Ysgrifennu, cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau a chyflwyno

Adnoddau dysgu ac addysgu ynghylch ysgrifennu, cynhyrchu cyfryngau a chyflwyno. Mae adnoddau cysylltiedig ynghylch osgoi llên-ladrad ar gael hefyd. Mae’r adnoddau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Nodiadau Effeithiol
Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau.
Tutorial
Cwis deall cyfosod (gwyddorau cymdeithasol)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.
Quiz
Cwis deall cyfosod (Biowyddorau)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.
Quiz
Gweithgaredd Cyfosod
Yn y gweithgaredd hwn, gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu paragraff drwy ddefnyddio gwybodaeth, tystiolaeth, neu safbwyntiau o ddetholiad o wahanol ffynonellau. Y nod yw helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfosod gwybodaeth er mwyn ategu eu dadleuon.
Activity
Ymarfer prawfddarllen
Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos pwysigrwydd prawfddarllen gwaith cyn ei gyflwyno. Rhoddir paragraff o destun i fyfyrwyr a gofynnir iddynt nodi chwe chamgymeriad sy’n cynnwys gwallau sillafu, gwallau teipio a homoffonau.
Activity
Arddull academaidd cwis
Cwis deg cwestiwn sy'n asesu dealltwriaeth o'r gwahanol agweddau ar sut i ysgrifennu’n dda yn academaidd.
Quiz
Datblygu dadleuon beirniadol

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn:

 • gwahaniaethu rhwng ysgrifennu beirniadol a disgrifiadol
 • ystyried pwysigrwydd cyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau gwahanol
 • edrych ar ffyrdd i gyfuno’r wybodaeth yn effeithiol er mwyn cefnogi eich dadleuon
 • dangos sut i lunio paragraffau sy’n cyfuno ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir
Tutorial
Arddull ysgrifennu academaidd

Mae’r tiwtorial hwn yn ymdrin â sut i:

 • Strwythuro eich gwaith
 • Ysgrifennu mewn arddull academaidd
 • Defnyddio iaith academaidd briodol
 • Adolygu, golygu a phrawfddarllen yr hyn yr ydych wedi'i ysgrifennu
Tutorial
Understanding synthesis quiz (biosciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.
Quiz
Understanding synthesis quiz (social sciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.
Quiz
Synthesis activity
This activity asks students to write a paragraph using information, evidence, or opinions from a selection of different sources. The aim is to help students develop their skills in synthesising information in order to support their arguments.
Activity
Proofreading activity
This activity demonstrates the importance of proofreading work prior to submission. Students are presented with a paragraph of text and are asked to identify six errors, which include simple spelling mistakes, typos and homophones.
Activity
Academic style quiz
A ten question quiz which tests understanding of the different aspects of good academic writing style.
Quiz
Academic writing style
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students, and covers how to:
 • structure your work
 • write in an academic style
 • use appropriate academic language
 • revise, edit and proofread what you have written
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Tutorial
Developing critical arguments
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students which:
 • explains the difference between descriptive and critical writing
 • explores how to effectively synthesise information from a range of sources, and
 • demonstrates how to form paragraphs that synthesise sources while making your own arguments and opinions clear.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Tutorial
Effective notemaking
Strategies for taking and making notes to support your studies.
Tutorial
Tools for producing content concept map
Concept map showing key practices associated with producing content together with links to relevant tools.
Concept map