Ar gyfer gofalwyr maeth

Mae tua thri chwarter y plant mewn gofal (plant sy’n derbyn gofal) yn byw gyda gofalwyr maeth. Mae Deddf Plant 1989 yn defnyddio’r term ‘rhiant maeth yr awdurdod lleol’ i ddisgrifio rhywun sydd wedi’i gymeradwyo o dan reoliadau a wnaed o dan Atodlen 2 Rhan II paragraffau 12E-F Deddf 1989.

Cewch wybodaeth am y gyfraith ac am ofalu am blant sy’n derbyn gofal, a allai fod yn ddefnyddiol i ofalwyr maeth, ar dudalennau eraill y wefan hon.

Mae’r tudalennau hyn (Saesneg yn unig) yn rhestru canllawiau penodol y llywodraeth ac adnoddau eraill.