Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Pwysigrwydd Mentora

Posted on 24 Mai 2017 by Karen Holford

Fel Prifysgol mae gennym draddodiad hir o’n staff yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau lleol. Mae llawer ohonom yn aelodau o fyrddau cynghori, ymddiriedolwyr, llywodraethwyr neu’n gwirfoddoli gyda grwpiau cymunedol. Mae gan lawer ohonom rolau mentora ffurfiol ac anffurfiol gyda phobl o bob oedran ac o wahanol gefndiroedd. Ym mha bynnag ffurf y daw’r
Read more


Fy 30 diwrnod cyntaf

Posted on 17 Mai 2017 by Rudolf Allemann

Ar 3 Ebrill dechreuais swydd fel Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, gyda dim ond pythefnos i drosglwyddo o fy swydd flaenorol fel Pennaeth yr Ysgol Cemeg. Mae’r tri deg diwrnod cyntaf wedi bod yn proses o ddysgu – rydw i wedi cwrdd â chydweithwyr, darganfod pwyllgorau nad oeddwn yn gwybod eu bod
Read more


Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Posted on 15 Mai 2017 by Hywel Thomas

Braint fawr oedd croesawu yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham i draddodi’r ail o’n darlithoedd ‘Cartref Arloesedd’. Clywodd academyddion, arweinwyr busnes a chlinigwyr am sut bydd dyfodol llawfeddygaeth yn cael ei ddylanwadu gan bobl sy’n cydweithio ar draws disgyblaethau – dadansoddi data, roboteg, technoleg dysgu peiriant. Dangosodd yr Arglwydd Darzi sut bydd datblygiadau gwyddonol
Read more


Blog Brexit a Chymru

Posted on 5 Ebrill 2017 by Claire Sanders

Mae’n debygol mai Brexit fydd y mater gwleidyddol ac economaidd a fydd yn cael y prif sylw dros y blynyddoedd nesaf. Bydd angen meddwl yn feirniadol, a chael dadl onest a barn eang er mwyn ein helpu i lunio dyfodol Cymru a’r DU wrth baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd. Ar y diwrnod y cychwynnwyd
Read more


Calon y Gymuned

Posted on 31 Mawrth 2017 by Amanda Coffey

Yn ddiweddar, bues i’n Grangetown i gwrdd â rhai o’r bobl sydd y tu ôl i brosiect ymgysylltu’r Brifysgol, sy’n creu partneriaethau yn y gymuned. Mae’r Tîm Porth Cymunedol, sy’n gweithio’n agos â Phrosiect Pafiliwn Grange a Gweithredu Cymunedol Grangetown, wedi llwyddo i gael grant datblygu gwerth £50,000 gan y Gronfa Loteri Fawr. Bydd hyn
Read more


Dathlu Menywod Talentog yng Nghymru

Posted on 23 Mawrth 2017 by Karen Holford

Roedd digwyddiad dydd Llun diwethaf yn y Senedd, Caerdydd, yn ddiwrnod ysbrydoledig i fenywod ym meysydd STEM. Daeth arweinwyr o bob lefel ym myd busnes, academia a’r llywodraeth ynghyd i fynd i’r afael â’r prinder menywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yng Nghymru. Daeth EHB y Dywysoges Frenhinol, Julie James, y Gweinidog dros
Read more


Cyrraedd carreg filltir gyda grant yr UE

Posted on 14 Mawrth 2017 by Nora de Leeuw

Mae’n bleser gennyf nodi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ein hymgyrch i sefydlu gweithgareddau ymchwil ar y cyd â phartneriaid ledled Ewrop a’r byd. Ar 9 Mawrth, agorodd yr Is-Ganghellor ddigwyddiad yn Adeilad Hadyn Ellis, i arddangos ein hymchwil ryngwladol ac yn yr UE. Roedd hefyd yn gyfle i ddathlu ein
Read more


Cefnogi’r Arwyr Di-glod

Posted on 8 Chwefror 2017 by Karen Holford

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai pwysig a chalonogol o safbwynt hyrwyddo a chefnogi menywod yn STEM. Braf iawn oedd clywed yr wythnos ddiwethaf bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn pob un o’r argymhellion yn yr adroddiad Menywod Talentog ar gyfer Cymru Lwyddiannus y gwnes i a’r Athro Hilary Lappin-Scott o Brifysgol Abertawe ei ysgrifennu.
Read more


Hyrwyddo’r Wythnos Siarad

Posted on 7 Chwefror 2017 by Claire Sanders

Rydym yn Brifysgol arloesol ac uchelgeisiol ac mae proses ar waith fydd yn ei newid yn sylweddol. Mae’n bwysig ein bod yn cyfathrebu’r newid hwn ac yn gwrando ar wahanol safbwyntiau o bob rhan o’r Brifysgol. Mae’n wythnos siarad y myfyrwyr a’r staff yr wythnos hon – cyfle i fyfyrwyr a staff fel ei gilydd
Read more


Delweddau Ymchwil

Posted on 3 Chwefror 2017 by Nora de Leeuw

Mae Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd wedi bod yn weithredol ers dechrau’r flwyddyn academaidd bresennol, ac yn ddiweddar cefais y pleser o fynd i’w digwyddiad ‘Delweddau Ymchwil’. Digwyddiad cwbl unigryw yw hwn, sy’n dod â’n cymuned ôl-raddedig ynghyd, gan gynnwys ymchwilwyr, staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol. Cynhaliwyd y digwyddiad yn sgil cystadleuaeth ar draws y Brifysgol
Read more