Chwilio a darganfod

Adnoddau dysgu ac addysgu ynghylch dod o hyd i wybodaeth o ansawdd da ac yn cadw i fyny â chyhoeddiadau newydd. Mae rhai o’r adnoddau ar gael yn Gymraeg.

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Gwerthuso’r dystiolaeth: dod o hyd i wybodaeth o safon uchel ar-lein
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, ar gyfer disgyblion 6ed dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn cwmpasu: diffinio cwmpas eich pwnc ymchwil, technegau chwilio i fanteisio’n llawn ar Google ac offer chwilio, a gwefannau i gael gwybodaeth o ansawdd da sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.
Tutorial
Ffynonellau gwybodaeth dibynadwy
Mae'r fideo byr hwn yn awgrymu ystod o ffynonellau ar-lein o ansawdd da ac sydd ar gael am ddim ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae trawsgrifiad Cymraeg ar gael.
Video
Creu map meddwl
Sleid PowerPoint y gellir ei addasu sy’n cynnwys enghraifft o sut gallwch greu map meddwl er mwyn helpu i chwilio am wybodaeth am bwnc.
Image
Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio LibrarySearch
Tiwtorial byr ar-lein â'r nod o gyflwyno technegau chwilio allweddol er mwyn ymchwilio i bwnc drwy LibrarySearch.
Tutorial
Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio cronfeydd data cyfnodolion
Bydd y tiwtorial hwn yn eich tywys drwy'r broses o gynllunio chwiliad, datblygu strategaeth chwilio effeithiol a chwilio drwy gyfrwng cronfeydd data priodol.
Tutorial
Searching beyond your reading list using LibrarySearch
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques for researching a topic via LibrarySearch.
Tutorial
Searching beyond your reading list using journal databases
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques and resources for finding journal literature.
Tutorial
Cadw eich ymchwil yn gyfredol
Mae ein tiwtorial am sut i gadw eich ymchwil yn gyfoes yn eich tywys drwy'r gweithdrefnau sylfaenol i wneud y gorau o ymwybyddiaeth gyfredol yn eich maes ymchwil. Mae'n dangos sut i sefydlu gwahanol fathau o rybuddion ac mae'n tynnu sylw at ystod o offer ac adnoddau eraill i wneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn effeithlon ac yn effeithiol.
Tutorial
Keeping your research up-to-date
This tutorial guides you through the basic procedures for optimising current awareness in your research field. It demonstrates how to set up various types of alerts and highlights a range of other tools and resources to ensure you keep up to date efficiently and effectively.
Tutorial
Awgrymiadau ar gyfer chwilio ar Google

Bydd y fideo hwn yn dangos awgrymiadau syml i gael y gorau o Google.

Mae'r fideo hefyd ar gael ar YouTube yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae trawsgrifiad ar gael.

Video
Nodi’r prif syniadau i ymchwilio iddynt
Gweithgaredd i helpu nodi syniadau neu gysyniadau pwysig cyn dechrau ymchwilio.
Activity
Identifying the key ideas to research
An activity to help identify key ideas or concepts before beginning research.
Activity
Cylch chwilio am lenyddiaeth
Image illustrating the literature searching cycle.
Image
Literature searching cycle
Image illustrating the literature searching cycle.
Image
Dod o hyd i Ffynonellau Priodol
Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn dysgu sut i wneud y canlynol:
 • Cynllunio eich chwiliad am wybodaeth drwy ddiffinio geiriau allweddol perthnasol ar eich pwnc
 • Nodi’r adnoddau gwybodaeth allweddol ar gyfer eich pwnc drwy’r fewnrwyd i fyfyrwyr
 • Mynd ati i chwilio am lenyddiaeth ar eich pwnc gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau chwilio
 • Cyrchu testun llawn y dogfennau fel erthyglau o gyfnodolion ar-lein
 • Defnyddio cronfeydd data er mwyn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyhoeddiadau ar bwnc
Tutorial
Using reliable sources
This short video suggests a range of good quality, freely available, online sources for finding reliable healthcare-related information. A transcript is available.
Video
Finding appropriate sources
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • planning a search
 • identifying the key information resources to use
 • effective search techniques
 • how to access full text of documents online, and
 • how to use databases to keep up to date with new publications
Tutorial
Dod o hyd i wybodaeth
Fideo llawn gwybodaeth ar y ffyrdd gorau i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich pwnc. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael.
Video
Sut i gael mynediad i gyfnodolion oddi ar y campws gan ddefnyddio Google Scholar

Dyma fideo fyr ar weld testun llawn erthyglau i ffwrdd o'r campws gan ddefnyddio Google Scholar.

Video
Google Scholar – Pum prif awgrym
Bydd y fideo yma yn dangos y pum prif awgrym i gael y gorau o Google Scholar. Mae Google Scholar yn gronfa ymchwil i ddarganfod erthyglau, llyfrau, trafodion cynhadledd a gweithiau eraill academaidd.
 • Awgrym 1 - Manylwch wrth chwilio
 • Awgrym 2 - Mynediad i’r testun llawn
 • Awgrym 3 - Crëwch hysbysiad e-bost
 • Awgrym 4 - Defnyddiwch y dolenni "Cited by..."
 • Awgrym 5 - Crëwch ddolenni "Import into EndNote" links
Video
Dod o hyd i eitemau ar eich rhestr darllen

Fideo gloi, addysgiadol ar sut i ddod o hyd i eitemau ar eich rhestr ddarllen. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Video
Evaluating the evidence: finding good quality information online

This Xerte tutorial, aimed at 6th form and further education students, covers: defining the scope of your research topic, search techniques for getting the best out of Google and search tools and web sites for finding good quality, freely available information.

This tutorial is part of the Evaluating the Evidence suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Tutorial
Google search tips

A selection of simple tips and tricks to improve the accuracy and relevance of your results when searching via Google.

The video is also available on YouTube in Welsh and English.

A transcript is available.

Video
Creating a mindmap
A customisable PowerPoint slide featuring an example of how you can create a mindmap to help plan a search for information on a topic.
Image
Google Scholar – How to access journals off-campus

This video shows how to access journals while off-campus using Google Scholar.

Video
Google Scholar – Five top tips
This video shows five top tips for getting the best out of Google Scholar:
 • Tip 1 - How to focus your search
 • Tip 2 - How to access the full text
 • Tip 3 - How to set up email alerts
 • Tip 4 - How to use the "Cited by" links
 • Tip 5 - How to set up the "Import into EndNote" links
Video
Finding items on your reading list

Video giving top tips on finding items on a reading list. The video can also be found on YouTube in English and Welsh.

An accompanying text guide is available.

Video
Finding information
The University Library Service's quick video with top tips on finding information for your studies using the electronic resources available at Cardiff University. It can also be found on YouTube in English and Welsh. A transcript is available.
Video