Dadansoddiad beirniadol

Adnoddau dysgu ac addysgu ynghylch gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol. Mae’r adnoddau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Arfarnu Beirniadol – Nodi Cynllun Astudiaeth
Er mwyn arfarnu ymchwil yn feirniadol, mae angen i fyfyrwyr allu nodi'r math o astudiaeth y maent yn ei gwerthuso. Gall y cwis hwn helpu i brofi dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o gynllun astudiaeth.
Quiz
Arfarnu Beirniadol – Nodi Rhagfarn
Mae'r cwis byr hwn yn profi dealltwriaeth myfyriwr o'r gwahanol fathau o ragfarn a all effeithio ar ddibynadwyedd ymchwil.
Quiz
Critical Appraisal – Identifying Study Design
In order to critically appraise research, students need to be able to identify the study type they are appraising. This quiz can help to test understanding of the different types of study design.
Quiz
Critical appraisal – Identifying biases
This short quiz tests a student's understanding of the different types of bias that can affect the reliability of research.
Quiz
Arfarnu beirniadol

An interactive tutorial which teaches students how to think critically about research and research methodology. It gives students the opportunity to:

 • identify different types of bias
 • identify study designs
 • use critical appraisal checklists
Tutorial
Critical appraisal

An interactive tutorial which teaches students how to think critically about research and research methodology. It gives students the opportunity to:

 • identify different types of bias
 • identify study designs
 • use critical appraisal checklists.
Tutorial
Siart llif gwerthuso gwybodaeth
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.
Image
Dewis ffynonellau o safon ar gyfer eich gwaith academaidd
Cewch wybodaeth am sut i werthuso gwybodaeth, darllen yn feirniadol, a phenderfynu pa mor gredadwy yw'r wybodaeth y daethoch o hyd iddi, er mwyn dewis y ffynonellau mwyaf priodol a dibynadwy ar gyfer eich gwaith academaidd.
Choosing quality sources for your academic work
In this tutorial you will find information about how to evaluate information, read critically, and determine the credibility of the information you have found in order to select the most appropriate and reliable sources for your academic work.
Tutorial
Gwerthuso gwybodaeth
Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn trafod:
 • Pam y dylech chi werthuso gwybodaeth
 • Sut mae pennu a yw’r wybodaeth rydych chi wedi dod o hyd iddi yn ddilys
 • Sut mae darllen ffynonellau yn feirniadol
 • Sut mae dewis gwybodaeth a fydd yn cyfrannu'n effeithiol at eich aseiniad
Tutorial
Deall eich tasg asesu
Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn trafod:
 • Pam mae gennym feini prawf asesu
 • Pa beth y disgwylir gennych pan fyddwch yn cwblhau aseiniad
 • Sut y dylid ymdrin â chwestiwn aseiniad
 • Sut i gynllunio eich ysgrifennu ac ymchwil
Tutorial
Bias and health research
This online tutorial looks at the reliability of health research and how it is reported in the media. It describes the main causes of bias in health research and uses a case study to evaluate the quality of two pieces of health research covered in the media.
Tutorial
Understanding your assessment task
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • why we have assessment criteria
 • what is expected of you when completing an assignment
 • how to approach an assignment question, and
 • how to plan your writing and research.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Tutorial
Evidence pyramid

When searching for information on a particular health question, the evidence pyramid will help with determining which pieces of evidence are the best quality.

The evidence pyramid can be downloaded within an explanatory handout or as an image. It can accessed online via Xerte by following the View link.

Image
Evaluating the evidence: critically reading your sources
This Xerte tutorial, aimed at 6th form students, focuses on approaches to critically reading information to determine the credibility and validity of arguments. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.
Tutorial
Evaluating the evidence: assessing the quality of your sources
This Xerte tutorial, aimed at 6th form students, focuses on techniques for assessing the quality of sources of information. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.
Tutorial
Evaluating information
This tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • Why you should evaluate information
 • How to establish the credibility of the information you have found
 • Techniques for critically reading your sources
 • How to select information that contributes effectively to your assignment
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Tutorial
Strictly web fed cartoon
A cartoon image showing a school pupil talking to his teacher in a classroom. The teacher is holding some textbooks. A caption reads “No textbooks. I’m strictly Web-fed". A Cardiff University login is required to access this resource.
Image
Wikipedia cartoon
Cartoon strip in which a student is amending Wikipedia to match his coursework submission. A Cardiff University login is required to access this resource.
Image
Evaluating information flowchart
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.
Image
This page is still under construction
A cartoon image showing a man reading a library book, the book is open in his hands. The text on the page of the book reads “This page is still under construction”. A Cardiff University login is required to access this resource.
Image