Ymchwil Clinigol

Prof Vincent Piguet, Gladys Makuta, Dr John Ingram

Mae’r adran yn cynnal portffolio o dreialon clinigol sy’n cael eu cymell gan ymchwil a threialon masnachol. Ar hyn o bryd mae’n recriwtio ar gyfer treialon masnachol rhyngwladol sy’n profi moleciwlau bach a therapïau gwrthgorff monoclonaidd ar gyfer soriasis ac ecsema. Yn ddiweddar bu’n ymwneud â phortffolio’r DU o hap-dreialon wedi’u rheoli i wella’r sail o dystiolaeth ar gyfer trin clefydau croen mwy prin fel pyoderma gangrenosum (treial STOP GAP) ac mae Caerdydd yn safle recriwtio ar gyfer hELP, sy’n ymchwilio i driniaethau ar gyfer lichen planus erydol.

Mae’r adran hefyd yn recriwtio ar gyfer cofrestrfeydd diogelwch fel astudiaeth soriasis barhaus UK BADBIR o fiolegau a therapïau systemig, er mwyn gwella gofal i gleifion. Mae Dr Ingram yn datblygu astudiaethau ymchwil clinigol i ymchwilio i hidradenitis suppurativa, cyflwr croen cronig sy’n cynnwys cornwydydd poenus mynych ym mhlygiadau’r croen mewn mannau fel y gesail a’r forddwyd.

Mae’r adran wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda chyrff partner er mwyn cyflawni treialon clinigol o ansawdd uchel. Mae Uned Treialon De Ddwyrain Cymru (SEWTU) yn cefnogi INDUCE,

“Profion yn y man gofal i gynorthwyo gyda phenderfyniadau rhagnodi gwrthfiotig ar gyfer heintiau wlserau traed yn sgil diabetes”, astudiaeth beilot dan arweiniad Dr Ingram a gyllidir gan gynllun Ymchwil Er Budd Cleifion a’r Cyhoedd y NISCHR. Mae’r NISCHR hefyd yn darparu cymorth nyrsio i nifer o dreialon parhaus eraill yr adran.

Mae nifer o’r dermatoses llidus, fel soriasis, ecsema a hidradenitis suppurativa, yn cynnig potensial rhagorol ar gyfer cydweithio gyda grwpiau ymchwil eraill yn y Sefydliad Haint ac Imiwnedd. Mae Dermatoleg hefyd yn cydweithio gyda sefydliadau ymchwil eraill ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys y Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus ar yr astudiaeth CREAM, hap-dreial wedi’i reoli a gyllidir gan yr HTA sy’n ymchwilio i ecsema heintiedig mewn plant.

Caiff cryfder yr adran mewn ymchwil treialon clinigol ei ategu gyda ffrydiau ymchwil eraill mewn mesurau canlyniadau ac adolygiadau systematig. Mynegai Dermatology Life Quality Index yw’r dull mwyaf eang o fesur canlyniadau o ran ansawdd bywyd o hyd ym maes dermatoleg. Mae’r adran hefyd yn adeiladu arbenigedd mewn adolygiadau systematig, gan gynnwys adolygiadau Cochrane, i ganiatáu defnyddio tystiolaeth a geir o hap-dreialon wedi’u rheoli i lywio penderfyniadau clinigol a gwella gofal i gleifion.