Chwilio a darganfod

Adnoddau dysgu ac addysgu ynghylch dod o hyd i wybodaeth o ansawdd da ac yn cadw i fyny â chyhoeddiadau newydd. Mae rhai o’r adnoddau ar gael yn Gymraeg.

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Resource title and description Type
Open access for recipients of external funding
All research staff who receive or anticipate receipt of external funding must also complete the additional module along with the [Open Access Induction] module. This [Funder] module ensures that researchers are aware of funder requirements, eligibility for Open Access block grants, the University’s Institutional Open Access fund, and support available. It is important to complete this additional module to comply with Cardiff University’s Open Access Publishing Policy. The module can be accessed at the end of the current module or on the left-hand menu on the Open Access training page. This module aims to:
 • ensure that researchers are aware of funder requirements
 • explain eligibility for Open Access block grants and the University's Institutional Open Access fund
 • ensure that researchers are aware of tools and support available to answer Open Access questions
Mynediad Agored I’r rhai sy’n Derbyn Arian Allanol

Sylwer

Rhaid i bob aelod o staff ymchwil sy'n derbyn neu'n rhagweld derbyn cyllid allanol hefyd gwblhau'r modiwl ychwanegol hwn ynghyd â'r modiwl [Sesiwn ymsefydlu mynediad agored]. Mae'n rhaid i’r [ariannwr] yn sicrhau bod ymchwilwyr yn ymwybodol o ofynion cyllidwyr, cymhwysedd ar gyfer grantiau bloc Mynediad Agored, cronfa Mynediad Agored Sefydliadol y Brifysgol, a’r cymorth sydd ar gael. Mae’n bwysig cwblhau’r modiwl ychwanegol hwn er mwyn cydymffurfio â Pholisi Cyhoeddi Mynediad Agored Prifysgol Caerdydd. Gellir cyrchu'r modiwl ar ddiwedd y modiwl cyfredol neu ar y ddewislen ar y chwith ar y dudalen hyfforddiant Mynediad Agored.

Nodau'r tiwtorial

Yn y tiwtorial hwn, byddwch yn dysgu sut i:
 • wneud yn siŵr bod yr ymchwilwyr yn ymwybodol o ofynion yr ariannwr
 • esbonio cymhwysedd ar gyfer grantiau bloc Mynediad Agored a chronfa Mynediad Agored Sefydliadol y Brifysgol
 • wneud yn siŵr bod ymchwilwyr yn ymwybodol o'r adnoddau a'r cymorth sydd ar gael i ateb cwestiynau am Fynediad Agored
Tutorial
Bibliometrics 4 – Informing journal selection using databases, online tools and metrics
Publication databases such as Scopus, Web of Science and Dimensions are ideal for a literature search in a particular subject. They also have a wealth of additional analytical tools and information that is helpful with informing a choice of journal. The kind of questions that can be answered are:
 • Which journals are already publishing articles in this subject?
 • Where are my colleagues publishing?
 • How many articles does this journal publish every year?
 • Who publishes this journal?
 • How much attention do articles in this journal get from social media?
 • How much is this journal cited in policy reports?
 • Is the journal open access?
 • What is the open access policy for this journal?
Bibliometrics 2 – DORA and responsible use of metrics
This section covers why it is important to use bibliometric data responsibly and fulfil the university’s and individual researcher’s commitments to DORA (Declaration On Research Assessment). After completing this resource, you will be able to:
 • identify the limitations of bibliometrics analysis
 • use metrics data responsibly
 • understand Cardiff University’s commitment to the Declaration on Research Assessment (DORA)
Bibliometreg 2 – DORA a defynddio metrigau’n gyfrfiol
Mae'r adran hon yn ymdrin â pham ei bod yn bwysig defnyddio data bibliometrig yn gyfrifol a chyflawni ymrwymiadau'r brifysgol a'r ymchwilydd unigol i DORA (Datganiad ar Asesiad Ymchwil). Ar ôl cwblhau'r adnodd hwn, byddwch yn gallu:
 • nodi cyfyngiadau dadansoddiad bibliometreg
 • defnyddio data metrigau yn gyfrifol
 • deall ymrwymiad Prifysgol Caerdydd i Ddatganiad ar Asesu Ymchwil (DORA))
Bibliometreg 3 – Dod o hyd i ddata bibliometrig ac altmmetrig ar gyfer cyhoeddiadau
Mae'r adran hon yn eich cyflwyno i rai o'r cronfeydd data sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd. Efallai eich bod yn gyfarwydd â chronfeydd data fel Scopus a Web of Science, ond efallai nad ydych wedi eu defnyddio i adfer data bibliometrig. Yn ogystal, gellir adfer data bibliometrig o gronfeydd data eraill, megis SciVal, sy'n gronfa ddata bibliometrics arbenigol, Overton a Dimensions. Ar ôl cwblhau rhan 3 o'r adnodd ar-lein hwn, byddwch yn gallu:
 • Nodi'r ffynonellau data bibliometrig ac altmetrig a ddefnyddir amlaf ym Mhrifysgol Caerdydd.
 • Defnyddio'r ffynonellau hyn i adfer data bibliometrig ac altmetrig.
Bibliometrics 3 – Finding data for publications
This section introduces you to some of the databases available at Cardiff University. You may be familiar with databases such as Scopus and Web of Science, but may not have used them for retrieving bibliometric data. In addition, bibliometric data can be retrieved from other databases, such as SciVal, which is a specialized bibliometrics database, Overton and Dimensions

Tutorial aims

After completing part 3 of this online resource, you will be able to:
 • Identify the most commonly used sources of bibliometric and altmetric data at Cardiff University.
 • Use these sources to retrieve bibliometric and altmetric data.
Bibliometreg 1 – Trosolwg o ddata bibliometreg ac altmetreg
Mae'r adran hon yn rhoi cyflwyniad i ddata bibliometrig. Mae'n amlinellu'r prif fathau o ddata y gallwch ddod o hyd iddynt ac yn dangos rhai defnyddiau allweddol ar gyfer y data. Mae'n cynnwys pam mae’r data'n bwysig a'r hyn y gallech ei ddefnyddio ar ei gyfer. Ar ôl cwblhau rhan 1 yr adnodd ar-lein hwn, byddwch yn gallu:
 • Disgrifio'r data bibliometrig ac altmetrig a ddefnyddir amlaf.
 • Gwybod ble mae'r data'n cael ei ddefnyddio amlaf ac ym mha gyd-destun.
Bibliometrics 1 – Overview of bibliometrics and altmetrics data
This section provides an introduction to bibliometric data. It outlines the main types of data you can find and illustrates some key uses for the data. It covers why the data is important and what you might use it for. After completing part 1 of this online resource, you will be able to:
 • Describe the most commonly used bibliometric and altmetric data.
 • Know where the data is most commonly used and in what context.
Gwneud cais am fenthyg eitemau drwy’r post
Yn dangos sut y gall dysgwyr o bell wneud cais i fenthyg eitemau drwy’r post gan ddefnyddio LibrarySearch. Os hoffech chi ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Requesting postal loans
A video demonstration of how distance learners can request items as postal loans via LibrarySearch. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Rhybuddion allweddair drwy Google Scholar
Cyflwyniad fideo am sut i set up keyword alerts in Google Scholar. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion dyfynnu Scopus
Cyflwyniad fideo am sut i set up citation alerts on Scopus. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion allweddair SCOPUS
Cyflwyniad fideo am sut i set up Rhybuddion allweddair SCOPUS. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion allweddair Web of Science
Cyflwyniad fideo am sut i set up Rhybuddion allweddair Web of Science Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Defnyddio hidlyddion yn LibrarySearch
Cyflwyniad fideo am sut i defnyddio hidlyddion yn LibrarySearch. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael  i'w lawrlwytho. Ymhlith y fideos eraill yn seiliedig ar y pwnc hwn, mae:
 • Eich cyfrif LibrarySearch
 • Pori'n rhithwir ar LibrarySearch
 • Ymchwilio i’ch pwnc drwy ddefnyddio LibrarySearch
 • Gwneud cais am eitemau drwy LibrarySearch
Gallwch ddod o hyd i restr chwarae ar gyfer ein canllawiau YouTube.
Ymchwilio i’ch pwnc drwy ddefnyddio LibrarySearch
Canllaw fideo am sut i ddefnyddio LibrarySearch i ymchwilio i'ch pwnc. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael  i'w lawrlwytho.
Defnyddio cronfeydd data: y camau sylfaenol
Cyflwyniad fideo ar sut i lywio wrth ddefnyddio cronfeydd data. Cewch hyd i'r fideo ar YouTube hefyd. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Video
Chwilio gydag allweddeiriau yn Scopus
Cyflwyniad fideo ar sut i chwilio gydag allweddeiriau yn Scopus. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Web of Science citation alerts
Video guide on how to set up citation alerts in Web of Science. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.  
Web of Science keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Web of Science. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Scopus keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Scopus citation alerts
Video guide on how to set up citation alerts in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Google Scholar keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Google Scholar. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Searching with keywords in Scopus
Video introduction on how to search with keywords in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Using filters in LibrarySearch
Video introduction on how to use filters in LibrarySearch. A transcript is also available to download. Other videos on this topic include:
 • Your LibrarySearch Account
 • Virtual browsing in LibrarySearch
 • Researching your topic using LibrarySearch
 • Requesting items in LibrarySearch
You can find a playlist for our LibrarySearch guides on YouTube.
Researching your topic using LibrarySearch
Video introduction on how to use LibrarySearch to research your topic. A transcript is also available to download.
Using databases: basics
Video introduction on how to navigate using databases. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Using databases: accessing full text
Video introduction on how to access full texts when using databases. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Accessing British standards online
Video introduction on how to access British standard online. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Reading and critically analysing a journal article
This tutorial will discuss how to read and critically analyse an academic journal article. This tutorial will:
 • Explain the broad categorisations of journal articles
 • Explain/outline the peer review process whereby an article is submitted for scholarly evaluation by experts
 • Suggest questions you need to ask when reading and critically analysing a journal article
 • Provide practical tips to facilitate the effective reading and critical analysis of an article
What is a journal article?
This tutorial is an introduction to journal articles; what are they, why are they needed and how authors contribute. This tutorial will:
 • Provide an overview of some of the research process which goes into writing and publishing journal articles
 • Explain how journal articles are constructed
 • Explain why journal articles are constructed in this way
Gwerthuso’r dystiolaeth: dod o hyd i wybodaeth o safon uchel ar-lein
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, ar gyfer disgyblion 6ed dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn cwmpasu: diffinio cwmpas eich pwnc ymchwil, technegau chwilio i fanteisio’n llawn ar Google ac offer chwilio, a gwefannau i gael gwybodaeth o ansawdd da sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.
Ffynonellau gwybodaeth dibynadwy
Mae'r fideo byr hwn yn awgrymu ystod o ffynonellau ar-lein o ansawdd da ac sydd ar gael am ddim ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae trawsgrifiad Cymraeg ar gael.
Creu map meddwl
Sleid PowerPoint y gellir ei addasu sy’n cynnwys enghraifft o sut gallwch greu map meddwl er mwyn helpu i chwilio am wybodaeth am bwnc.
Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio LibrarySearch
Tiwtorial byr ar-lein â'r nod o gyflwyno technegau chwilio allweddol er mwyn ymchwilio i bwnc drwy LibrarySearch.
Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio cronfeydd data cyfnodolion
Bydd y tiwtorial hwn yn eich tywys drwy'r broses o gynllunio chwiliad, datblygu strategaeth chwilio effeithiol a chwilio drwy gyfrwng cronfeydd data priodol.
Searching beyond your reading list using LibrarySearch
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques for researching a topic via LibrarySearch.
Tutorial
Searching beyond your reading list using journal databases
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques and resources for finding journal literature.
Cadw eich ymchwil yn gyfredol
Mae ein tiwtorial am sut i gadw eich ymchwil yn gyfoes yn eich tywys drwy'r gweithdrefnau sylfaenol i wneud y gorau o ymwybyddiaeth gyfredol yn eich maes ymchwil. Mae'n dangos sut i sefydlu gwahanol fathau o rybuddion ac mae'n tynnu sylw at ystod o offer ac adnoddau eraill i wneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn effeithlon ac yn effeithiol.
Keeping your research up-to-date
This tutorial guides you through the basic procedures for optimising current awareness in your research field. It demonstrates how to set up various types of alerts and highlights a range of other tools and resources to ensure you keep up to date efficiently and effectively.
Cyngor hanfodol ynghylch chwilio â Google
Bydd y fideo hwn yn dangos awgrymiadau syml i gael y gorau o Google. Mae'r fideo hefyd ar gael ar YouTube yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Nodi’r prif syniadau i ymchwilio iddynt
Gweithgaredd i helpu nodi syniadau neu gysyniadau pwysig cyn dechrau ymchwilio.
Activity
Identifying the key ideas to research
An activity to help identify key ideas or concepts before beginning research.
Activity
Cylch chwilio am lenyddiaeth
Delwedd yn dangos y cylch chwilio am lenyddiaeth.
Image
Literature searching cycle
Image illustrating the literature searching cycle.
Image
Dod o hyd i Ffynonellau Priodol
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Cynllunio eich chwiliad am wybodaeth drwy ddiffinio geiriau allweddol perthnasol ar eich pwnc
 • Nodi’r adnoddau gwybodaeth allweddol ar gyfer eich pwnc drwy’r fewnrwyd i fyfyrwyr
 • Mynd ati i chwilio am lenyddiaeth ar eich pwnc gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau chwilio
 • Cyrchu testun llawn y dogfennau fel erthyglau o gyfnodolion ar-lein
 • Defnyddio cronfeydd data er mwyn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyhoeddiadau ar bwnc
Finding appropriate sources
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • planning a search
 • identifying the key information resources to use
 • effective search techniques
 • how to access full text of documents online, and
 • how to use databases to keep up to date with new publications
Dod o hyd i wybodaeth
Fideo llawn gwybodaeth ar y ffyrdd gorau i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich pwnc. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael.
Sut i gael mynediad i gyfnodolion oddi ar y campws gan ddefnyddio Google Scholar
Dyma fideo fyr ar weld testun llawn erthyglau i ffwrdd o'r campws gan ddefnyddio Google Scholar.
Video
Google Scholar – Awgrymiadau hanfodol
Bydd y fideo yma yn dangos y prif awgrymiadau i gael y gorau o Google Scholar. Mae Google Scholar yn gronfa ymchwil i ddarganfod erthyglau, llyfrau, trafodion cynhadledd a gweithiau eraill academaidd.
 • Awgrym 1 - Manylwch wrth chwilio
 • Awgrym 2 - Mynediad i’r testun llawn
 • Awgrym 3 - Crëwch hysbysiad e-bost
 • Awgrym 4 - Defnyddiwch y dolenni "Cited by..."
 • Awgrym 5 - Crëwch ddolenni sefydlu eich meddalwedd rheoli cyfeiriadau
Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Dod o hyd i eitemau ar eich rhestr darllen
Fideo gloi, addysgiadol ar sut i ddod o hyd i eitemau ar eich rhestr ddarllen. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Evaluating the evidence: finding good quality information online

This Xerte tutorial, aimed at 6th form and further education students, covers: defining the scope of your research topic, search techniques for getting the best out of Google and search tools and web sites for finding good quality, freely available information.

This tutorial is part of the Evaluating the Evidence suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Google search tips
A selection of simple tips and tricks to improve the accuracy and relevance of your results when searching via Google. The video is also available on YouTube in Welsh and English. A transcript is available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Creating a mindmap
A customisable PowerPoint slide featuring an example of how you can create a mindmap to help plan a search for information on a topic.
Google Scholar – How to access journals off-campus
This video shows how to access journals while off-campus using Google Scholar.
Google Scholar – Essential tips
This video shows top tips for getting the best out of Google Scholar:
 • Tip 1 - How to focus your search
 • Tip 2 - How to access the full text
 • Tip 3 - How to set up email alerts
 • Tip 4 - How to use the "Cited by" links
 • Tip 5 - How to set up your reference management software
If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Finding items on your reading list
Video giving top tips on finding items on a reading list. The video can also be found on YouTube in English and Welsh. An accompanying text guide is available.
Finding information
The University Library Service's quick video with top tips on finding information for your studies using the electronic resources available at Cardiff University. It can also be found on YouTube in English and Welsh. A transcript is available.