Rhannu a hunaniaeth ar-lein

Adnoddau dysgu ac addysgu ynghylch rhannu cynnwys a rheoli eich hunaniaeth ar-lein. Mae’r adnoddau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Resource title and description Type
Bibliometrics 4 – Helpu i ddewis cyfnodolion gan ddefnyddio cronfeydd data, offer ar-lein a metrigau
Mae cronfeydd data cyhoeddi fel Scopus, Web of Science a Dimensions yn ddelfrydol ar gyfer cynnal chwiliad llenyddiaeth mewn pwnc penodol. Mae ganddynt hefyd gyfoeth o offer dadansoddol ychwanegol a gwybodaeth sy'n ddefnyddiol wrth helpu i ddewis cyfnodolion. Dyma’r math o gwestiynau y gellir eu hateb:
  • Pa gyfnodolion sydd eisoes yn cyhoeddi erthyglau yn y pwnc hwn?
  • Ble mae fy nghydweithwyr yn cyhoeddi?
  • Faint o erthyglau mae'r cylchgrawn hwn yn eu cyhoeddi bob blwyddyn?
  • Pwy sy'n cyhoeddi'r cylchgrawn hwn?
  • Faint o sylw mae erthyglau yn y cyfnodolyn hwn yn ei gael gan y cyfryngau cymdeithasol?
  • Pa mor aml mae adroddiadau polisi yn cyfeirio at y cyfnodolyn hwn?
  • A yw'r cyfnodolyn yn un sydd â mynediad agored?
  • Beth yw'r polisi mynediad agored ar gyfer y cyfnodolyn hwn?
Bibliometrics and altmetrics
These tutorials will introduce you to bibliometric and altmetric data and explain how they are used in research evaluation. Researchers and academics will find this resource useful for finding appropriate citations and altmetric data for research evaluation. This may be for an individual's publications, but also for research groups, or at school or university level. The tutorials also guide you in using metrics responsibly and ensuring that you are following principles laid out in DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment).
Bibliometreg ac altmetreg
Bydd y tiwtorialau hyn yn eich cyflwyno i ddata bibliometreg ac altmetrig ac yn esbonio sut y cânt eu defnyddio wrth werthuso ymchwil. Bydd yr adnodd hwn yn ddefnyddiol i ymchwilwyr ac academyddion ar gyfer dod o hyd i ddyfyniadau a data altmetrig priodol ar gyfer gwerthuso ymchwil. Gall hyn fod ar gyfer cyhoeddiadau unigolyn, ond hefyd ar gyfer grwpiau ymchwil, neu ar lefel ysgol neu brifysgol. Mae'r tiwtorialau hefyd yn eich tywys wrth ddefnyddio metrigau yn gyfrifol a sicrhau eich bod yn dilyn egwyddorion a nodwyd yn DORA (Datganiad San Francisco ar Asesu Ymchwil). Cliciwch ar un o ddolenni’r adrannau er mwyn dechrau.
Gwneud i’ch hunaniaeth ar-lein gyfri: Adeiladu eich proffil ar-lein
Bydd yr ail diwtorial yn ystyried sut y gallwch chi ddatblygu hunaniaeth ar-lein sydd wedi'i theilwra ar gyfer amgylchedd proffesiynol a sut mae rheoli’r hunaniaeth honno’n effeithiol. Bydd y tiwtorial yn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau defnyddiol ar-lein er mwyn creu a datblygu eich proffil proffesiynol. Bydd hefyd yn ystyried sut i greu rhwydweithiau proffesiynol defnyddiol, sut i ryngweithio mewn cymunedau ar-lein yn effeithiol, a sut i reoli, trefnu a chysylltu eich proffiliau ar-lein i'w cadw'n gyfoes.
Gwneud i’ch hunaniaeth ar-lein gyfri: Adnabod eich ôl-troed digidol
Bydd y cyntaf o ddau diwtorial yn trin a thrafod sut y gallwch ddatblygu hunaniaeth effeithiol a phroffesiynol ar-lein. Bydd y tiwtorial yn trafod pam mae hunaniaeth effeithiol ar-lein yn bwysig mewn bywyd proffesiynol, yn eich helpu i gadw llygad ar eich ôl-troed digidol ac yn awgrymu meysydd lle byddai'n werth i chi eu newid.
Tutorial
Making your online identity count: Build your online profile
The second of two tutorials that explores how you can develop an effective online identity tailored for a professional environment. This tutorial will help you identify appropriate online tools to build and develop your professional profile. It also covers how to establish useful professional networks, interact effectively in online communities, and manage, organise and connect your online profiles to keep them up-to-date.
Tutorial
Making your online identity count: Know your digital footprint
The first of two tutorials that explores how you can develop an effective, professional online identity. This tutorial discusses why an effective online identity matters in professional life, helps you review your digital footprint, and highlights areas where you may want to make changes.