Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 9 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn dair wythnos wirioneddol anhygoel. Rwy’n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi blino’n lân nid yn unig gan gyflymder a dwysedd gwaith, yn enwedig o orfod gweithio gartref, ond hefyd gan y pryder, y tarfu a’r straen emosiynol a achoswyd gan argyfwng Covid-19. Yng nghyfarfod diweddar Cyngor y Brifysgol, roedd
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 6 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am sut rydym yn ymateb i’ch pryderon ynghylch asesu, sut gallwn eich helpu a chefnogi eich lles yn ystod yr argyfwng, yn ogystal â materion ymarferol fel llety. Yn gyntaf, mae rhai wedi gofyn a fyddwn yn mabwysiadu ymagwedd ‘dim anfantais’ o ran asesu. Yn
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 3 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Cyn bo hir, bydd bron i dair wythnos wedi mynd heibio ers i Brif Weinidog argymell y cyfyngiadau presennol ac i bawb weithio gartref. I mi, ac rwy’n siŵr i lawer o bobl eraill, mae’n teimlo fel cyfnod llawer hwy, ac mae’n dechrau dod yn anodd dychmygu sut beth yw mynd i’r siop
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 27 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Dim ond pythefnos sydd wedi mynd heibio ers i ni fynd ati o ddifrif i ddechrau ein prosesau rheoli mewn argyfwng, er ei bod yn teimlo fel cyfnod llawer hwy. Rydym wedi cyflawni llawer iawn yn ystod y cyfnod hwn oherwydd gwaith caled ac ymrwymiad cydweithwyr ar draws y Brifysgol, yn ogystal â
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 24 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor anodd yw hyn, mae’n golygu bod y rhyddid yr ydym yn ei fwynhau wedi dod i ben dros dro. Rhaid i mi bwysleisio bod dyletswydd
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 24 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor anodd yw hyn, mae’n golygu bod y rhyddid yr ydym yn ei fwynhau wedi dod i ben dros dro. Rhaid i mi bwysleisio bod dyletswydd
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 19 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr, Rwyf yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o fy negeseuon diweddar wedi canolbwyntio ar ddechrau gweithio o bell o ganlyniad i bandemig y Coronoafeirws (COVID-19). I’r rheiny ohonoch sy’n parhau i addasu i weithio gartref, rydym wedi rhoi llawer o wybodaeth ar y fewnrwyd i’ch helpu chi. Fodd bynnag, rwyf yn gwbl ymwybodol
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 17 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Fe fyddwch yn ymwybodol mod i wedi ysgrifennu atoch neithiwr yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf y Prif Weinidog mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Mae’r newidiadau wedi peri pryder ac ansicrwydd, a hoffwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i gefnogi myfyrwyr a staff yn y cyfnod hynod heriol a digynsail hwn.
Read moreNeges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 16 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Ysgrifennaf atoch gyda diweddariad pwysig ynghylch ein trefniadau wrth gefn o ran y Coronafeirws (COVID-19) yn y Brifysgol. Diogelwch ein myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach sydd wedi cael blaenoriaeth gennym wrth ddod i’n holl benderfyniadau hyd yma. Heddiw, rydym yn edrych ar sut ydym yn gweithio ac am gefnogi dysgu ac addysgu o
Read more