Y diweddaraf am Gyfarfodau


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Chwefror 2018

Posted on 19 Chwefror 2018 by Mairwen Harris

Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi ymweld â India’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â phartneriaid a thrafod cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith diwydiannol. Nodwyd gyda thristwch, bod aelod o staff o’r Ysgol Busnes wedi marw y bore yma. Nodwyd bod Sarah Hoefflin, un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi ennill medal aur yn y gystadleuaeth
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Chwefror 2018

Posted on 12 Chwefror 2018 by Mairwen Harris

Roedd Dr Tim Bradshaw yn bresennol ar gyfer rhan gyntaf y cyfarfod. Nododd ei fod yn awyddus i sicrhau bod y Grŵp Russell yn cynrychioli’r safbwynt Cymreig.  Mae materion cyfredol eraill ar gyfer Grŵp Russell yn cynnwys yr adolygiad cyllid ôl-18 yn Lloegr, Brexit, UKRI a materion llywodraethu. Nodwyd bod y Llys wedi cael croesawiad
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Ionawr 2018

Posted on 29 Ionawr 2018 by Mairwen Harris

Nodwyd bod dwy o’r pedair sesiwn briffio ar gyfer staff gan arbenigwyr pensiynau USS Mercer wedi eu cynnal ac y byddai un o’r cyflwyniadau gan Mercer ar gael ar y fewnrwyd ddydd Mercher gyda chwestiynau a ofynnwyd yn ystod y sesiynau briffio yn cael eu grwpio i’w cynnwys mewn dogfen cwestiynau cyffredin. Nodwyd bod Caerdydd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Ionawr 2018

Posted on 22 Ionawr 2018 by Mairwen Harris

Cafodd a nododd y Bwrdd yr adroddiad ystadau strategol fyddai’n cael ei ddiweddaru cyn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau. Cafodd y Bwrdd adroddiad ar wella asesiadau ac adolygu prosesau i fynd i’r afael â phroblemau a nodwyd sy’n ymwneud â’r broses asesu yn 2016/17. Roedd yr adolygiad yn rhoi sylw i’r pwyntiau
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Posted on 15 Ionawr 2018 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd ddrafftiau cynnar o gynlluniau gweithredu is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd y byddai’r cynlluniau yn cael eu safoni a’u blaenoriaethu cyn eu hailgyflwyno i’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd ddangosyddion is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Mae angen cadarnhau un o’r dangosyddion cyn cyflwyno’r papur i’r Cyngor i’w nodi. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw a
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Rhagfyr 2017

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd y cynnydd calonogol yng ngham un y trafodaethau ymadael parthed materion sy’n bwysig i brifysgolion. Roedd y rhain yn cynnwys sicrhau hawliau preswylio dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU, a’r ffaith y bydd y DU yn gallu parhau i gymryd rhan yn rhaglenni presennol yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys Horizon 2020 ac
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Rhagfyr 2017

Posted on 4 Rhagfyr 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod y Brifysgol wedi ennill dwy wobr yng ngwobrau Times Higher Education yr wythnos ddiwethaf, ar gyfer Prosiect Phoenix a Phrosiect Bryngaer CAER. Cafodd y Brifysgol gyhoeddiad ffurfiol am ei Gwobr Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Uned Ymchwil Golwg Syndrom Down Prifysgol Caerdydd. Nodwyd bod y Brifysgol wedi ennill dwy wobr yng Ngwobrau Pride
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

Posted on 27 Tachwedd 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi cynnal ymweliad gan Brifysgol Mwyngloddio a Thechnoleg Tsieina yn Beijing. Nodwyd bod yr Athro Matt Smalley wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd. Nodwyd bod Medicentre Caerdydd wedi dathlu ei ben-blwydd yn 25 mlynedd gyda Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru, fel gŵr
Read more