Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Ebrill 2017

Posted on 24 Ebrill 2017 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Ms Alice Streatfeild, Cyfarwyddwr Ymchwil o ORC International am ganlyniadau’r arolwg staff diweddar. Nodwyd bod 69% wedi ymateb i’r arolwg, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y sector, sef 66%.  Cytunwyd ar y meysydd canlynol fel y blaenoriaethau a argymhellir ar gyfer y Bwrdd sy’n deillio o’r arolwg – sut
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Ebrill 2017

Posted on 3 Ebrill 2017 by Mairwen Harris

Croesawyd yr Athro Ruedi Allemann, Dirprwy Is-ganghellor newydd y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, i’w gyfarfod cyntaf fel aelod o’r Bwrdd. Nodwyd bod yr Athro Damien Murphy wedi’i benodi’n Bennaeth Cemeg dros dro. Nodwyd bod Dr Tom Hall wedi’i benodi’n Bennaeth newydd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Nodwyd bod Cyngor Caerdydd wedi llofnodi Adran 106 ar gyfer
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mawrth 2017

Posted on 27 Mawrth 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod yr Athro Rudolf Allemann wedi’i benodi’n Ddirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg o 3 Ebrill 2017. Nodwyd bod yr Athro Holford wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan yn adolygiad Llywodraeth Cymru o ymchwil ac arloesedd o dan arweiniad yr Athro Graeme Reid. Cafodd y Bwrdd bapur am y dewisiadau posibl o
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mawrth 2017

Posted on 20 Mawrth 2017 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Cubane Consultants am ddata gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol. Mae data Uniforum yn cynnig meincnodau ar bob lefel o waith y gwasanaethau proffesiynol. Mae’n seiliedig ar fodel ystadegol ac yn addasu costau gweithredu yn unol â graddfa’r gwaith a dwysedd yr ymchwil.  Caiff y data ei gyflwyno i uwch-aelodau staff. Cafodd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Chwefror 2017

Posted on 27 Chwefror 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod yr Athro Jones a’i gydweithwyr wedi bod yng nghyfweliad y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Dementia. Cawn wybod canlyniad y cyfweliad cyn bo hir. Nodwyd y nifer uchel a bleidleisiodd yn etholiadau Swyddogion Undeb y Myfyrwyr a bod Hollie Cooke, yr Is-lywydd Lles presennol, wedi’i hethol yn Llywydd. Roedd y
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Chwefror 2017

Posted on 13 Chwefror 2017 by Mairwen Harris

Ymunodd Dr Tim Bradshaw, Cyfarwyddwr dros dro Grŵp Russell, â’r Bwrdd ar gyfer yr eitem gyntaf. Amlinellodd Dr Bradshaw y materion polisi allweddol presennol ar gyfer Grŵp Russell, a oedd yn cynnwys y Bil Addysg Uwch ac Ymchwil, TEF, REF, Brexit, a fisâu a mewnfudo. Nodwyd bod yr ymgeisydd a ddewiswyd ar gyfer swydd Cyfarwyddwr
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ionawr 2017

Posted on 30 Ionawr 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod y Brifysgol wedi llwyddo i gael chwe Chymrawd Gweithredu Ymchwil Marie-Curie, gyda phedwar ohonynt ar gyfer Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Cafodd y Bwrdd adroddiad gan y panel adolygu annibynnol, a oedd yn cael ei gadeirio gan Yr Athro Dinesh Bhugra. Diben y panel oedd ymchwilio i faterion o gydraddoldeb hiliol yn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ionawr 2017

Posted on 16 Ionawr 2017 by Mairwen Harris

Cafdd y Bwrdd ddrafft o adroddiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, caiff yr adroddiad ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau ar 26 Ionawr. Cafodd y Bwrdd is-strategaethau drafft y strategaeth newydd: Addysg/Myfyrwyr; Ymchwil; Arloesedd; Cenhadaeth Sifig; a Rhyngwladol. Trafodwyd ffurf a chynnwys drafft yr is-strategaethau; cytunwyd bod angen mwy o gysondeb
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Ionawr 2017

Posted on 9 Ionawr 2017 by Mairwen Harris

Cyhoeddodd yr Athro Jones ei fwriad i ymddiswyddo fel Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd; estynnodd y Dirprwy Is-Ganghellor ddiolch ar gyfer cyfraniadau’r Athro Jones at y Coleg a’r Brifysgol, ynghyd â dymuniadau gorau’r Bwrdd. Estynnodd y Bwrdd longyfarchiadau i’r Athro Thomas am gael CBE yn
Read more