Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Ionawr 2015

Posted on 12 Ionawr 2015 by Mairwen Harris

Croesawodd y Bwrdd yr Athro Nora de Leeuw, y Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop, i’w chyfarfod cyntaf o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd achos busnes dros sefydlu Academi Meddalwedd Genedlaethol a fydd â’i chanolfan yng Nghasnewydd. Adeiladai hwnnw ar bapur cynharach a aeth gerbron y Bwrdd ar 30 Mehefin 2014 a sicrhau cymeradwyo cyd-ariannu blwyddyn beilot
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Rhagfyr 2014

Posted on 15 Rhagfyr 2014 by Mairwen Harris

Hysbyswyd y Bwrdd fod dwy o fentrau’r Brifysgol wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Arloesi MediWales yn ddiweddar, sef Canolfan Arloesi Clwyfau Cymru ac Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT). Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a amlinellai gynllun gweithredu a nodai gamau penodol y gellid eu cymryd yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol i wella perfformiad yr
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Rhagfyr 2014

Posted on 8 Rhagfyr 2014 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd bapur ar y ddeddfwriaeth newydd ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant. Nodwyd i’r Rheoliadau ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant ddod i rym ar 1 Rhagfyr 2014 a’u bod yn gymwys i famau/tadau (neu eu partneriaid) babanod y disgwylir iddynt gyrraedd ar neu ar ôl 5 Ebrill 2015 neu a gyplysir neu a osodir i’w mabwysiadu
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Posted on 1 Rhagfyr 2014 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd ddiweddariad o’r achos busnes dros y Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth (yr ISF). Cytunodd y Bwrdd i ariannu’r cais am gyllid cyfalaf ychwanegol a chytunodd y byddai angen rhoi’r cronfeydd refeniw busnes-fel-arfer ar waith drwy’r rownd nesaf o gynllunio, perfformio a chyllidebu. Cytunwyd ar gyflwyniad y Brifysgol i CCAUC ynghylch Ymgysylltu â Chynllunio Strategol.
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Tachwedd 2014

Posted on 17 Tachwedd 2014 by Mairwen Harris

Cynhaliwyd cyfarfod byr o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd drafodaeth fer ynghylch cynnydd Prif Gynllun yr Ystadau a chytunodd y byddai angen cynnal trafodaeth bellach yn y cyfarfod nesaf. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn: Y Newyddion Diweddaraf am y System Arloesi Adroddiad Misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Tachwedd 2014

Posted on 10 Tachwedd 2014 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb y sefydliad i arolwg HEFCE a wahoddai fynegi barn am system ryngwladol o asesu ymchwil, a chytunwyd ar y drafft hwnnw. Cytunodd y Bwrdd ar Y Ffordd Ymlaen : Cynnydd tuag at y targedau, blaengynllun yr achos busnes, a’r fersiwn diweddaraf o ddogfennau’r Cynllun Gweithredu i’w cyflwyno i’r Pwyllgor
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Tachwedd 2014

Posted on 3 Tachwedd 2014 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd bapur ar Gynllunio Canlyniadau’r REF. Nodwyd mai ar 16 Rhagfyr 2014 y ceir canlyniadau sefydliadau yn yr REF, a’r data cymharol, a thrwy ddefnyddio offer gwybodaeth busnes bydd yr Adran Gynllunio yn rheoli’r set ddata gyfyngedig a fydd yn fodd i ganiatáu meincnodi yn erbyn cyfartaledd pob Uned Asesu ac i lunio
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Hydref 2014

Posted on 27 Hydref 2014 by Mairwen Harris

Trafodwyd achos busnes yr Ysgol Optometreg (OPTOM) dros ehangu eu rhaglen ôl-raddedig a addysgir. Amlinellodd y papur gynlluniau i fynd ati, ar sail record o lwyddiant, i ehangu darparu cyrsiau o’r fath ar gyfer optometryddion a gweithwyr proffesiynol gofal llygaid yn y DU ac mewn gwledydd tramor, ac fe nododd sut y gellid datblygu gofod
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Hydref 2014

Posted on 20 Hydref 2014 by Mairwen Harris

Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a gynigiai Bolisi i’r Brifysgol ar Gyhoeddiadau Mynediad-Agored. Bydd y polisi’n fodd i’r Brifysgol gydymffurfio â gofynion y cyllidwyr ac i ymbaratoi’n dda ar gyfer cylch nesaf yr REF. Bydd y polisi’n helpu i hyrwyddo ymchwil y Brifysgol drwy drefnu i gynifer o allbynnau â phosibl fod ar gael i’r cyhoedd
Read more