Llawlyfr ar gyfer addysgu llythrennedd gwybodaeth

“Mae llythrennedd gwybodaeth yn rhoi pŵer i bobl o bob cefndir i ddarganfod, gwerthuso, defnyddio a chreu gwybodaeth yn effeithiol i lwyddo yn eu hamcanion personol, cymdeithasol a galwedigaethol. Mae’n hawl dynol sylfaenol mewn byd digidol ac yn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol yn yr holl genhedloedd.”
Proclamasiwn Alexandria UNESCO (2005)

Mae’r 4ydd rhifyn hwn o Lawlyfr Prifysgol Caerdydd ar gyfer Addysgu Llythrennedd Gwybodaeth (HILT) yn dilyn y cysyniad bod llythrennedd gwybodaeth yn gydran o bortffolio ehangach o adnoddau llythrennedd dysgu. Dylid eu hystyried mewn ffordd cyfannol pan yn dylunio cwricwla ar gyfer ein myfyrwyr.

Mae fframweithiau Llythrennedd Gwybodaeth o blaid dulliau mwy ystwyth, meta-lenyddol sy’n hyrwyddo cydweithrediadau gydag academyddion. Eu hamcan yw cyfuno arbenigedd o ran cyflwyno dulliau dysgu sy’n cynnwys amrywiaeth o adnoddau llythrennedd dysgu sydd o’r budd mwyaf i fyfyrwyr (fel y Cwricwlwm newydd ar gyfer Llythrennedd Gwybodaeth; Cymdeithas Fframwaith Colegau a Llyfrgelloedd Ymchwil ar gyfer Llythrennedd Gwybodaeth ar gyfer Addysg Uwch a’r Fframwaith Digidol ar gyfer Adnoddau Llythrennedd Dysgu.)

I’r perwyl hwn, rydym wedi cynnwys penodau rhagarweiniol am gyd-destun strategol llythrennedd gwybodaeth a’i hyrwyddiad. Bydd hyn yn galluogi ein llyfrgellwyr i ddechrau trafodaethau gyda’u cydweithwyr academaidd i integreiddio llythrennedd gwybodaeth i’r cwricwlwm dysgu.

Mae’r gyfrol newydd hon o HILT a gyhoeddwyd yn 2016 yn cyflwyno pennod newydd sbon sy’n archwilio gwahanol ddulliau o ddysgu. Y bwriad yw helpu llyfrgellwyr i ddatblygu gweithgareddau dysgu effeithiol fydd yn apelio at fyfyrwyr sy’n dymuno dysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Rydym hefyd yn ymdrin â materion sy’n codi ynghylch cynaliadwyedd dysgu llythrennedd gwybodaeth, cyflawni arbedion maint drwy ddulliau fel dysgu cydweithredol a symud rhan o’n darpariaeth, fel ymsefydlu yn y llyfrgell, i ffurfiau ar-lein. Cyflwynwyd technolegau newydd ar gyfer creu adnoddau ar-lein, ynghyd ag astudiaethau achos ac enghreifftiau yn adlewyrchu’r ymarfer da sy’n digwydd ym Mhrifysgol Caerdydd yng nghreadigaeth adnoddau agored a’r rhai a rennir.

Wrth i’r Llawlyfr gyrraedd ei 4ydd argraffiad, mae bellach yn gyhoeddiad ar-lein yn unig. Mae hyn yn galluogi’r cynnwys i esblygu’n barhaol ac yn gydweithredol er mwyn adlewyrchu’r datblygiadau newydd mewn theori ac ymarfer dysgu.

Gobeithio y bydd HILT yn llawn gwybodaeth ac yn werthfawr ar gyfer eich ymarfer dysgu Llythrennedd Gwybodaeth. Gallwch anfon adborth ac awgrymiadau drwy’r hafan HILT ac rydym yn croesawu eich sylwadau.

Janet Peters
Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd Prifysgol a Llyfrgellydd Prifysgol Caerdydd
Mehefin 2016

 

Cydnabyddiaethau

Cadeirydd Grŵp Llawlyfr ar gyfer addysgu llythrennedd gwybodaeth

Erica Swain

 

Awduron Llawlyfr ar gyfer addysgu llythrennedd gwybodaeth

Andrew Blackmore

Rebecca Mogg

Delyth Morris

Joe Nicholls

Stephen Ratcliffe

Susan Smith

Erica Swain

 

Aelodau Grŵp HILT a chyfranwyr Llawlyfr ar gyfer addysgu llythrennedd gwybodaeth

Scott Pryor

Rob Sell

Rosemary Soper

Alison Weightman

Zoe Young

 

Cyfrannwyd yr astudiaethau achos gan

Matthew Davies

Delyth Morris

Sarah Nicholas

Sarah Puzey

Susan Smith

Zoe Young

 


Creative Commons Licence
Mae’r Llawlyfr ar gyfer Dysgu Llythrennedd Gwybodaeth gan Brifysgol Caerdydd wedi’i drwyddedu dan Drwydded Rhyngwladol Priodoliad 4.0.

Sylwadau

No comments.

Gadael Ateb

Ni fydd dy gyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *