Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Ein Datganiadau Ariannol ar gyfer 2016-17

Posted on 19 Rhagfyr 2017 by Robert Williams

Yn gyntaf oll, Nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd lewyrchus i bob un ohonoch. Rydw i’n ddiolchgar i fy nghydweithwyr am eu gwaith caled a’u hymroddiad yn ystod fy chwe mis cyntaf yma. Mae ymgyfarwyddo â’r Brifysgol wedi bod yn brofiad hynod bleserus a gwerth chweil, ac mae wedi helpu i baratoi ar gyfer ein
Read moreDathlu pen-blwydd Medicentre Caerdydd yn 25 oed

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by Gary Baxter

Wrth i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gyrraedd 70 oed, mae llawer o sôn am sut gall arloesedd drawsnewid bywydau cleifion. Fis Gorffennaf nesaf, bydd Cymru fel cenedl yn dathlu gwaddol Aneurin Bevan drwy edrych ymlaen at dechnegau a thechnolegau newydd i gynnal y GIG drwy’r 21ain ganrif. Yn ddiweddar, es i i ddathliad pen-blwydd arall –
Read more


Cynorthwyo myfyrwyr sy’n dioddef trais, cam-drin neu droseddau casineb hil

Posted on 5 Rhagfyr 2017 by Claire Sanders

Yr wythnos ddiwethaf cefais brofiad prin, sef clywed straeon bywyd rhyfeddol yn cael eu hadrodd mewn ffordd ddifrifol a difyr. Mewn digwyddiad a drefnwyd gan Susan Cousins, Swyddog Prosiect Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Prifysgol Caerdydd, siaradodd yr Uwch-arolygydd Jay Dave a Bharat Narbad, Cadeirydd Cymdeithas Heddlu Du De Cymru, am siwrneiau eu teuluoedd o Gujarat i’r
Read more


Fy chwe mis cyntaf

Posted on 8 Tachwedd 2017 by Rudolf Allemann

Yn ystod fy misoedd cyntaf fel Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, rydw i wedi ymweld â phob un o’n saith Ysgol ac wedi mwynhau siarad â chydweithwyr a myfyrwyr, yn ogystal â chymryd cip ar gyfleusterau ymchwil ac addysgu. Mae’r holl ddatblygiadau arloesol yn ein Hysgolion wedi gwneud argraff arnaf. Wrth i’r
Read moreCyfeillion Enfys

Posted on 25 Awst 2017 by Karen Holford

Cyn bo hir, byddaf yn darllen drwy ein cyflwyniad i Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall. Mae’r cyflwyniad yn caniatáu i ni fesur ein hymroddiad i gydraddoldeb ym maes LGBT ac asesu lle mae angen i ni ganolbwyntio er mwyn atgyfnerthu ein hymroddiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae’r gwaith rydym yn ei gyflawni yn
Read more


Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Posted on 31 Gorffennaf 2017 by Hywel Thomas

Yr Athro Thomas ym mhabell Prifysgol Caerdydd yn Eisteddfod 2016 gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns Bydd miloedd o bobl fydd yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol eleni ar Ynys Môn, rhwng 4 a 12 Awst, yn clywed am gyfraniad enfawr Prifysgol Caerdydd i Gymru. Dan arweiniad Dr Hefin Jones a’r tîm Ymgysylltu, mae cydweithwyr ar
Read more


Dathlu ein rhagoriaeth ym maes pensaernïaeth

Posted on 29 Mehefin 2017 by Rudolf Allemann

Fel Dirprwy Is-Ganghellor mae’n bwysig i mi gysylltu’n rheolaidd â chydweithwyr a myfyrwyr ar draws Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ac rwy’n bwriadu ymweld â phob un o’r saith Ysgol dros y misoedd nesaf. Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi ymweld ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru sawl gwaith. Roeddwn i’n bresennol yng nghyfarfod staff
Read more