Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2015

Posted on 30 Medi 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau’r neges hon, ebost cyntaf y flwyddyn academaidd newydd, drwy longyfarch yr Athro Karen Holford ar ei hethol yn Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol. Mae’n anrhydedd arbennig a haeddiannol dros ben. Fel y gwyddoch, rwy’n cydweithio’n agos â Karen yn ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, a
Read more


Colin Riordan

E-bost mis Gorffennaf yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 31 Gorffennaf 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydyn ni’n agosáu at ddiwedd blwyddyn academaidd arall, a dyma ni flwyddyn i’w chofio. Cawsom ganlyniad gwych yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac rydyn ni wedi sicrhau rhai llwyddiannau rhagorol o ran grantiau ymchwil, yn enwedig mewn perthynas â CUBRIC II a’r Sefydliad ar gyfer Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Cyflawnodd yr Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth
Read more


E-bost mis Mehefin yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 30 Mehefin 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Efallai i chi weld erthygl yn y Times Higher Education yn ddiweddar lle dyfynnir geiriau Mr Rob Behrens, prif weithredwr Swyddfa Dyfarnwr Annibynnol Addysg Uwch, fod y diwylliant goryfed yn y prifysgolion yn esgor ar ‘ymddygiad “laddish”’ ar y campws a bod hwnnw wedi’i gysylltu ag amryw o achosion o aflonyddu ac ymosod
Read more


Going Global 2015

Posted on 2 Mehefin 2015 by Colin Riordan

Ar 1 Mehefin fe es i Going Global 2015, sef cynhadledd flynyddol a blaenllaw’r Cyngor Prydeinig ac un sy’n denu cynadleddwyr o bedwar ban y byd. Siaradais mewn sesiwn ynghylch sut y gall prifysgolion y DU lynu wrth eu gwerthoedd wrth iddyn nhw ryngwladoli. Yn ei hanfod, dywedais mai’r hyn a ddylai fod ar flaen
Read more


E-bost mis Mai yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 29 Mai 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae canlyniad yr Etholiad Cyffredinol wedi esgor ar lawer mwy o eglurder i ni nag y disgwyliai neb ei weld. Am un peth, gwyddom y caiff refferendwm ei gynnal ynghylch parhad ein haelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd. Bydd gwahaniaeth barn o fewn yr academi, wrth gwrs, ond rwy’n sicr mai’r peth gorau o ran
Read more


A ydym wedi troi’r gornel ar ieithoedd?

Posted on 22 Mai 2015 by Colin Riordan

Dyna oedd y syniad yn rhedeg drwy fy mhen pan fynychais lansiad cynllun Ieithoedd i Bawb Prifysgol Caerdydd yn Undeb y Myfyrwyr ar ddydd Iau 21 Mai. Mae’r duedd Brydeinig i osgoi dysgu ieithoedd yn adnabyddus, ac yn wir mae ieithoedd mewn ysgolion a phrifysgolion wedi bod mewn dirywiad hirdymor. I Almaenegwr fel fi mae
Read moreE-bost mis Mawrth yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 31 Mawrth 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ddoe, cymerais ran mewn cyfarfod i dynnu lluniau ar gyfer ymgyrch Undeb y Myfyrwyr, ar y cyd â’r Brifysgol, i ddarbwyllo myfyrwyr i gofrestru i bleidleisio.  Fe fuon ni’n rhoi hufen iâ am ddim i ffwrdd ar ddiwrnod hyfryd ond rhewllyd o Fawrth.  Roedd hi’n braf gweld bod hynny fel petai’n gweithio’n dda
Read more


E-bost mis Chwefror yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 27 Chwefror 2015 by Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Hoffwn gychwyn drwy roi’r newyddion diweddaraf i chi am fater y soniais amdano fis diwethaf, sef y toriadau a gynigiwyd gan Arlywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, i Raglen 2020. Erbyn hyn, €2.7bn yw’r gostyngiad arfaethedig, a bydd toriad o €221m yng nghyllid y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (yr ERC). Ysgrifennaf hwn ar
Read more


E-bost mis Ionawr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 30 Ionawr 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gadewch i mi ddechrau’r e-bost cyntaf hwn yn 2015 drwy longyfarch amryw o’n cydweithwyr. Gwn fod llawer o bobl yn y Brifysgol a thu hwnt wrth eu bodd o glywed bod yr Athro Terry Rees wedi’i dyrchafu’n Fonesig yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae Terry wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol eithriadol nid yn unig
Read more