Month: Mawrth 2015

Llyfrgelloedd: ddoe, heddiw ac yfory

Posted on 31 Mawrth 2015 by Jayne Sadgrove

Fel cyn-fyfyriwr yng Nghaerdydd, roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad i nodi adnewyddu llawr gwaelod Llyfrgell ASSL y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ar nos Fawrth. Mae cyfleusterau hunanwasanaeth newydd ar gyfer cyhoeddi a dychwelyd llyfrau, didolwr llyfr awtomatig, mannau eistedd anffurfiol newydd llachar, ardal benthyciad byr mwy o faint wedi ei amgáu gan wydr
Read more


E-bost mis Mawrth yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 31 Mawrth 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ddoe, cymerais ran mewn cyfarfod i dynnu lluniau ar gyfer ymgyrch Undeb y Myfyrwyr, ar y cyd â’r Brifysgol, i ddarbwyllo myfyrwyr i gofrestru i bleidleisio.  Fe fuon ni’n rhoi hufen iâ am ddim i ffwrdd ar ddiwrnod hyfryd ond rhewllyd o Fawrth.  Roedd hi’n braf gweld bod hynny fel petai’n gweithio’n dda
Read more


Cyflog cyfartal yn 45

Posted on 27 Mawrth 2015 by Elizabeth Treasure

Dyna deitl araith y Farwnes Randerson neithiwr ac mae’n cyfeirio at y ffaith ei bod yn 45 mlynedd ers cyflwyno’r Ddeddf Cyflog Cyfartal. Roeddwn i’n hynod falch o lywio’r digwyddiad ac yn falchach byth o glywed sylw agoriadol y Farwnes fod ymweld â Phrifysgol Caerdydd fel dod adre’n ôl. Amlinellodd y Farwnes ei gweledigaeth ar
Read more


Digwyddiad Myfyrio ar y REF, HEFCE

Posted on 26 Mawrth 2015 by Hywel Thomas

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr HEFCE yn ddiweddar wedi cynnal eu digwyddiad myfyrio cyntaf ar y broses REF2014 a’r gwersi i’w dysgu. Cafodd y digwyddiad ei gynnal gan Madeleine Atkins (Prif Weithredwr) a David Sweeney (Cyfarwyddwr Ymchwil, Addysg a Chyfnewid Gwybodaeth) HEFCE ac roedd yn cynnwys cyflwyniadau gan y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mawrth 2015

Posted on 23 Mawrth 2015 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd achos busnes ynghylch cynnig i ailddatblygu llawr cyntaf a llawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr. Byddai’r achos, a noddwyd gan yr Athro Price, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, ac a luniwyd gan Undeb y Myfyrwyr, yn gwella’r fynedfa i’r adeilad o Ffordd Senghennydd ac yn cael gwared ar
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

Posted on 16 Mawrth 2015 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd a gynigiai y dylid creu biofanc newydd i Brifysgol Caerdydd. Byddai’r biofanc newydd yn cyfuno’r wyth biofanc gwahanol y mae’r Brifysgol yn eu gweithredu ar hyn o bryd. Byddai hefyd yn sicrhau llywodraethu cyson ac yn codi’r Brifysgol i’r un lefel â’i
Read more


Tyfu newyddiadurwyr Cymraeg y dyfodol

Posted on 11 Mawrth 2015 by Patricia Price

Roeddwn wrth fy modd i gyflwyno’r anerchiad croeso heno yn lansiad y BA newydd mewn Cymraeg a Newyddiaduraeth. Roedd llu o ffigyrau cyfarwydd o’r cyfryngau yng Nghymru yn bresennol, gan gynnwys Betsan Powys Radio Cymru, Golygydd Materion Cymreig y BBC Vaughan Roderick, Siân Morgan o’r Byd ar Bedwar, a Chyfarwyddwr Golygyddol ‘Golwg’ Dylan Iorwerth, yn
Read more


Gweithio gyda’n gilydd i gyflawni polisi da ar gyfer pawb

Posted on 3 Mawrth 2015 by Patricia Price

Roedd yn bleser bod yn bresennol ar gyfer digwyddiad ymylol ymchwil iechyd meddwl wedi ei arwain gan Brifysgol yng nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’r penwythnos hwn. Roedd y sesiwn, o’r enw “Combatting Stigma, Changing Lives: Driving New Approaches to Mental Health” yn dwyn ynghyd arbenigedd o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, yn seiliedig yn
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mairwen Harris

Rhoes y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd am ganlyniadau etholiad Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddar. Bellach, cawsai tîm swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr ei gyhoeddi ar gyfer 2015/16. Bydd 86% ohonynt yn fenywod a 14% yn wrywod, sef cydbwysedd union groes i gydbwysedd y rhywiau yn y flwyddyn
Read more