Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

Posted on 16 Mawrth 2015 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd a gynigiai y dylid creu biofanc newydd i Brifysgol Caerdydd. Byddai’r biofanc newydd yn cyfuno’r wyth biofanc gwahanol y mae’r Brifysgol yn eu gweithredu ar hyn o bryd. Byddai hefyd yn sicrhau llywodraethu cyson ac yn codi’r Brifysgol i’r un lefel â’i
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mairwen Harris

Rhoes y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd am ganlyniadau etholiad Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddar. Bellach, cawsai tîm swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr ei gyhoeddi ar gyfer 2015/16. Bydd 86% ohonynt yn fenywod a 14% yn wrywod, sef cydbwysedd union groes i gydbwysedd y rhywiau yn y flwyddyn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Chwefror 2015

Posted on 23 Chwefror 2015 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd fersiwn diwygiedig o’r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf. Câi’r papur hwnnw’n awr ei gyflwyno i’r Cyngor. Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb Prifysgol Caerdydd i Arolwg Diamond ynghylch ffioedd ac ariannu addysg uwch yng Nghymru. Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf am yr amrywiol bortffolios newid a’u statws cyfredol. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Chwefror 2015

Posted on 9 Chwefror 2015 by Mairwen Harris

Trafododd y Bwrdd yr amlinelliad o’r rhaglen ar gyfer Diwrnod Cwrdd-i-Ffwrdd GW4 sydd ar y gweill. Cafodd y Bwrdd y drafft o Arolwg Staff 2015. Nodwyd mai hwn fyddai’r trydydd arolwg. Nodwyd hefyd amlinelliad o’r cynigion ar gyfer prosesu ac adrodd ar yr arolwg ar ôl ei gynnal. Nodwyd ffurflen TRAC y Brifysgol. Câi’r wybodaeth
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Chwefror 2015

Posted on 2 Chwefror 2015 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai feini prawf Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd mai’r flwyddyn a ddylai fod yn flwyddyn sylfaen i holl feini prawf y Dangosyddion Perfformiad Allweddol fyddai 2012/13, h.y. y flwyddyn y cyrhaeddodd yr Is-Ganghellor. Adolygwyd papur a amlinellai risgiau lefel-uchel y Bwrdd. Cytunwyd y byddai’r gofrestr honno o risgiau’n
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Ionawr 2015

Posted on 26 Ionawr 2015 by Mairwen Harris

Cyhoeddodd yr Is-Ganghellor y bydd Ms T J Rawlinson, y Cyfarwyddwr Datblygu newydd, yn ymuno â Bwrdd Gweithredol y Brifysgol pan ddaw hi i’w swydd ar 2 Chwefror. Nodwyd mai’r brif elfen yn yr ailfynegiad nesaf o’r Ffordd Ymlaen fyddai dod o hyd i ffynhonnell arall o incwm ac y bydd y Cyfarwyddwr Datblygu yn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Ionawr 2015

Posted on 19 Ionawr 2015 by Mairwen Harris

Adolygodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r cynnydd o ran datblygu Sefydliadau Ymchwil (URIs) newydd i’r Brifysgol. Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2014, cymeradwyodd y Bwrdd mewn egwyddor ddatblygu pedwar URI newydd ac adnewyddu’r rhai presennol ar yr amod y cyflawnid cerrig milltir penodedig yn llwyddiannus. Rhoes y papur y wybodaeth ddiweddaraf am yr URIs
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Ionawr 2015

Posted on 12 Ionawr 2015 by Mairwen Harris

Croesawodd y Bwrdd yr Athro Nora de Leeuw, y Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop, i’w chyfarfod cyntaf o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd achos busnes dros sefydlu Academi Meddalwedd Genedlaethol a fydd â’i chanolfan yng Nghasnewydd. Adeiladai hwnnw ar bapur cynharach a aeth gerbron y Bwrdd ar 30 Mehefin 2014 a sicrhau cymeradwyo cyd-ariannu blwyddyn beilot
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Rhagfyr 2014

Posted on 15 Rhagfyr 2014 by Mairwen Harris

Hysbyswyd y Bwrdd fod dwy o fentrau’r Brifysgol wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Arloesi MediWales yn ddiweddar, sef Canolfan Arloesi Clwyfau Cymru ac Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT). Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a amlinellai gynllun gweithredu a nodai gamau penodol y gellid eu cymryd yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol i wella perfformiad yr
Read more