Dyfynnu a chyfeirio

Adnoddau cyffredinol ynghylch dyfynnu a chyfeirio. Defnyddiwch y dolenni ar y chwith i weld adnoddau am ddulliau cyfeirio penodol. Mae’r adnoddau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Resource title and description Type
Web of Science citation alerts
Video guide on how to set up citation alerts in Web of Science. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.  
Video
Dyfynnu’r gyfraith: cyfeirio drwy ddefnyddio OSCOLA
Canllaw i ddyfynnu’r gyfraith drwy ddefnyddio Safon Rhydychen ar gyfer Dyfynnu Awdurdodau Cyfreithiol (OSCOLA). Mae’r tiwtorial yn arddangos sut i ddyfynnu ffynonellau ‘cynradd’ o’r gyfraith (h.y. achosion a deddfwriaeth) a sut i gyfeirio at ffynonellau ‘eilaidd’ fel llyfrau, cyfnodolion ac adroddiadau llywodraeth.
Tutorial
Pa adroddiad ydw i’n ei ddyfynnu?
Profwch ddealltwriaeth o ddyfyniadau OSCOLA gyda'r gweithgaredd byr hwn.
Rhestrwch y cyfeiriadau (OSCOLA)
Profwch y gallu i greu cyfeiriadau wedi'u fformatio'n gywir yn arddull OSCOLA. Rhowch y darnau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.
Dyfynnu enghreifftiau (OSCOLA)
Gweithgaredd rhyngweithiol sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad o Ddeddf, dyfyniad o achos, a dyfyniad niwtral yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA)
Dyfynnu deddf
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad Deddf yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Image
Dyfynnu achos
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad achos yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Dyfyniad niwtral
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad niwtral yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Arddull cyfeirnodi IEEE
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull IEEE. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].
IEEE style referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the IEEE referencing style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
Tutorial
Ddylwyn i ddyfynnu? llifsiart
Ddylwn i ddyfynnu? Dyma siart lif fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen i chi ddyfynnu ffynhonnell benodol o wybodaeth.
Lluniwch y gweithgaredd cyfeirio
Gweithgaredd sy’n profi’r gallu i restru cyfeiriadau wedi’u fformatio’n gywir ar ddull Harvard Caerdydd. Rhowch wahanol elfennau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.
Activity
Cwis pa un yw’r fformat cyfeirio cwyir?
Profwch eich dealltwriaeth o sut i gyfeirio at wahanol fathau o ddeunydd yn Arddull Harvard Prifysgol Caerdydd.
Cwis adnabod y ffynhonnell
Edrychwch ar y cyfeiriadau wedi’u fformatio ar ddull Harvard Caerdydd a phenderfynu pa fath o ddeunydd sy’n cael ei ddisgrifio ym mhob achos.
Quiz
Citation examples (OSCOLA)
An interactive activity describing the components that form the citation of an Act, the citation of an case, and a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Vancouver Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver Caerdydd. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi MHRA)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi MHRA. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Tiwtorial cyfeirnodi MHRA
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull MHRA. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].
Tiwtorial cyfeirnodi Vancouver
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull Vancouver. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].
Dyfynnu o fewn y testun (Harvard)
Ymarfer "llenwi’r bylchau" i brofi sgiliau dyfynnu cyfeiriadau o fewn testun gan ddefnyddio arddull Harvard Prifysgol Caerdydd.
Cwis dyfynnu a chyfeirio
Profwch eich gwybodaeth am ddyfynnu a chyfeirio gyda’r cwis hwn.
Citing and referencing quiz
Test knowledge of citing and referencing with this quiz.
Quiz
How would you reference this book? (MHRA style)
Video introduction on how to reference a book using the Modern Humanities Research Association (MHRA) referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
How would you reference this book? (Vancouver style)
Video introduction on how to reference a book using the Vancouver referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Harvard Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Harvard Caerdydd. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
How would you reference this book? (Cardiff Harvard style)
Video introduction on how to reference a book using the Cardiff Harvard referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Video
Cyfeirnodi Harvard Caerdydd
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull Harvard Caerdydd. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].
Osgoi llên-ladrad
Erbyn diwedd y tiwtorial Xerte hwn, byddwch wedi dysgu’r canlynol:
  • Beth yw dyfynnu a chyfeirnodi, a pham maent yn bwysig
  • Beth yw llên-ladrad a chydgynllwynio, a pham mae rhai gweithredoedd yn cael eu hystyried yn llên-ladrad neu gydgynllwynio
  • Sut i ddefnyddio ymchwil pobl eraill yn eich gwaith eich hun
  • Sut i ddyfynnu a chyfeirio at waith pobl eraill gan ddefnyddio'r arddull a argymhellir gan eich Ysgol
Mae rhagor o wybodaeth ar gael sy'n ymwneud yn benodol ag arddulliau cyfeirnodi Caerdydd Harvard, MHRA a Vancouver, gan gynnwys tiwtorialau gam wrth gam.
Avoiding plagiarism
This Xerte tutorial covers:
  • what citing and referencing mean, and why they are important
  • what plagiarism and collusion mean and what actions are viewed as plagiarism or collusion
  • how to use others' research in your own work
  • how to correctly cite and reference other's work using the style recommended by your School
You can find more information specifically relating to the Cardiff Harvard, MHRA and Vancouver referencing styles, including step-by-step tutorials here.
Vancouver referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Vancouver style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
MHRA referencing tutorial

This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the MHRA style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources.

A PDF guide is also available on the Intranet (a Cardiff University login is required).

Cardiff Harvard referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Cardiff Harvard style. Includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
Neutral citation
An image describing the components that form a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Image
Citing an act
An image describing the components that form the citation of an Act in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Citing a case
An image describing the components that form the citation of a case in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Which report do I cite?
Test understanding of OSCOLA citations with this short activity.
Compile the references (OSCOLA)
Test ability to create correctly formatted references in the OSCOLA style. Piece together the fragments of a reference to form a correctly formatted reference.
Citing the law: referencing using OSCOLA
A guide to citing the law using the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA). The tutorial demonstrates how to cite 'primary' sources of law (i.e. cases and legislation) and how to refer to 'secondary' sources such as books, journals and government reports.
Citing in the text (Harvard)
A ‘fill in the blanks’ exercise to test skills citing references within a passage of text using the Cardiff University Harvard style.
Compile the references (Harvard)
Activity testing ability to create correctly formatted references in the Cardiff Harvard style. Piece together the different elements of a reference to form a correctly formatted reference.
Activity
Reference format quiz (Harvard)
Test understanding of how to reference different types of material in Cardiff University Harvard style.
Identify the source quiz (Harvard)
Look at the references formatted in the Cardiff Harvard style and decide which type of material is being described in each case.
Should I cite? flowchart
Should I cite? A flowchart that will help you decide whether you need to cite a particular source of information.