Postiadau blog diweddaraf

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2018

Posted on 28 Medi 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth edrych yn ôl drwy fy negeseuon blaenorol (rhywbeth rydw i’n ei wneud yn aml wrth fynd ati i ysgrifennu ebost newydd), rydw i wedi sylwi mai prin iawn yw’r sôn am Brexit. Pan gyfeiriais at Brexit yn ebost mis Mai, roeddwn yn obeithiol y gallai’r DU gymryd rhan yn Horizon Ewrop (olynydd
Read more


Newyddion yr Is-Ganghellor

Ymateb yr Is-ganghellor i’r llythyr agored gan y grŵp Staff Prifysgol Caerdydd yn erbyn Brexit

Posted on 27 Medi 2018 by Colin Riordan

Diolch am eich llythyr agored am Brexit (dyddiedig 10 Medi 2018) a’ch pryderon ynghylch ei effaith ar y Brifysgol, ein staff a’n myfyrwyr, ac addysg uwch. Rydych yn codi nifer o bwyntiau pwysig yn eich llythyr, ac rwy’n gobeithio mynd i’r afael â nhw. Yn dilyn y bleidlais yn Refferendwm yr UE ac yn y
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwella’r amgylchedd dysgu digidol

Posted on 17 Medi 2018 by Amanda Coffey

Mae’n bleser gennyf lansio ap y myfyrwyr mewn pryd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Nawr bydd myfyrwyr yn gallu cael gwybodaeth wedi’i theilwra mewn un man yn syml ac yn gyfleus o’u ffonau. Bydd yr ap yn gallu eu helpu i gynllunio eu diwrnod, gan roi mwy o amser iddynt ganolbwyntio ar eu hastudiaethau a’u
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Gorffennaf 2018

Posted on 26 Gorffennaf 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Pleser yw dechrau ebost y mis hwn, yr olaf yn y flwyddyn academaidd hon, drwy longyfarch cydweithwyr a chyfeillion y Brifysgol a gafodd eu cydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines fis diwethaf. Cafodd yr Athro Billie Hunter, Athro Bydwreigiaeth Coleg Brenhinol y Bydwragedd yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, CBE am wasanaethau i
Read more