Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2016

Posted on 31 Mai 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ers i mi ysgrifennu ddiwethaf, mae ymgyrch refferendwm yr EU wedi cyflymu ac yr ydym bellach o fewn mis i’r bleidlais. Fel yr eglurwyd yn fy negeseuon e-bost blaenorol, credaf yn bersonol y gwasanaethir buddiannau Prifysgol Caerdydd orau os bydd y Deyrnas Unedig yn parhau’n aelod.  Boed hynny o safbwynt mynediad at arian
Read more

Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 10 Chwefror 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn fy ebost fis Ionawr, addewais roi gwybod i chi am ddatblygiadau o ran cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17. Yn dilyn y ddadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ddoe, mae’n bleser gennyf ddweud mai £10m o doriadau fydd yn cael eu gwneud i arian Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru bellach, yn hytrach
Read more


Is-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2016

Posted on 28 Ionawr 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Fel arfer, pan rwy’n ysgrifennu’r negeseuon ebost hyn, rwy’n ceisio peidio â dechrau â newyddion drwg. Yn wir, rwy’n ceisio canolbwyntio ar y newyddion da, ond rwy’n ofni y bydd hynny’n anodd y mis hwn. Ers cyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17 (y soniais amdani yn ebost y mis diwethaf) rydym
Read moreE-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2015

Posted on 30 Tachwedd 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Bu Tachwedd 2015 yn fis cofiadwy i addysg uwch yn y DU; yn enwedig ac yn uniongyrchol yn Lloegr, ond yn sicr hefyd i’r cenhedloedd eraill gan gynnwys Cymru. Gwelwyd cyhoeddi’r Papur Gwyrdd hirddisgwyliedig â’r teitl ‘Cyflawni ein Potensial: Rhagoriaeth Addysgu, Symudedd Cymdeithasol a Dewis Myfyrwyr’. Ar 19 Tachwedd cyhoeddwyd Adolygiad Nurse o’r
Read moreE-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2015

Posted on 30 Medi 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau’r neges hon, ebost cyntaf y flwyddyn academaidd newydd, drwy longyfarch yr Athro Karen Holford ar ei hethol yn Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol. Mae’n anrhydedd arbennig a haeddiannol dros ben. Fel y gwyddoch, rwy’n cydweithio’n agos â Karen yn ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, a
Read more