Big Hunger

17/11/2017, 17:30 - 19:30

Free

“We have pretended that the problem is hunger and not poverty. We’ve pretended that the solution to hunger is charity, not ensuring the right to food or increasing the political power of the poor.” Andy Fisher

Foodbanks are still relatively new in the UK compared to the North American context. Their rapid growth and institutionalisation as welfare providers generates significant questions about the future of the welfare state, the limits of food charity, and the contradictory role the state, corporations, civil society, and local communities play in addressing hunger and poverty.

In Big Hunger, author Andrew Fisher argues that many key anti-hunger advocates are missing an essential element of the problem: economic inequality driven by low wages. His research finds that efforts to end hunger, reduce obesity, and reform farm subsidies are compromised by corporate interests.

Andrew Fisher has worked in the anti-hunger field for twenty-five years, as the executive director of national and local food groups, and as a researcher, organizer, policy advocate, and colition builder. He has led successful efforts to gain passage of multiple pieces of federal food and nutrition legislation.

Andrew Fisher will be joined by a panel of practitioners and academic experts, including Katie Palmer, Food Cardiff,  and Eleanor Sanders, Trussell Trust Cardiff, to discuss the challenges facing the anti-hunger movement in the UK and the opportunities for building a progressive food justice movement.

Andrew Fisher’s book, Big Hunger will be available to be purchased at this event. 

Registration and refreshments: 5.30 – 6.00pm (Glamorgan Building cafe)

Event start: 6.00pm (Lecture Theatre -1.64)

 

*This event will be delivered through the medium of English.

 

“Rydym wedi esgus mai newyn ac nid tlodi yw’r broblem. Rydym wedi esgus mai’r ateb i newyn yw elusen, nid sicrhau’r hawl i fwyd neu gynyddu grym gwleidyddol y tlawd.” Andy Fisher

Mae Banciau Bwyd yn dal i fod yn gymharol newydd yn y DU mewn cymhariaeth â chyd-destun Gogledd America. Mae’r twf chwim ynddynt, yn ogystal â’u sefydliadu cyflym fel darparwyr lles yn codi cwestiynau sylweddol am ddyfodol y wladwriaeth les, cyfyngiadau elusen bwyd, a’r rôl gyferbyniol y mae’r wladwriaeth, corfforaethau, cymdeithas sifil a chymunedau lleol yn ei chwarae wrth fynd i’r afael â newyn a thlodi.

Yn Big Hunger, mae’r awdur Andrew Fisher yn dadlau bod llawer o bobl allweddol sy’n ymgyrchu yn erbyn newyn yn colli rhan hanfodol o’r broblem: anghydraddoldeb o ganlyniad i gyflogau isel. Mae ei ymchwil yn canfod bod ymdrechion i roi terfyn ar newyn, ac i ddiwygio cymorthdaliadau i ffermydd wedi eu llesteirio gan fuddiannau cwmnïau mawrion.

Mae Andrew Fisher wedi gweithio ym maes gwrth-newyn am bum mlynedd ar hugain, fel cyfarwyddwr gweithredol grwpiau bwyd cenedlaethol a lleol, ac fel ymchwilydd, trefnydd, eiriolwr polisi, a lluniwr clymbleidiau. Mae wedi arwain ymdrechion llwyddiannus i ysgogi darnau lluosog o ddeddfwriaeth ffederal ym meysydd maeth a bwyd.

Bydd panel o ymarferwyr ac arbenigwyr academaidd, gan gynnwys Katie Palmer o Fwyd Caerdydd, yn ymuno ag Andrew Fisher i drafod yr heriau sy’n wynebu’r mudiad gwrth-newyn yn y DU, a’r cyfleoedd ar gyfer adeiladu mudiad cyfiawnder bwyd blaengar.

Bydd llyfr Andrew Fisher, Big Hunger, ar gael i’w brynu yn y digwyddiad hwn.

Cofrestru a lluniaeth: 5.30 – 6.00pm (Caffi Adeilad Morgannwg)

Amser dechrau’r digwyddiad: 6.00pm (Darlithfa 1.64)

* Cynhelir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

 

Google map

-1.64, Glamorgan Building
King Edward VII Avenue
Cardiff
CF10 3WT


Contact us:

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.