Gwariant a Refeniw Llywodraethol Cymru 2016

Mae adran Gwariant a Refeniw Llywodraethol Cymru (GERW) ar wefan Canolfan Llywodraethiant Cymru yn rhoi gwybodaeth am adroddiad GERW a dogfennau cysylltiedig eraill. Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi cyhoeddi GERW.

Mae GERW 2016 yn rhoi dadansoddiad cynhwysfawr dros nifer o flynyddoedd o wariant a refeniw’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae hefyd yn rhoi mantolen gyllidol y genedl yn gyffredinol, gan ddefnyddio methodolegau tebyg i’r rhai a ddefnyddiwyd gan Lywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon ar gyfer eu harolygon gwariant a refeniw blynyddol yn nhiriogaethau datganoledig eraill y DU.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddwyd Gwariant a Refeniw Llywodraethol Cymru 2016 ar 4 Ebrill 2016. Mae’r adroddiad yn rhoi amcangyfrifon o refeniw a gwariant yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd cyn blwyddyn ariannol 2014-15. Cliciwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho’r adroddiad llawn, gan gynnwys Crynodeb Gweithredol a chrynodebau o’r prif ganfyddiadau ar ddechrau pob pennod:

Cliciwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho’r tablau Excel sydd yn adroddiad GERW 2016:

Cliciwch y dolenni canlynol i lawrlwytho Atodiadau Methodoleg Ar-lein GERW 2016 ar ffurf pdf:

Cyhoeddiadau economi wleidyddol eraill:

Amcangyfri Cyfraniad Net Cymru i’r Undeb Ewropeaidd

Cyhoeddwyd yr adroddiad, Wales and the EU Referendum: Estimating Wales’ Net Contribution to the European Union, yn mis Mai 2016. Mae’r adroddiad yn rhan o phrosiectau ymchwil parhaus y Ganolfan ym maes cyllid cyhoeddus ac effaith refferendwm Ewrop yng Nghymru. Yn ôl yr adroddiad, £658m oedd cyfanswm y cyllid a dderbyniwyd yng Nghymru oddi wrth gyllideb yr UE yn 2014, tra bo cyfraniad Cymru i’r UE (ar ôl cyfrif am gyfran o ad-daliad y DG) yn £414m. Roedd y budd net hwn o £245m yn cyfateb i tua 0.4% o gynnyrch domestig gros yn 2014.

Datganoli Treth Incwm a Chymru

Cyhoeddwyd yr adroddiad, Treth Incwm a Chymru: Peryglon a Manteision y Model Datganoli Newydd, ym mis Chwefror 2016. Mae’r adroddiad yn dangos y gallai cyllideb Cymru fod gannoedd o filiynau o bunnoedd ar ei cholled oherwydd y dull sydd wedi’i ddewis i ostwng grant bloc Cymru i gyfrif am y refeniw ychwanegol a geir drwy Dreth Incwm.