Planning for the Just City

14/11/2017, 17:30 - 19:30

Free

Neoliberalism approaches to urban development have prioritized economic growth rather than justice. Increased inequality and diminished access to amenities and welfare for the already disadvantaged have resulted. The use of justice as a governing principle—defined by the criteria of equity, diversity, and democracy—would require that policies be evaluated in terms of their outcomes rather than simply the quality of the planning process. Arguments for giving priority to justice in planning are presented, and policy examples from New York, Amsterdam, and Singapore are used to illustrate different planning approaches and their consequences for more just cities.

Susan S. Fainstein is a Senior Research Fellow in the Harvard Graduate School of Design. Her book The Just City was published in 2010 by Cornell University Press. Among her other books are The City Builders: Property, Politics, and Planning in London and New York; Restructuring the City; and Urban Political Movements. She has co-edited volumes on urban tourism, planning theory, urban theory, and gender and has authored over 100 book chapters and articles in scholarly journals. Her research interests include planning theory, urban theory, urban redevelopment, and comparative urban policy. She received the Distinguished Educator Award of the American Association of Collegiate Schools of Planning (ACSP), which recognizes lifetime career achievement, the Davidoff Book Award of the ACSP, and has been a resident fellow at the Rockefeller Foundation Center for Scholars at Bellagio.

Dr. Fainstein has been a professor of planning at the Harvard Graduate School of Design, the Graduate School of Architecture, Planning and Preservation at Columbia University, and the Bloustein School of Planning and Public Policy at Rutgers University. She has been a visiting professor at, among others, the University of Amsterdam and the National University of Singapore. She was an editor of the International Journal of Urban and Regional Research and of Ethnic and Racial Studies and has served as a consultant to various public organizations.

She received her A.B. from Harvard University in government, her M.A. from Boston University in African Studies, and her Ph.D. in political science from MIT.

Councillor Huw Thomas, Leader of Cardiff Council will respond to issues raised in the lecture and outline the current position in Cardiff.

Dr Johannes Novy (Cardiff University) is the moderator at this event.

Registration – 5.30 – 6pm
Event start – 6pm

*This event will be delivered through the medium of English.

Mae ymagweddau neoryddfrydol at ddatblygu trefol wedi blaenoriaethu twf economaidd yn hytrach na chyfiawnder. Mae hyn wedi arwain at fwy o anghydraddoldeb, ac wedi cyfyngu ar allu’r rhai sydd eisoes dan anfantais i gael mynediad at amwynderau a lles. Byddai defnyddio cyfiawnder fel egwyddor llywodraethu – a ddiffinnir gan y meini prawf cydraddoldeb, amrywiaeth a democratiaeth – yn golygu y byddai polisïau’n cael eu gwerthuso yn ôl eu canlyniadau yn hytrach nag ansawdd y broses gynllunio. Cyflwynir dadleuon sy’n rhoi blaenoriaeth i gyfiawnder wrth gynllunio, a defnyddir enghreifftiau mewn polisïau o Efrog Newydd, Amsterdam, a Singapôr i ddangos gwahanol ddulliau o gynllunio, a’u goblygiadau o ran creu dinasoedd mwy cyfiawn.

Mae Susan S. Fainstein yn Uwch-gymrawd Ymchwil yn Ysgol Dylunio Ôl-raddedig Harvard. Cafodd ei llyfr The Just City ei gyhoeddi yn 2010 gan Wast Prifysgol Cornell. Ymhlith ei llyfrau eraill mae The City Builders:  Property, Politics and Planning in London and New York; Restructuring the City; ac Urban Political Movements. Mae wedi cyd-olygu cyfrolau am dwristiaeth drefol, theorïau cynllunio, a rhywedd, ac mae wedi ysgrifennu mwy na 100 o benodau mewn llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion ysgolheigaidd. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys theorïau cynllunio, theorïau trefol, ailddatblygu trefol, a pholisïau trefol cymharol. Cafodd Wobr Addysgwr Nodedig gan Gymdeithas Ysgolion Cynllunio Colegaidd America (ACSP), sy’n cydnabod llwyddiannau gyrfaol gydol oes, a Gwobr Llyfr Davidoff ACSP. At hynny, mae wedi bod yn gymrawd preswyl yng Nghanolfan Sefydliad Rockefeller ar gyfer Ysgolheigion yn Bellagio.

Mae Dr Fainstein wedi bod yn athro cynllunio yn Ysgol Dylunio Ôl-raddedig Harvard, yr Ysgol Pensaernïaeth, Cynllunio a Chadwraeth Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Columbia, ac Ysgol Cynllunio a Pholisïau Cyhoeddus Bloustein ym Mhrifysgol Rutgers.  Bu’n athro gwadd ym Mhrifysgol Amsterdam a Phrifysgol Genedlaethol Singapôr, ymhlith eraill. Hi oedd un o olygyddion The International Journal of Urban and Regional Research and of Ethnic and Racial Studies, a bu’n ymgynghorydd i amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus.

Cafodd ei A.B. gan Brifysgol Harvard yn yr adran Llywodraeth, ei M.A. gan Brifysgol Boston mewn Astudiaethau Affricanaidd, a’i PhD yn y gwyddorau gwleidyddol gan MIT.

Bydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, yn ymateb i faterion sy’n codi yn y ddarlith ac yn amlinellu safbwynt presennol Caerdydd.

Dr Johannes Novy (Prifysgol Caerdydd) fydd y cymedrolwr yn y digwyddiad hwn.

Cofrestru – 5.30 – 6pm
Amser dechrau’r digwyddiad – 6pm

Google map

-1.64, Glamorgan Building
King Edward VII Avenue
Cardiff
CF10 3WT


Contact us:

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.