Llysgenhadon y Prosiect

Nia Parry
Cyflwynydd teledu, cynhyrchydd ac ymchwilydd; tiwtor Cymraeg, Welsh in a week (S4C)
Nia Parry.2 “Fel Cymraes, fel addysgydd ac fel ieithydd rwy’n hynod gyffrous, angerddol a balch o fod yn llysgennad ar gyfer y Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes. Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r tîm o arbenigwyr ymroddedig sy’n gweithio ar y cynllun hwn. Bydd eu canfyddiadau a’u casgliadau yn llywio dyfodol y maes dysgu Cymraeg a bydd yn treiddio i sut mae ein hiaith yn esblygu a datblygu a sut rydym yn ei defnyddio yn y Gymru gyfoes. Mae hi’n cynnig ffenest i ni i weld ein heniaith hardd, gyfoethog, farddonol, a bydd yn rhoi dealltwriaeth i ni ohoni a chipolwg i ni o’i dyfodol. Byddwn yn dysgu am sut rydym yn defnyddio strwythurau a brawddegau a phatrymau, treigladau, bratiaith a iaith lafar, iaith testun ac e-bost, sut rydym yn talfyrru, beth rydym yn ei ddweud a sut rydym yn ei fynegi. Bydd hwn yn adnodd amhrisiadwy i genedlaethau’r dyfodol ac yn fy marn i bydd y gwaith hwn o bwysigrwydd hanesyddol, nid yn unig yn ieithyddol ond fel cofnod o’n hanfod fel cenedl a’n lle yn y byd.”
Nigel Owens
Dyfarnwr rygbi rhyngwladol; cyflwynydd teledu (S4C)
Nigel Owens 8 “Mae’r prosiect yma’n mynd â’n gwybodaeth a’n defnydd o’r Gymraeg i lefel newydd. Mae’n addo adnodd fydd yn ‘dal’ yr elfen allweddol yma o’n cyfoeth diwylliannol ac yn ei ‘phecynnu’ mewn ffordd sydd o fewn cyrraedd i ni ac yn berthnasol. Bydd y corpws yn cynnwys enghreifftiau o’r Gymraeg o bob pau: o’r cae rygbi a’r stiwdio deledu, i areithiau gwleidyddol a gwerslyfrau academaidd. O’r diwedd, bydd gan ddysgwyr, geiriadurwyr, darlledwyr a phawb sy’n defnyddio’r iaith bob dydd gofnod o iaith ‘bywyd go iawn’ a fydd yn ein helpu i weld sut mae Cymraeg cyfoes yn cael ei defnyddio mewn gwirionedd.”
Cerys Matthews
Cerddor ac awdur; cyflwynydd radio a theledu (BBC)
Cerys “Mae’n bleser mawr gen i gefnogi’r Corpws Cenedlaethol Cyfoes Cymraeg. Mae’n wych dod o hyd i brosiect academaidd sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn y gymuned a gobeithio bydd siaradwyr Cymraeg yn ymuno â fi trwy ychwanegu eu cyfraniad eu hunain i’r banc o ddata. Y canlyniad ar y diwedd fydd adnodd Cymraeg am ddim, ar –lein fydd yn ein helpu i ddeall sut mae Cymraeg cyfoes yn ‘gweithio’ ac fe fydd yn ffynhonnell gwybodaeth gyfoethog i artistiaid creadigol, datblygwyr meddalwedd, cyfieithwyr, dysgwyr, athrawon, llunwyr polisi, ac unrhyw un sydd eisiau ymwneud â’r hyn sy’n gwneud ein hiaith fyw, real yn ddyrys, yn amryddawn ac yn hardd.”
Damian Walford Davies
Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd; bardd; Cadeirydd Llenyddiaeth Cymru
DWD Photo “Mae CorCenCC yn cyflythrennu a chysylltu. Ffrwyth cydweithio rhwng cymunedau a cholegau, bydd y corpws yn cynnig cipolwg ar ein bywydau amlgyfryngol a’n hunaniaethau haenog. Bydd pawb sy’n defnyddio’r iaith yn bartner cydradd. Dyma brosiect angenrheidiol a fydd yn datgelu ‘cyflawn we’ ein defnydd cyfredol o’r Gymraeg yn ei holl hyblygrwydd.”