Cynllun a chyd-destun

I ymweld â’n gwefan newydd, ewch i: www.corcencc.cymru

Arloesedd

Mae CorCenCC yn creu dulliau trawsnewidiol ar gyfer creu corpws, a sicrhau ei effaith a’i gynaliadwyedd. Prosiect cymunedol ydyw, sy’n manteisio i’r eithaf ar dechnolegau symudol yn benodol er mwyn torfoli a chydweithio’n gymunedol. Caiff effaith ei sicrhau drwy ddefnyddio dyluniad sydd wedi’i lywio gan y defnyddiwr. Drwy wneud hyn, mae modd integreiddio swyddogaethau sylfaenol y corpws o ran ystyried sut y defnyddir iaith, yn adnodd pwrpasol ar gyfer athrawon a dysgwyr (o fewn y prosiect hwn) ac yn rhyngwyneb ar gyfer grwpiau eraill o ddefnyddwyr (e.e. cyfieithwyr, cyhoeddwyr, llunwyr polisïau, datblygwyr technoleg iaith, academyddion ac eraill) y tu hwnt i’r prosiect.

 

Pwy sy’n cymryd rhan?

Mae’r prosiect yn ymgysylltu ac yn cydweithio’n agos â defnyddwyr y Gymraeg. Mae’n defnyddio technolegau newydd, megis torfoli i gasglu data, acyn denu cyfranwyr o blith y 562,000 o siaradwyr Cymraeg yn y DU.

Mae’n recriwtio cyfranwyr drwy’r cyfryngau cymdeithasol a darlledu, sioeau teithiol a rhwydweithiau sydd eisoes yn bodoli. Caiff cyfranwyr eu gwahodd i recordio a llwytho eu data eu hunain drwy ap ar ffôn symudol. Maent hyd yn oed yn cyfrannu at godio data.

Mae’r dull hwn yn gwarantu iaith gynrychioliadol ar draws gwahanol genres, amrywiaethau iaith (rhanbarthol a chymdeithasol) a chyd-destunau. Mae dulliau casglu data traddodiadol yn ategu’r wybodaeth dorfol ac yn sicrhau bod cydbwysedd gynrychioliadol yn y data.

 

Cydweithio

Mae’r corpws yn ffynhonnell agored ac maegan gymunedau proffesiynol ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn iaith rwydd hynt i’w ddefnyddio. Mae rhaglenni a chyfarwyddiadau penodol yn cael eu rhoi i wahanol grwpiau o ddefnyddwyr.
Er enghraifft, mae’n fodd i ddefnyddwyr cymunedol ymchwilio i amrywiadau neu fympwyon tafodieithol yn eu hiaith eu hunain; defnyddwyr proffesiynol i broffilio testunau i weld pa mor ddarllenadwy ydynt neu ddatblygu offer iaith digidol; dysgwyr yr iaith i ddysgu o fodelau go iawn o Gymraeg; ac ymchwilwyr i ymchwilio i batrymau o ran sut caiff iaith ei defnyddio a’i newid.
Mae CorCenCC yn gofnod cynaliadwy a pharhaol o iaith sy’n rhoi’r defnyddiwr yn gyntaf. Mae cyfleuster oddi mewn iddo yn golygu y gellir ychwanegu data ato a chymedroli’r data hynny y tu hwnt i oes y prosiect.

 

Pa data sy’n cael eu cynnwys?

Dyma enghreifftiau o rywfaint o’r data iaith llafar, ysgrifenedig ac e-iaith a allai gael eu cynnwys:

  • Llafar: sgyrsiau gyda ffrindiau; gyda theulu; cyfweliadau ar y teledu a sioeau sgwrsio; Cymraeg yn y gweithle; rhaglenni radio; gofyn am wasanaethau; galwadau ffôn; rhyngweithio mewn ystafelloedd dosbarth cynradd, uwchradd, trydyddol ac i oedolion; areithiau gwleidyddol; rhyngweithio ffurfiol ac anffurfiol mewn digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol
  • Ysgrifenedig: Gwaith ysgrifennu gan ddysgwyr Cymraeg; llyfrau; papurau bro; dogfennau gwleidyddol; storïau; llythyrau a dyddiaduron; traethodau academaidd; gwerslyfrau academaidd; cylchgronau; hysbysebion, taflenni gwybodaeth/taflenni; llythyrau ffurfiol; arwyddion
  • E-iaith: byrddau trafod; negeseuon ebost; blogiau; gwefannau, negeseuon trydar; negeseuon testun; statws ar y cyfryngau cymdeithasol