Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Posted on 11 Medi 2017 by Mairwen Harris

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ddrafftiau terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23 a’r is-strategaethau fydd yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor i’w cymeradwyo. Cafodd a chymeradwyodd y Bwrdd bapur y polisi risg drafft a oedd yn amlinellu polisi rheoli risg drafft, gan gynnwys categorïau arfaethedig ar gyfer gwahanol fathau o risg, a’r lefel archwaeth risg arfaethedig.
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Medi 2017

Posted on 4 Medi 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod wedi derbyn sylw da. Nodwyd bod dyfarniad o Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang yr EPSRC wedi’i sicrhau i gefnogi gweithgareddau ymchwil gyda Phrifysgol Namibia. Nodwyd y dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ernest Rutherford STFC i David Alonso yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. Nodwyd llwyddiant y tair ysgol haf ryngwladol gyda
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Gorffennaf 2017

Posted on 10 Gorffennaf 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod Chris Jones, cadeirydd presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi’i gyhoeddi yn gadeirydd dros dro’r corff newydd, Addysg Iechyd a Gwella Cymru. Nodwyd bod Cadeiryddion Prif Baneli REF wedi’u cyhoeddi’n ddiweddar. Cafodd y Bwrdd strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2018-2023, is-strategaethau ac adborth i’r ymgynghoriad. Byddai’r rhai a ysgrifennodd yr is-strategaeth yn adolygu’r adborth
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Gorffennaf 2017

Posted on 3 Gorffennaf 2017 by Mairwen Harris

Croesawyd Mr Rob Williams, y Prif Swyddog Ariannol newydd, i’w gyfarfod cyntaf gyda Bwrdd Gweithredol y Brifysgol. Nodwyd bod y Sefydliad Ffiseg wedi dyfarnu medal yr Arglwydd Kelvin i Ms Wendy Sadler. Gyda thristwch mawr nodwyd marwolaeth Syr Donald Walters, Dirprwy Ganghellor a chyn-Gadeirydd y Cyngor. Roedd ganddo gysylltiad hir a nodedig gyda’r Brifysgol ac
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Mehefin 2017

Posted on 26 Mehefin 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd llongyfarchiadau’r Bwrdd i’r Athro Pamela Taylor CBE, yr Athro Malcolm Mason OBE, Dr Alison Parken OBE a Wendy Sadler MBE a gydnabuwyd yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. Nodwyd bod dirprwyaeth nesaf Cyngor Ysgoloriaeth Tsieina wedi cyrraedd a’r gobaith oedd y byddai cyfranogwyr yn cael cyfle i ymweld ag Ysgolion i gael trafodaethau’n gysylltiedig â
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mehefin 2017

Posted on 12 Mehefin 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd yn dilyn canlyniad yr etholiad cyffredinol bod Swyddfa’r Cabinet wedi cadarnhau y byddai cyfyngiadau purdah ar gyhoeddiadau cyhoeddus yn parhau tan fod Llywodraeth newydd wedi’i ffurfio ac felly bod cyhoeddi canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu wedi’i ohirio. Cafodd y Bwrdd bapur ar lefelau ffioedd 2018/19 a chytunodd y dylai lefelau ffioedd i fyfyrwyr israddedig llawn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mehefin 2017

Posted on 5 Mehefin 2017 by Mairwen Harris

Derbyniodd y Bwrdd ddrafft diweddaraf Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 a sylwadau o’r ymgynghoriad diweddar. Cafwyd trafodaeth ar y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol.  Cytunwyd i ailagor yr ymgynghoriad tan 30 Mehefin i gynnig cyfle pellach i staff ymateb.  Bydd hyn yn golygu oedi i ystyriaeth y Cyngor o fersiwn terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Mai 2017

Posted on 22 Mai 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod yr Athro Luc Sels wedi cael ei ethol yn Rheithor newydd KU Leuven o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd lle’r Athro Rik Torfs. Cafodd yr Athro Dylan Foster-Evans ei benodi’n Bennaeth Ysgol y Gymraeg o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd yr awenau gan yr Athro Sioned Davies, fu’n bennaeth ers dros
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Posted on 15 Mai 2017 by Mairwen Harris

  Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol. Cytunwyd y byddai’r strategaeth lefel uchel a’r is-strategaethau ar gael nawr ar y fewnrwyd fel fersiynau drafft er mwyn ymgynghori arnynt.  Bydd angen i’r Bwrdd gymeradwyo’r fersiynau terfynol ar 5 Mehefin er mwyn iddynt allu mynd gerbron
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mai 2017

Posted on 8 Mai 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod Mr Chris Jones wedi ei benodi’n Bennaeth Cyfathrebu. Nodwyd bod cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch Adolygiad Diamond wedi’i ohirio oherwydd yr etholiad cyffredinol. Nodwyd bod cais y Brifysgol i Lywodraeth Cymru i gynnal Canolfan Cymru ar gyfer polisi cyhoeddus wedi bod yn llwyddiannus. Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y
Read more