Asesu Risg

Yma fe welwch ganllawiau a dolenni cyswllt i adnoddau ar gyfer gwneud asesiadau risg.

I’ch helpu i ddeall y rhan rydych chi’n ei chwarae i wneud asesiadau risg, cyfeiriwch at y disgrifiadau o rolau staff isod cyn penderfynu a oes gennych chi ran i’w chwarae i wneud asesiadau risg:

  • Mae Stiwardiaid Data yn cael eu dynodi ar gyfer systemau penodol gan Berchnogion Asedau Gwybodaeth Allweddol. Gyda phob system wybodaeth un pwrpas y mae ysgolion academaidd yn berchen arni neu wedi’i chaffael, y Stiward Data yw Cofrestrydd y Coleg. Os hoffech wybod pwy yw’r Stiward Data ar gyfer system benodol cliciwch yma.
  • Mae Asedau Gwybodaeth ar hyn o bryd yn cynnwys: Gwybodaeth am Reoli Campysau; Gwybodaeth am addysg; Gwybodaeth am ystadau; Cysylltiadau Allanol; Gwybodaeth Ariannol; Gwybodaeth Ymchwil; Gwybodaeth am Staff; Gwybodaeth am Fyfyrwyr ac Ymgeiswyr; Gwybodaeth am Recriwtio Myfyrwyr; Gwybodaeth Hysbysrwydd Busnes (system BI y brifysgol); Amserlenni academaidd; System rheoli gwasanaethau’r llyfrgell; Gwybodaeth Rheoli Hunaniaeth; Rheoli lletyau.
  • Y Perchnogion Asedau Gwybodaeth Allweddol fel arfer yw Cyfarwyddwr yr adran Gwasanaethau Proffesiynol berthnasol a chânt eu dynodi gan yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth – mae mwy o wybodaeth ar gael gan y tîm ISF fel uchod.
  • Yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth yw’r Prif Swyddog Gweithredol a chaiff ei ddynodi gan yr Is-ganghellor.

Mae offer wedi cael ei ddylunio i ddarparu asesiad risg cyflym, llai manwl ar gyfer asesu’r risgiau diogelwch gwybodaeth sydd dan sylw yn y mathau o weithgareddau a ddisgrifir isod:

  • Dileu’r rheolaethau diogelwch gwybodaeth sy’n bodoli eisoes
  • Gwneud newid mewn system neu systemau sy’n bodoli eisoes
  • Newid proses sy’n bodoli eisoes
  • Adolygu system sy’n bodoli eisoes