Gweithgaredd

Hafan y ganolfan adnoddau

Resource title and description Type
Rhestrwch y cyfeiriadau (OSCOLA)
Profwch y gallu i greu cyfeiriadau wedi'u fformatio'n gywir yn arddull OSCOLA. Rhowch y darnau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.
Dyfynnu enghreifftiau (OSCOLA)
Gweithgaredd rhyngweithiol sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad o Ddeddf, dyfyniad o achos, a dyfyniad niwtral yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA)
Activity
Lluniwch y gweithgaredd cyfeirio
Gweithgaredd sy’n profi’r gallu i restru cyfeiriadau wedi’u fformatio’n gywir ar ddull Harvard Caerdydd. Rhowch wahanol elfennau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.
Gweithgaredd osgoi llên-ladrad
Ymarfer byr sy’n cynnwys pedwar cwestiwn sy’n profi eich gallu i gydnabod llên-ladrad.
Gweithgaredd Cyfosod
Yn y gweithgaredd hwn, gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu paragraff drwy ddefnyddio gwybodaeth, tystiolaeth, neu safbwyntiau o ddetholiad o wahanol ffynonellau. Y nod yw helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfosod gwybodaeth er mwyn ategu eu dadleuon.
Ymarfer prawfddarllen
Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos pwysigrwydd prawfddarllen gwaith cyn ei gyflwyno. Rhoddir paragraff o destun i fyfyrwyr a gofynnir iddynt nodi chwe chamgymeriad sy’n cynnwys gwallau sillafu, gwallau teipio a homoffonau.
Citation examples (OSCOLA)
An interactive activity describing the components that form the citation of an Act, the citation of an case, and a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Synthesis activity
This activity asks students to write a paragraph using information, evidence, or opinions from a selection of different sources. The aim is to help students develop their skills in synthesising information in order to support their arguments.
Proofreading activity
This activity demonstrates the importance of proofreading work prior to submission. Students are presented with a paragraph of text and are asked to identify six errors, which include simple spelling mistakes, typos and homophones.
Dyfynnu o fewn y testun (Harvard)
Ymarfer "llenwi’r bylchau" i brofi sgiliau dyfynnu cyfeiriadau o fewn testun gan ddefnyddio arddull Harvard Prifysgol Caerdydd.
Ymarfer pryd i ddyfynnu
Ymarfer llusgo a gollwng i brofi eich gwybodaeth am bryd i ddyfynnu gwaith pobl eraill.
Nodi’r prif syniadau i ymchwilio iddynt
Gweithgaredd i helpu nodi syniadau neu gysyniadau pwysig cyn dechrau ymchwilio.
Identifying the key ideas to research
An activity to help identify key ideas or concepts before beginning research.
When to cite exercise
A drag and drop exercise in which knowledge of when to cite work of others is tested.
Avoiding plagiarism exercise
A brief exercise containing four questions testing your ability to recognise plagiarism.
Compile the references (OSCOLA)
Test ability to create correctly formatted references in the OSCOLA style. Piece together the fragments of a reference to form a correctly formatted reference.
Citing in the text (Harvard)
A ‘fill in the blanks’ exercise to test skills citing references within a passage of text using the Cardiff University Harvard style.
Compile the references (Harvard)
Activity testing ability to create correctly formatted references in the Cardiff Harvard style. Piece together the different elements of a reference to form a correctly formatted reference.

Hafan y ganolfan adnoddau