Wales and Brexit: Taking Stock and Looking Forward

13/12/2017, 18:00 - 19:30

Free

Venue: Yr Hen Lyfrgell, The Hayes, Cardiff, CF10 1BH.

As 2017 draws to a close, and with a critical year ahead, researchers from Cardiff University’s Wales Governance Centre give their view on the state of play of the Brexit process. 

Chaired by Catrin Haf Jones (ITV Cymru Wales), this event will cover some of the key legal, political and financial issues attached to Brexit, and what they mean for Wales. The event is open to the public.

All welcome!

A series of short presentations by Dr Jo HuntDr Rachel MintoDr Ed Poole and Prof. Roger Scully will be followed by time for questions from the audience.

The event will also see the launch of the Report on Wales and the UK’s Withdrawal from the EU which brings together contributions on constitutional, political and economic dimensions of Brexit, and looks too at key policy areas. The Report on Wales and the UK’s Withdrawal from the EU arises from work funded by the Economic and Social Research Council’s ‘The UK in a Changing Europe’ initiative, and the event is sponsored by the Economic and Social Research Council’s Impact Acceleration Account.

We look forward to welcoming you to this event.

Cymru a Brexit: Pwyso a Mesur, ac Edrych Ymlaen

Wrth i 2017 ddirwyn i ben, a gyda blwyddyn bwysig o’u blaenau, mae ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn rhoi eu barn ar sefyllfa bresennol y broses Brexit.

O dan gadeiryddiaeth Catrin Haf Jones (ITV Cymru Wales), bydd y digwyddiad yn trin a thrafod rhai o’r prif faterion cyfreithiol, gwleidyddol ac ariannol sy’n gysylltiedig ag ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, a’u hoblygiadau i Gymru. Mae’r digwyddiad yn agored i’r cyhoedd.

Croeso i bawb!

Yn dilyn cyfres o gyflwyniadau byr gan Dr Jo Hunt, Dr Rachel Minto, Dr Ed Poole a’r Athro Roger Scully, bydd amser ar gyfer cwestiynau gan y gynulleidfa.

Bydd y digwyddiad hefyd yn lansio’r Adroddiad ar Ymadawiad Cymru a’r DU o’r UE, sy’n dwyn ynghyd cyfraniadau ar ddimensiynau cyfansoddiadol, gwleidyddol ac economaidd Brexit, ac sy’n edrych hefyd ar feysydd polisi allweddol. Mae’r adroddiad ynghylch Cymru a’r DU yn gadael yr UE yn deillio o’r gwaith a ariennir gan fenter y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, ‘y DU mewn Ewrop sy’n newid’ a noddir y digwyddiad gan Gyfrif Cyflymu Effaith y Cyngor Ymchwil Economaidd a Cymdeithasol.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r digwyddiad hwn.

Contact us:

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.

Brexit expertise