Dyma’r tîm

I ymweld â’n gwefan newydd, ewch i: www.corcencc.cymru

Mae maint a chwmpas y prosiect yn golygu bod yn rhaid trefnu bod aelodau’r tîm a thasgau’r prosiect yn cyd-fynd yn ofalus. Dawn Knight, Tess Fitzpatrick a Steve Morris ddatblygodd y weledigaeth ar gyfer CorCenCC a nhw hefyd wnaeth recriwtio tîm ehangach y prosiect ac a gwblhaodd y gwaith paratoadol. Bydd Tîm Rheoli CorCenCC yn cydlynu pecynnau gwaith ac yn alinio gweithgareddau ag amcanion y prosiect. Mae’r cydweithwyr academaidd sy’n rhan o’r prosiect yn cynnig gwybodaeth a phrofiad arbenigol mewn meysydd hanfodol o ran dylunio’r corpws a’i roi ar waith. Mae’r rhain yn cynnwys Cyd-ymchwilwyr, Cynorthwywyr Ymchwil (4.4) a myfyrwyr PhD (2) y Prosiect. Bydd ymgynghorwyr sy’n gysylltiedig ag agweddau penodol ar y prosiect yn ymuno â’r tîm ar adegau penodol. Mae Grŵp Ymgynghorol y Prosiect (PAG) yn gwneud yn siŵr bod academyddion profiadol a chynrychiolwyr grwpiau hanfodol o randdeiliaid yn rhoi eu mewnbwn wrth wneud penderfyniadau pwysig.

 

Y Tîm Rheoli

Dawn Knight (Prif Ymchwilydd), Prifysgol Caerdydd
Dawn Knight Mae Dawn Knight yn Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei diddordebau ymchwil presennol yn ymwneud yn bennaf â meysydd ieithyddiaeth corpws, dadansoddi disgwrs, rhyngweithio digidol, cyfathrebu di-eiriau a chyd-destunau sosio-ieithyddol cyfathrebu. Dawn yw arweinydd y prosiect, ac mae’n gyfrifol am reoli’r Cyd-ymchwilwyr a’r Cynorthwywyr Ymchwil, rheoli mewnbwn yr ymgynghorwyr a’r grŵp ymgynghorol, cydlynu’r pecynnau gwaith, a goruchwylio allbynnau academaidd y prosiect. Mae hi hefyd yn darparu arbenigedd ar sut mae dylunio, adeiladu a holi corpysau.
Tess Fitzpatrick (Cyd-ymchwilydd), Prifysgol Abertawe
Tess Fitzpatrick Mae’r Athro Tess Fitzpatrick yn ieithydd cymhwysol sydd â diddordeb arbennig mewn ymchwilio i gaffael ac athreulio geirfa; ymchwilio i brosesau adalw geirfaol (gan ganolbwyntio ar ymddygiad cysylltu geiriau); creu a gwerthuso offer asesu gwybodaeth am eirfa, a dylunio a chymhwyso technegau arloesol o ddysgu iaith. Tess sy’n arwain dylunio’r offer pedagogaidd, gan gynnwys adeiladu a defnydd rhestrau geiriau ar sail amlder. Mae hi hefyd yn cefnogi Dawn (ar y cyd â Steve Morris) yn rheoli prosiect CorCenCC ac yn sicrhau bod y targedau yn cael eu cyrraedd.
Steve Morris (Cyd-ymchwilydd), Prifysgol Abertawe
Steve Morris Mae Steve yn gweithio ym maes Cymraeg i Oedolion ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Ymunodd ag Adran Addysg Barhaus Prifysgol Abertawe yn 1991 fel darlithydd. Symudodd i Academi Hywel Teifi yn 2010, lle mae’n Athro Cysylltiol yn Adran y Gymraeg yn darlithio ym maes iaith ac yn goruchwylio gwaith ymchwil yn yr un maes. Mae Steve yn rheoli casglu’r data ar gyfer CorCenCC a’u trawsgrifio, ac mae’n cydlynu allbynnau anacademaidd y prosiect, gan gynnwys trosglwyddo gwybodaeth i grwpiau o ddefnyddwyr ac oddi wrthynt.

 

Cydweithwyr academaidd

Alex Lovell (Cyd-ymchwilydd), Prifysgol Abertawe
Alex Lovell Darlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, yw Alex Lovell. Mae wrthi’n cwblhau ei PhD yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Yn ei draethawd doethurol, canolbwyntia ef ar sut orau y gellir cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus mewn ardaloedd cymharol ddi-Gymraeg yng Nghymru. Cyn ei PhD, cwblhaodd radd BA yn y Gymraeg fel siaradwr Cymraeg ail iaith. Mae Alex hefyd wedi cyfrannu at brosiect CorCenCC o’r blaen fel trawsgrifydd. Ymhlith ei ddiddordebau ymchwil y mae: cynllunio ieithyddol; Cymraeg Ail Iaith; caffael ail iaith; polisi iaith ac addysg yng Nghymru; profi ac asesu ail iaith; dwyieithrwydd ac addysg ddwyieithog.
Irena Spasic (Cyd-ymchwilydd), Prifysgol Caerdydd
Irena Spasic Mae Dr Irena Spasić yn Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Ymchwil yno ac yn arwain y thema Chwilio am Destun a Data. Mae ganddi brofiad helaeth o gydweithio rhyngddisgyblaethol. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys chwilio am destun, cynrychioli gwybodaeth, dysgu peirianyddol a’u defnyddio ym meysydd y gwyddorau cymdeithasol, y cyfryngau cymdeithasol, gwyddorau bywyd a gofal iechyd. Roedd ei thîm yn fuddugol mewn her yn 2008 i ddosbarthu statws afiechydon yn ôl crynodebau cleifion sy’n gadael yr ysbyty. Ariannwyd yr her gan y Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol (NIH) (https://www.i2b2.org/NLP/). Yn ogystal, arweiniodd dîm a ddaeth yn drydydd mewn prosiect dadansoddi gwybodaeth o grynodebau cleifion sy’n gadael yr ysbyty (2009), yn ogystal ag i’r brig wrth gael gafael ar wybodaeth oedd yr anoddaf i’w modelu. Irena sy’n goruchwylio dylunio ac adeiladu’r isadeiledd ar-lein a fydd yn cyfuno’r holl offer ar gyfer holi’r corpws, y tagwyr a’r pecyn cymorth pedagogaidd yn un offeryn ar-lein unigol ar gyfer corpws CorCenCC.
Paul Rayson (Cyd-ymchwilydd), Prifysgol Caerhirfryn
Paul Rayson Mae Dr Paul Rayson yn Ddarllenydd mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerhirfryn, y DU. Ef yw cyfarwyddwr canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol UCREL sy’n ymchwilio i ieithyddiaeth corpws a phrosesu iaith naturiol (NLP). Un o brif amcanion hirdymor ei waith yw defnyddio NLP ar sail semanteg mewn amgylchiadau eithafol lle mae iaith yn swnllyd e.e. mewn amrywiadau hanesyddol, i ddysgwyr, areithiau, ebost, negeseuon testun, ymhlith rhai eraill. Mae ei ymchwil gymhwysol yn ymwneud â diogelu plant ar-lein, geiriaduron i ddysgwyr, a chwilio am destun mewn corpora hanesyddol ac adroddiadau ariannol blynyddol. Mae’n Gyd-ymchwilydd Canolfan Ymagweddau Corpws at y Gwyddorau Cymdeithasol ESRC (CASS) Prosiect pum mlynedd yw’r ganolfan hon sy’n ceisio defnyddio corpora mewn amrywiaeth o wyddorau cymdeithasol. Cyfrifoldeb Paul yw adeiladu’r fframwaith dadansoddi cyfrifiadurol a’r offer sydd eu hangen ar gyfer system anodi’r meysydd semantig, ac yna integreiddio hyn i mewn i ryngwyneb CorCenCC.
Enlli Môn Thomas (Cyd-ymchwilydd), Prifysgol Bangor
Enlli Thomas Yr Athro Thomas yw Pennaeth yr Ysgol Addysg ar hyn o bryd ac mae ei chefndir ym maes Seicoleg. Mae ei phrif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys astudiaethau seicoieithyddol o gaffael iaith plant mewn cysylltiad â datblygiad yn Gymraeg a datblygiad dwyieithog Cymraeg a Saesneg o dan amodau mewnbwn iaith leiafrifol; y berthynas rhwng defnyddio iaith leiafrifol a hyfedredd ynddi; datblygu offer asesu iaith leiafrifol a dwyieithog; a dulliau addysgol o gynyddu faint o iaith sy’n cael ei throsglwyddo, ei chaffael a’i defnyddio ymhlith teuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig. Mae Enlli yn gyfrifol am lywio adeiladu a gwerthuso’r pecyn cymorth pedagogaidd Cymraeg ar gyfer CorCenCC.
Jonathan Morris (Cyd-ymchwilydd), Prifysgol Caerdydd
Mae Dr Jonathan Morris yn gweithio fel Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Ieithyddiaeth ac Ieithyddiaeth Gymhwysol yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar agweddau sosioieithyddol a seinegol ar ddwyieithrwydd a chaffael ail iaith. Yn benodol, mae ganddo ddiddordeb mewn sut y mae ffactorau cymdeithasol yn dylanwadu ar Gymraeg a Saesneg siaradwyr dwyieithog. Gallai’r ffactorau cymdeithasol hyn ddylanwadu ar sut y mae pobl ddwyieithog yn cynhyrchu eu hieithoedd neu ar sut y maent yn eu defnyddio ac yn teimlo amdanynt. Mae Jonathan yn cynorthwyo â chydlynu casglu’r data. (WP1).
Scott Piao, Prifysgol Caerhirfryn
Scott Piao Mae gan Dr Scott Piao brofiad helaeth o ddatblygu offer corpws a phrosesu iaith naturiol. Mae wedi gweithio ar saith prosiect a ariennir gan EPSRC, AHRC, yr UE a JISC. Mae’r pynciau ymchwil o dan sylw wedi cynnwys creu ac anodi corpws, chwilio am destun, a defnyddio technegau prosesu iaith naturiol a chorpws mewn cyfrifiadura cymdeithasol. Yn benodol, mae wedi bod yn gysylltiedig â datblygu system anodi semantig ar gyfer corpora ar gyfer sawl iaith dros flynyddoedd lawer. Mae Scott yn cyfrannu at ddatblygu tagiwr semantig CorCenCC a’r adnoddau torfoli.
Steven Neale (Cynorthwyydd Ymchwil), Prifysgol Caerdydd
NEALE_image Ymunodd Dr Steven Neale â Phrifysgol Caerdydd ym mis Mawrth 2016 fel Cydymaith Ymchwil ar y prosiect CorCenCC. Cyn dod i Gaerdydd roedd yn Ymchwilydd Ôl-ddoethuriaeth gyda NLX – grŵp Iaith a Lleferydd Naturiol ym Mhrifysgol Lisbon, Portiwgal, lle bu’n gweithio ers 2014 wedi iddo gwblhau ei PhD mewn Cyfrifiadura ym Mhrifysgol Tasmania yn Awstralia. Cyn penderfynu mynd ar drywydd gyrfa academaidd, treuliodd Steven ei flynyddoedd cyntaf wedi’r Brifysgol yn gweithio mewn amrywiol swyddi cynhyrchu ffilmiau, teledu a fideo. Mae Steven yn gweithio gydag Irena a Dawn i adeiladu a gweithredu’r tagiwr rhannau ymadrodd, yr apiau torfoli, y pecyn cymorth pedagogaidd ac isadeiledd y corpws.
Laura Arman (Cynorthwyydd Ymchwil), Prifysgol Caerdydd

Ymunodd Dr Laura Arman ȃ’r prosiect CorCenCC ym mis Ionawr 2019 ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Bangor fel darlithydd cyfrwng Cymraeg a swyddog prosiect am ddwy flynedd a hanner. Mae ei chefndir mewn ieithyddiaeth a’i gwaith ymchwil ar y Gymraeg yn cyfrannu arbenigedd iaith penodol i gasglu data, gwirio ansawdd, ac i brosesu data ar y prosiect. Mae diddordebau ymchwil Laura yn cynnwys y rhyngwyneb cystrawen-semanteg, dosbarthau berfol, ieithyddiaeth gyfrifiadurol, amlieithrwydd, a chymunedau amlieithog, yn enwedig yng nghyd-destun ieithoedd lleiafrifedig.
Jennifer Needs (Cynorthwyydd Ymchwil), Prifysgol Abertawe
NEEDS_image Mae Dr Jennifer Needs wedi cwblhau PhD yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar. Yn ei gwaith PhD edrychodd ar egwyddorion datblygiad deunyddiau dysgu iaith ar-lein. Defnyddiodd dair egwyddor fel sail i ddatblygiad ei deunyddiau e-ddysgu ei hun i oedolion sydd yn dysgu Cymraeg, gan weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Iaith Gymraeg a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn i greu deunyddiau ar-lein unigryw i ddysgwyr. Cyn ei PhD, roedd Jennifer yn gweithio fel Cynorthwyydd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd ym maes Cymraeg i Oedolion, a chyflawnodd radd BA mewn Ieithyddiaeth a Sbaeneg ym Mhrifysgol Leeds ac MA mewn Dogfennu ac Adfywio Ieithoedd mewn Perygl yn SOAS, Llundain. Jennifer sy’n cyfrannu at gasglu’r data Cymraeg ar gyfer CorCenCC, datblygu’r pecyn cymorth pedagogaidd a darparu arbenigedd iaith penodol drwy gydol y prosiect.
Mair Rees (Cynorthwyydd Ymchwil), Prifysgol Abertawe
Mair Rees Yn dilyn gyrfa 15 mlynedd fel therapydd celf yn gweithio’n bennaf gydag oedolion ag anabledd dysgu, dychwelodd Dr Mair Rees i addysg llawn amser i astudio am radd BA mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2004. Wedyn, bu’n ddigon ffodus i ennill ysgoloriaeth a wnaeth hefyd ei galluogi i wneud PhD mewn Llenyddiaeth Gymraeg. Ers iddi raddio yn 2012 mae Mair wedi gweithio fel golygydd creadigol gyda Gwasg Gomer, Llandysul. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at adolygiadau ac erthyglau i gylchgronau Cymraeg ac mae ganddi hefyd fusnes bach yn gwneud cardiau ac anrhegion Cymraeg ychydig yn wahanol. Mae Mair yn cyfrannu at gasglu’r data Cymraeg a darparu arbenigedd iaith drwy gydol y prosiect.
Ignatius Ezeani (Cynorthwyydd Ymchwil), Prifysgol Caerhirfryn
Mae Ignatius Ezeani yn Gydymaith Ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil UCREL, Prifysgol Caerhirfryn. Ar hyn o bryd, mae ei ddiddordebau ymchwil yn ymwneud â datblygu fframweithiau cadarn i addasu modelau a thechnegau presennol NLP ar gyfer ymchwil iaith adnoddau prin. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y math o haniaethau ystyr a pherthnasau semantig sy’n cael eu dal gan fodelau mewnblannu dwfn a hyfforddir yn aml gan feintiau enfawr o ddata oddi wrth ieithoedd â llawer o adnoddau a sut i gymhwyso’r rhain ar gyfer ieithoedd adnoddau prin. Ar ben hynny, mae ganddo ddiddordeb cyffredinol mewn dylunio a datblygu dysgu trwy beiriannau a modelau niwral dwfn yn ogystal â chymhwyso’r rhain, nid yn unig i NLP, ond hefyd i faes ehangach gwyddor data. Ar hyn o bryd, mae Ignatius wrthi’n edrych ar ddulliau effeithlon o wella manwl gywirdeb a dibynadwyedd y Tagiwr Semantig Cymraeg.

 

Ymgynghorwyr

Laurence Anthony, Prifysgol Waseda
Laurence Anthony Mae Laurence Anthony yn Athro Technoleg Addysgol ac Ieithyddiaeth Gymhwysol. Mae’n gyn-Gyfarwyddwr y Ganolfan Addysg Iaith Saesneg (CELESE), Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Waseda, Japan. Ers 25 mlynedd, mae wedi gweithio’n ddyfal ym maes ysgrifennu technegol, golygu a chyfieithu, gan gynnig seminarau hyfforddi i rai o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf yn Japan. Mae hefyd wedi gwneud llawer o waith ym maes ieithyddiaeth corpws, a derbyniodd Wobr Genedlaethol Cymdeithas Astudiaethau Corpws Saesneg Japan (JAECS) yn 2012 am ei waith ar AntConc, ac am ddatblygu amrywiaeth o offer dadansoddi corpws. Mae Laurence yn darparu cyngor strategol ac arweiniad ymarferol ynghylch dylunio a datblygu isadeiledd y corpws, addasu ac integreiddio’r pecyn cymorth pedagogaidd ac adeiladu cyfleusterau holi’r corpws.
Kevin Scannell, Prifysgol Saint Louis
Kevin Scannell Mae Kevin Scannell yn Athro Mathemateg a Chyfrifiadureg ym Mhrifysgol Saint Louis yn UDA. Mae wedi cydweithio â dwsinau o gymunedau iaith ar draws y byd i greu adnoddau iaith sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac y gellir eu defnyddio dro ar ôl tro. Mae ei waith wedi canolbwyntio ar Aeleg Iwerddon, yr Alban ac Ynys Manaw yn bennaf. Yn 2011, sefydlodd brosiect Indigenous Tweets i hyrwyddo’r defnydd o ieithoedd brodorol a lleiafrifol yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae Kevin yn cynorthwyo â datblygu’r offer ar gyfer digido marcio i fyny a thagio data CorCenCC.
Thomas Michael Cobb, Prifysgol Québec ym Montréal
Tom Cobb.2Tom Cobb yw datblygwr gwefan Compleat Lexical Tutor. Gyda phrosiect CorCenCC, bydd yn ymgynghorydd ar gyfer datblygu gweithgareddau tiwtorial sy’n cael eu llywio gan gorpora i gyd-fynd â’i waith yn Saesneg a Ffrangeg ar LEXTUTOR.CA. Mae Tom yn darparu mynediad i Lextutor a chyngor ynghylch ymestyn ac addasu Lextutor ar gyfer CorCenCC.
Michael McCarthy, Prifysgol Nottingham
Michael McCarthy Mae’r Athro Michael McCarthy yn ymgynghorydd corpws ar gyfer prosiect CorCenCC; mae ganddo 25 mlynedd o brofiad o gasglu a gweithio gyda chorpora llafar, a’u cyhoeddi. Mae ganddo sgiliau Cymraeg hyd at Lefel O. Michael sy’n cyfrannu at sefydlu fframwaith pwrpasol ar gyfer casglu corpysau llafar a/neu Gymraeg ar raddfa fawr.
Margaret Deuchar, Prifysgol Caergrawnt
Margaret Deuchar Mae newid codau ymhlith diddordebau ymchwil yr Athro Margaret Deuchar ar hyn o bryd. Gyda thîm ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, casglodd sgyrsiau dwyieithog gan dri grŵp o bobl ddwyieithog: Cymraeg-Saesneg, Sbaeneg-Saesneg a Chymraeg-Sbaeneg. Cafodd y sgyrsiau eu trawsgrifio ac maent ar gael yn gyhoeddus (www.bangortalk.org.uk). Mae Margaret a’i chydweithwyr wedi defnyddio data o’r corpora i werthuso gwahanol ddamcaniaethau ieithyddol o newid codau (Herring et al 2010), i gymharu patrymau newid codau mewn tair cymuned ddwyieithog (Carter et al 2011), i herio safbwyntiau dylanwadol am y ffin rhwng newid a benthyg codau (Stammers a Deuchar 2012) ac i sefydlu’r ffactorau ieithyddol ychwanegol allweddol sy’n dylanwadu ar gynhyrchu newid cod. Mae Margaret yn darparu cyngor ynglŷn â datblygu fframwaith ar gyfer casglu data ac ynglŷn â thagio data corpysau Cymraeg.
Kevin Donnelly, Llawrydd
Kevin Donnelly Ar ôl gradd a doethuriaeth yn Ieithoedd Bantu yn SOAS, Llundain, gweithiodd Kevin ar gyfer y Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon yn Belfast ac wedyn fel gweithredwr cymunedol a datblygwr meddalwedd yn Ynys Môn. Ym 2003 dechreuodd leoleiddio meddalwedd rhydd yn Gymraeg, a sylweddolodd nad oedd llawer o adnoddau iaith ar gael yn Gymraeg dan drwydded rydd. Felly creodd Eurfa, apertium-cy, corporau, a thagiwr rhannau ymadrodd ar gyfer y tair iaith yng nghorporau Bangor ESRC. Mae Kevin wedi gweithio ar nifer o ieithoedd, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar Swahili a Māori. Mae Kevin yn darparu arweiniad ynghylch adeiladu isadeiledd ar-lein corpws CorCenCC.

Cyn-aelodau o dîm CorCenCC

 • Gareth Watkins (Cydymaith Ymchwil): 2016-2017
 • Jeremy Evas (Cyd-ymchwilydd): 2016-2018
 • Mark Stonelake (Cyd-ymchwilydd): 2016-2018
 • Lowri Williams (Cynorthwyydd Ymchwil): 2017-2019

Grŵp Ymgynghorol y Prosiect

 • Emyr Davies, CBAC
 • Colin Williams, Cymrawd, Coleg Sant Edmwnd, Prifysgol Caergrawnt
 • Gareth Morlais, arbenigwr technoleg a chyfryngau cymdeithasol Cymraeg yn Uned Iaith Gymraeg, Llywodraeth Cymru
 • Aran Jones, awdur cyrsiau a Phrif Weithredwr SaySomethingin.com Cyf
 • Owain Roberts, Pennaeth Ymchwil Gweithredol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Andrew Hawke, Rheolwr Gyfarwyddwr Geiriadur Prifysgol Cymru
 • Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, Bangor
 • Karen Corrigan, Athro Ieithyddiaeth a Saesneg, Prifysgol Newcastle
 • Maggie Tallerman, Athro Ieithyddiaeth, Prifysgol Newcastle
 • Gwen Awbery, Prifysgol Aberystwyth / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Mair Parry-Jones, Cynulliad Cenedlaethol Cymru