Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Ionawr 2017

Posted on 9 Ionawr 2017 by Mairwen Harris

Cyhoeddodd yr Athro Jones ei fwriad i ymddiswyddo fel Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd; estynnodd y Dirprwy Is-Ganghellor ddiolch ar gyfer cyfraniadau’r Athro Jones at y Coleg a’r Brifysgol, ynghyd â dymuniadau gorau’r Bwrdd. Estynnodd y Bwrdd longyfarchiadau i’r Athro Thomas am gael CBE yn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Rhagfyr 2016

Posted on 12 Rhagfyr 2016 by Mairwen Harris

Cafodd yr Athro Treasure ei llongyfarch gan y Bwrdd ar gael ei phenodi’n Is-Ganghellor newydd Prifysgol Aberystwyth. Byd dyn dechrau ei swydd ym mis Ebrill 2017. Soniodd yr Athro Jones am ei ymweliad diweddar ag India, lle aeth i nifer o gyfarfodydd llwyddiannus a threfnus iawn, a lle buodd yn ymweld â sefydliadau â labordai
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 21 Tachwedd 2016

Posted on 21 Tachwedd 2016 by Mairwen Harris

Nodwyd y digwyddiadau llwyddiannus a gynhaliwyd i ddathlu lansio partneriaeth strategol Caerdydd-Xiamen. Amlygwyd hefyd raglen PhD ar y cyd Caerdydd-Xiamen ar gyfer 2017/18. Mae’r cynllun ar waith erbyn hyn a dylai partneriaethau ymchwil gael eu hannog. Nodwyd y bydd rhifynnau diweddaraf Cyswllt Caerdydd a Diolch yn cael eu hanfon at yr holl gynfyfyrwyr cyn bo
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Tachwedd 2016

Posted on 14 Tachwedd 2016 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd adroddiad gan yr Athro John Goddard, Prifysgol Newcastle, ynglŷn â gweithgarwch arloesedd ac ymgysylltu Prifysgol Caerdydd, a gafodd ei gomisiynu gan yr Is-Ganghellor i helpu i lywio’r fersiwn nesaf o’r strategaeth. Nodwyd bod y digwyddiad Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth yn cael ei gynnal ar 17 Tachwedd 2016, a bod Ms Dowden yn cyflwyno’r
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Tachwedd 2016

Posted on 7 Tachwedd 2016 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd bapur a oedd yn amlinellu cynlluniau gweithredu NSS Colegau, a oedd yn rhoi’r diweddaraf am y camau gweithredu yn y tri Choleg mewn ymateb i ganlyniadau NSS 2016.  Nodwyd y byddai’n ddefnyddiol i’r Bwrdd a Grŵp Perfformiad Academaidd y Brifysgol weld manylion llawn y cynnydd, fesul Ysgol, ynghyd â system golau traffig
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Hydref 2016

Posted on 24 Hydref 2016 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd bapur a ysgrifennwyd gan yr Athro Graeme Reid, Coleg Prifysgol Llundain, ynglŷn ag incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd.  Cafodd yr adroddiad i incwm diwydiannol y Brifysgol ei gomisiynu yn dilyn dwy flynedd o incwm isel, ond nodwyd bod incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd wedi codi 10.6% eleni.  Trafodwyd nifer o argymhellion a wnaed gan
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Hydref 2016

Posted on 10 Hydref 2016 by Mairwen Harris

Nodwyd y byddai’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymweld â’r Brifysgol ar 13 Hydref 2016. Cafodd y Bwrdd bapur am ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr gan gynnwys sylw am y camau mae’r Colegau a’r Brifysgol am eu cymryd mewn ymateb i’r canlyniadau. Amlygodd y papur nifer o gyfleoedd i wella ymagwedd y Brifysgol wrth
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Hydref 2016

Posted on 3 Hydref 2016 by Mairwen Harris

Nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi mynd i Grŵp Cynghori Ewropeaidd Cymru y Prif Weinidog ar 28 Medi 2016 yn ogystal â Gweithgor Brexit AU a gynhaliwyd nes ymlaen yr un diwrnod. Nodwyd bod Ysgol y Biowyddorau wedi ennill gwobr arian Athena SWAN arian a bod yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddoniaeth Fferyllol wedi llwyddo i ddal
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Medi 2016

Posted on 26 Medi 2016 by Mairwen Harris

Nodwyd bod Cam 7 y rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol wedi’i gymeradwyo a bod pob man yn gwbl weithredol. Nodwyd y cynhaliwyd yr adolygiad cyfnodol o’r Adran Gyllid ar 21-22 Medi 2016 ac fe ymgysylltwyd mewn modd adeiladol ar draws y Gwasanaethau Proffesiynol, yr Ysgolion a’r Colegau. Nodwyd y cynhaliwyd Cynhadledd yr Hydref y Gwasanaethau Proffesiynol
Read more