Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2016

Posted on 30 Medi 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydym yn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd mewn byd gwahanol iawn. Mae’r ansefydlogrwydd yn dilyn y bleidlais i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd wedi lleihau am y tro, er bod gwerth y bunt wedi gostwng ers hynny. Er bod rhai deunyddiau llyfrgell a chyfarpar ymchwil yn ddrytach oherwydd hynny, mae o fantais i ni yn
Read more
Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 24 Mehefin 2016 by Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Mae canlyniad refferendwm yr UE yn glir: maes o law, bydd Prydain yn gadael yr UE. Yn ôl pob tebyg, bydd y broses yn para am gyfnod sylweddol; ar hyn o bryd, nid yw’n bosibl dweud pa mor hir yn union, ond mater o flynyddoedd yn hytrach na misoedd.  Er y bydd cyfnod
Read more


E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2016

Posted on 31 Mai 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ers i mi ysgrifennu ddiwethaf, mae ymgyrch refferendwm yr EU wedi cyflymu ac yr ydym bellach o fewn mis i’r bleidlais. Fel yr eglurwyd yn fy negeseuon e-bost blaenorol, credaf yn bersonol y gwasanaethir buddiannau Prifysgol Caerdydd orau os bydd y Deyrnas Unedig yn parhau’n aelod.  Boed hynny o safbwynt mynediad at arian
Read more

Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 10 Chwefror 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn fy ebost fis Ionawr, addewais roi gwybod i chi am ddatblygiadau o ran cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17. Yn dilyn y ddadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ddoe, mae’n bleser gennyf ddweud mai £10m o doriadau fydd yn cael eu gwneud i arian Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru bellach, yn hytrach
Read more


Is-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2016

Posted on 28 Ionawr 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Fel arfer, pan rwy’n ysgrifennu’r negeseuon ebost hyn, rwy’n ceisio peidio â dechrau â newyddion drwg. Yn wir, rwy’n ceisio canolbwyntio ar y newyddion da, ond rwy’n ofni y bydd hynny’n anodd y mis hwn. Ers cyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17 (y soniais amdani yn ebost y mis diwethaf) rydym
Read more