Canlyniadau chwilio’r ganolfan adnoddau

Math o adnodd Enw’r adnodd Trwydded yr adnodd

Cwis

Academic style quiz
A ten question quiz which tests understanding of the different aspects of good academic writing style.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Academic writing style
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students, and covers how to:
 • structure your work
 • write in an academic style
 • use appropriate academic language
 • revise, edit and proofread what you have written
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Activity: how to read research critically
Self contained activity testing understanding of critical appraisal of research.

Cedwir pob hawl

Cwis

Arddull academaidd cwis
Cwis deg cwestiwn sy'n asesu dealltwriaeth o'r gwahanol agweddau ar sut i ysgrifennu’n dda yn academaidd.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Arddull ysgrifennu academaidd

Mae’r tiwtorial hwn yn ymdrin â sut i:

 • Strwythuro eich gwaith
 • Ysgrifennu mewn arddull academaidd
 • Defnyddio iaith academaidd briodol
 • Adolygu, golygu a phrawfddarllen yr hyn yr ydych wedi'i ysgrifennu

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Avoiding plagiarism exercise
A brief exercise containing four questions testing your ability to recognise plagiarism.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Awgrymiadau ar gyfer chwilio ar Google

Bydd y fideo hwn yn dangos awgrymiadau syml i gael y gorau o Google.

Mae'r fideo hefyd ar gael ar YouTube yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae trawsgrifiad ar gael.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Bias and health research
This online tutorial looks at the reliability of health research and how it is reported in the media. It describes the main causes of bias in health research and uses a case study to evaluate the quality of two pieces of health research covered in the media.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Cadw eich ymchwil yn gyfredol
Mae ein tiwtorial am sut i gadw eich ymchwil yn gyfoes yn eich tywys drwy'r gweithdrefnau sylfaenol i wneud y gorau o ymwybyddiaeth gyfredol yn eich maes ymchwil. Mae'n dangos sut i sefydlu gwahanol fathau o rybuddion ac mae'n tynnu sylw at ystod o offer ac adnoddau eraill i wneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn effeithlon ac yn effeithiol.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Cardiff Harvard referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Cardiff Harvard style. Includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Choosing quality sources for your academic work
In this tutorial you will find information about how to evaluate information, read critically, and determine the credibility of the information you have found in order to select the most appropriate and reliable sources for your academic work.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio cronfeydd data cyfnodolion
Bydd y tiwtorial hwn yn eich tywys drwy'r broses o gynllunio chwiliad, datblygu strategaeth chwilio effeithiol a chwilio drwy gyfrwng cronfeydd data priodol.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio LibrarySearch
Tiwtorial byr ar-lein â'r nod o gyflwyno technegau chwilio allweddol er mwyn ymchwilio i bwnc drwy LibrarySearch.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Citation examples (OSCOLA)
An interactive activity describing the components that form the citation of an Act, the citation of an case, and a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Citing a case
An image describing the components that form the citation of a case in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Citing an act
An image describing the components that form the citation of an Act in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Citing and referencing quiz
Test knowledge of citing and referencing with this quiz.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Citing flowchart
Should I cite? A flowchart that will help you decide whether you need to cite a particular source of information.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Citing in the text (Harvard)
A ‘fill in the blanks’ exercise to test skills citing references within a passage of text using the Cardiff University Harvard style.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Citing the law: referencing using OSCOLA
A guide to citing the law using the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA). The tutorial demonstrates how to cite 'primary' sources of law (i.e. cases and legislation) and how to refer to 'secondary' sources such as books, journals and government reports.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Compile the references (Harvard)
Activity testing ability to create correctly formatted references in the Cardiff Harvard style. Piece together the different elements of a reference to form a correctly formatted reference.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Compile the references (OSCOLA)
Test ability to create correctly formatted references in the OSCOLA style. Piece together the fragments of a reference to form a correctly formatted reference.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Copycats!
A cartoon showing a photocopying shop called Copycats with a member of staff copying real cats. A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Delwedd

Creating a mindmap
A customisable PowerPoint slide featuring an example of how you can create a mindmap.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Cwis deall cyfosod (Biowyddorau)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Cwis deall cyfosod (gwyddorau cymdeithasol)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Cwis dyfynnu a chyfeirio
Profwch eich gwybodaeth am ddyfynnu a chyfeirio gyda’r cwis hwn.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Cyfeirnodi Harvard Caerdydd
Bydd y tiwtorial hwn yn eich helpu i ddeall sut i:
 • ddyfynnu ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig
 • cynnwys dyfyniadau yn eich gwaith ysgrifenedig
 • ysgrifennu eich rhestr cyfeiriadau
gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi Harvard Prifysgol Caerdydd.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Cylch chwilio am lenyddiaeth
Image illustrating the literature searching cycle.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Datblygu dadleuon beirniadol

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn:

 • gwahaniaethu rhwng ysgrifennu beirniadol a disgrifiadol
 • ystyried pwysigrwydd cyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau gwahanol
 • edrych ar ffyrdd i gyfuno’r wybodaeth yn effeithiol er mwyn cefnogi eich dadleuon
 • dangos sut i lunio paragraffau sy’n cyfuno ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Deall eich tasg asesu
Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn trafod:
 • Pam mae gennym feini prawf asesu
 • Pa beth y disgwylir gennych pan fyddwch yn cwblhau aseiniad
 • Sut y dylid ymdrin â chwestiwn aseiniad
 • Sut i gynllunio eich ysgrifennu ac ymchwil

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Developing critical arguments
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students which:
 • explains the difference between descriptive and critical writing
 • explores how to effectively synthesise information from a range of sources, and
 • demonstrates how to form paragraphs that synthesise sources while making your own arguments and opinions clear.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.

Cyffredin Creadigol

Dewis ffynonellau o safon ar gyfer eich gwaith academaidd
Cewch wybodaeth am sut i werthuso gwybodaeth, darllen yn feirniadol, a phenderfynu pa mor gredadwy yw'r wybodaeth y daethoch o hyd iddi, er mwyn dewis y ffynonellau mwyaf priodol a dibynadwy ar gyfer eich gwaith academaidd.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Dod o hyd i eitemau ar eich rhestr darllen

Fideo gloi, addysgiadol ar sut i ddod o hyd i eitemau ar eich rhestr ddarllen. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Dod o hyd i Ffynonellau Priodol
Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn dysgu sut i wneud y canlynol:
 • Cynllunio eich chwiliad am wybodaeth drwy ddiffinio geiriau allweddol perthnasol ar eich pwnc
 • Nodi’r adnoddau gwybodaeth allweddol ar gyfer eich pwnc drwy’r fewnrwyd i fyfyrwyr
 • Mynd ati i chwilio am lenyddiaeth ar eich pwnc gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau chwilio
 • Cyrchu testun llawn y dogfennau fel erthyglau o gyfnodolion ar-lein
 • Defnyddio cronfeydd data er mwyn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyhoeddiadau ar bwnc

Cedwir pob hawl

Fideo

Dod o hyd i wybodaeth
Fideo llawn gwybodaeth ar y ffyrdd gorau i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich pwnc. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael.

Cedwir pob hawl

Gweithgaredd

Dyfynnu o fewn y testun (Harvard)
Ymarfer "llenwi’r bylchau" i brofi sgiliau dyfynnu cyfeiriadau o fewn testun gan ddefnyddio arddull Harvard Prifysgol Caerdydd.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Edit, copy, edit, paste
A cartoon image of a student typing at a computer keyboard. Two onlookers comment that she must be working on her research paper. They keep hearing her mutter 'Edit, copy, edit, paste!'. A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Effective notemaking
Strategies for taking and making notes to support your studies.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote a Microsoft Word

Y pedwerydd mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn trafod dyfynnu a chyfeirnodi mewn Word, gan ddefnyddio cyfeirnodau yn eich llyfrgell EndNote a newid yr arddull dyfynnu.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Ar-lein: Dechrau Arni
Bydd y tiwtorial hwn yn eich tywys drwy'r broses o wneud y canlynol:
 • cofrestru ar gyfer cyfrif EndNote ar-lein
 • mewngofnodi i EndNote Ar-lein
 • gosod ategion fel eich bod yn gallu rhoi cyfeiriadau yn Microsoft Word
 • sefydlu'r arddulliau cyfeirio y bydd eu hangen arnoch.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Ar-lein: Defnyddio EndNote Ar-lein gydag Microsoft Word
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • gosod Word er mwyn gweithio gydag EndNote ar-lein
 • gosod a dileu dyfyniadau yn eich dogfennau Word
 • golygu'r modd y caiff dyfyniadau eu dangos
 • newid yr arddull gyfeirio.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Ar-lein: Gweithio gyda’ch llyfrgell
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • trefnu eich cyfeiriadau i mewn i grwpiau
 • rhannu grwpiau â defnyddwyr eraill
 • golygu, dileu a dod o hyd i gyfeiriadau lluosog
 • creu llyfryddiaeth unigol.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Ar-lein: Ychwanegu cyfeiriadau at eich llyfrgell
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • ddod o hyd i gronfeydd data llyfryddol priodol
 • chwilio am ac allgludo cyfeiriadau o gronfeydd data amrywiol
 • mewngludo cyfeiriadau i'ch llyfrgell
 • ychwanegu cyfeiriadau â llaw at eich llyfrgell.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Online: Adding references to your EndNote Online library
This tutorial will show you how to:
 • find appropriate bibliographic databases
 • search for and export references from various databases
 • import references into your library
 • manually add references to you library.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Online: Getting Started
This tutorial will guide you through the process of:
 • registering for an EndNote Online account
 • logging into EndNote Online
 • installing plugins so you can insert citations in Microsoft Word
 • setting up the referencing styles you will need.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Online: Using EndNote Online with Microsoft Word
This tutorial will show you how to:
 • set up Word to work with EndNote online
 • insert and remove citations in your Word documents
 • edit how citations are displayed
 • change the citation style.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Online: Working with your library
This tutorial will show you how to:
 • organise your references into groups
 • share groups with other users
 • edit, delete and find duplicate references
 • create a standalone bibliography.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Chwilio cronfeydd data a mewnforio cyfeiriadau
Yr ail mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion fersiwn bwrdd gwaith EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn trin a thrafod sut i fewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data llyfryddol ac ychwanegu eich cyfeiriadau eich hun o ffynonellau eraill.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Dechrau arni gydag EndNote

Y cyntaf mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn esbonio sut i osod EndNote ar eich cyfrifiadur, a chreu eich Llyfrgell EndNote eich hun.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: EndNote and Microsoft Word

The fourth in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers citing and referencing in Word using references in your EndNote library and changing the citation style.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Getting started with EndNote

The first in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers installing EndNote and creating your own EndNote Library.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Searching databases and importing references

The second in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers exporting references from bibliographic databases and manually adding references from other sources.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Working with your EndNote references

The third in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers organising and searching your EndNote library as well as adding and annotating PDFs.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Evaluating information
This tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • Why you should evaluate information
 • How to establish the credibility of the information you have found
 • Techniques for critically reading your sources
 • How to select information that contributes effectively to your assignment
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Evaluating information flowchart
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Evaluating the evidence: assessing the quality of your sources
This Xerte tutorial, aimed at 6th form students, focuses on techniques for assessing the quality of sources of information. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Evaluating the evidence: critically reading your sources
This Xerte tutorial, aimed at 6th form students, focuses on approaches to critically reading information to determine the credibility and validity of arguments. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Evaluating the evidence: finding good quality information online
This Xerte tutorial, aimed at 6th form students, covers: defining the scope of your research topic, search techniques for getting the best out of Google and search tools and web sites for finding good quality, freely available, information. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Evidence pyramid

When searching for information on a particular health question, the evidence pyramid will help with determining which pieces of evidence are the best quality.

The evidence pyramid can be downloaded within an explanatory handout or as an image. It can accessed online via Xerte by following the View link.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Finding appropriate sources
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • planning a search
 • identifying the key information resources to use
 • effective search techniques
 • how to access full text of documents online, and
 • how to use databases to keep up to date with new publications

Cedwir pob hawl

Fideo

Finding information
The University Library Service's quick video with top tips on finding information for your studies using the electronic resources available at Cardiff University. It can also be found on YouTube in English and Welsh. A transcript is available.

Cedwir pob hawl

Fideo

Finding items on your reading list

Video giving top tips on finding items on a reading list. The video can also be found on YouTube in English and Welsh.

An accompanying text guide is available.

Cedwir pob hawl

Delwedd

Get all the information you can…
A cartoon image showing two people talking to each other within an office environment, one employee is on the phone. A speech caption reads "Get all the information you can, we'll think of a use for it later". A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Fideo

Google Scholar – Five top tips
This video shows five top tips for getting the best out of Google Scholar:
 • Tip 1 - How to focus your search
 • Tip 2 - How to access the full text
 • Tip 3 - How to set up email alerts
 • Tip 4 - How to use the "Cited by" links
 • Tip 5 - How to set up the "Import into EndNote" links

Cedwir pob hawl

Fideo

Google Scholar – How to access journals off-campus

This video shows how to access journals while off-campus using Google Scholar.

Cedwir pob hawl

Fideo

Google Scholar – Pum prif awgrym
Bydd y fideo yma yn dangos y pum prif awgrym i gael y gorau o Google Scholar. Mae Google Scholar yn gronfa ymchwil i ddarganfod erthyglau, llyfrau, trafodion cynhadledd a gweithiau eraill academaidd.
 • Awgrym 1 - Manylwch wrth chwilio
 • Awgrym 2 - Mynediad i’r testun llawn
 • Awgrym 3 - Crëwch hysbysiad e-bost
 • Awgrym 4 - Defnyddiwch y dolenni "Cited by..."
 • Awgrym 5 - Crëwch ddolenni "Import into EndNote" links

Cedwir pob hawl

Fideo

Google search tips

A selection of simple tips and tricks to improve the accuracy and relevance of your results when searching via Google.

The video is also available on YouTube in Welsh and English.

A transcript is available.

Cedwir pob hawl

Gweithgaredd

Gweithgaredd Cyfosod
Yn y gweithgaredd hwn, gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu paragraff drwy ddefnyddio gwybodaeth, tystiolaeth, neu safbwyntiau o ddetholiad o wahanol ffynonellau. Y nod yw helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfosod gwybodaeth er mwyn ategu eu dadleuon.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gweithio gyda ch cyfeiriadau yn EndNote

Y trydydd mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn esbonio sut i drefnu eich Llyfrgell EndNote a chwilio ynddo, ynghyd â sut i ychwanegu ac anodi ffeiliau PDF.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwerthuso gwybodaeth
Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn trafod:
 • Pam y dylech chi werthuso gwybodaeth
 • Sut mae pennu a yw’r wybodaeth rydych chi wedi dod o hyd iddi yn ddilys
 • Sut mae darllen ffynonellau yn feirniadol
 • Sut mae dewis gwybodaeth a fydd yn cyfrannu'n effeithiol at eich aseiniad

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwneud i’ch hunaniaeth ar-lein gyfri: Adeiladu eich proffil ar-lein
Bydd yr ail diwtorial yn ystyried sut y gallwch chi ddatblygu hunaniaeth ar-lein sydd wedi'i theilwra ar gyfer amgylchedd proffesiynol a sut mae rheoli’r hunaniaeth honno’n effeithiol. Bydd y tiwtorial yn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau defnyddiol ar-lein er mwyn creu a datblygu eich proffil proffesiynol. Bydd hefyd yn ystyried sut i greu rhwydweithiau proffesiynol defnyddiol, sut i ryngweithio mewn cymunedau ar-lein yn effeithiol, a sut i reoli, trefnu a chysylltu eich proffiliau ar-lein i'w cadw'n gyfoes.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwneud i’ch hunaniaeth ar-lein gyfri: Adnabod eich ôl-troed digidol
Bydd y cyntaf o ddau diwtorial yn trin a thrafod sut y gallwch ddatblygu hunaniaeth effeithiol a phroffesiynol ar-lein. Bydd y tiwtorial yn trafod pam mae hunaniaeth effeithiol ar-lein yn bwysig mewn bywyd proffesiynol, yn eich helpu i gadw llygad ar eich ôl-troed digidol ac yn awgrymu meysydd lle byddai'n werth i chi eu newid.

Cyffredin Creadigol

Fideo

How to avoid plagiarism: 5 top tips
This video provides advice for students on common errors in citing & referencing and some tips on how to avoid charges of plagiarism. The video can also be found on YouTube. A transcript is provided.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

How to read research critically: an introduction
A brief self-paced tutorial that introduces the concept of critically evaluating research.

Cedwir pob hawl

Fideo

How would you reference this book? (Cardiff Harvard style)
Video introduction on how to reference a book using the Cardiff Harvard referencing style.

Cyffredin Creadigol

Fideo

How would you reference this book? (MHRA style)
Video introduction on how to reference a book using the Modern Humanities Research Association (MHRA) referencing style.

Cyffredin Creadigol

Fideo

How would you reference this book? (Vancouver style)
Video introduction on how to reference a book using the Vancouver referencing style.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

I didn’t understand that part either!
A cartoon image of a teacher consulting a student about an essay. The student hints that he has plagiarised some of the text. A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Cwis

Identify the source quiz (Harvard)
Look at the references formatted in the Cardiff Harvard style and decide which type of material is being described in each case.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Identifying the key ideas to research
An activity to help identify key ideas or concepts before beginning research.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

IEEE referencing activities
A short interactive resource with activities to help students learn how to reference using the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) referencing style.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Internet plagiarism
A cartoon image with one character reading a report titled 'Report on plagiarism', with the caption: "You've copied all this off the internet...". A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Cwis

Is it plagiarism? quiz
Test knowledge of plagiarism with this quiz.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Is plagiarism serious?
Cartoon: "Someone told me it's not plagiarism if they're dead". A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Delwedd

JK Rowling cartoon
Cartoon: "You can't claim JK Rowling plagiarised you simply because you both use 'because' and 'too' on page 258!". A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Keeping your research up-to-date
This tutorial guides you through the basic procedures for optimising current awareness in your research field. It demonstrates how to set up various types of alerts and highlights a range of other tools and resources to ensure you keep up to date efficiently and effectively.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Listening tutorial
A self-paced Xerte tutorial that introduces skills and techniques for effective listening.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Literature searching cycle
Image illustrating the literature searching cycle.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Llên-ladrad yn erbyn arfer academaidd da
Mae'r amcan dysgu hwn yn ystyried beth yw llên-ladrad, ac yn edrych ar sut y gallwch fabwysiadu arfer da i'w osgoi. Addaswyd y tiwtorial o becyn Xerte a ddatblygwyd gan Karl Drinkwater, Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth.

Cedwir pob hawl

Delwedd

Lots to do!
A cartoon image of one character sat next to a large pile of papers beginning to write a new document. A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Making your online identity count: Build your online profile
The second of two tutorials that explores how you can develop an effective online identity tailored for a professional environment. This tutorial will help you identify appropriate online tools to build and develop your professional profile. It also covers how to establish useful professional networks, interact effectively in online communities, and manage, organise and connect your online profiles to keep them up-to-date.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Making your online identity count: Know your digital footprint
The first of two tutorials that explores how you can develop an effective, professional online identity. This tutorial discusses why an effective online identity matters in professional life, helps you review your digital footprint, and highlights areas where you may want to make changes.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

MHRA referencing tutorial

This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the MHRA style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources.

A PDF guide is also available on the Intranet (a Cardiff University login is required).

Cyffredin Creadigol

Delwedd

My roommate gave me permission
A cartoon image of a student and teacher talking about the student’s paper. The student comments that his work can’t be plagiarised as his roommate gave him permission to use his work without citing him! A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Delwedd

Neutral citation
An image describing the components that form a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Nodiadau Effeithiol
Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Nodi’r prif syniadau i ymchwilio iddynt
Gweithgaredd i helpu nodi syniadau neu gysyniadau pwysig cyn dechrau ymchwilio.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Pam, pryd a sut: dyfynnu a chyfeirnodi
Erbyn diwedd y tiwtorial hwn, byddwch wedi dysgu’r canlynol:
 • Beth yw dyfynnu a chyfeirnodi, a pham maent yn bwysig
 • Beth yw llên-ladrad a chydgynllwynio, a pham mae rhai gweithredoedd yn cael eu hystyried yn llên-ladrad neu gydgynllwynio
 • Sut i ddefnyddio ymchwil pobl eraill yn eich gwaith eich hun
 • Sut i ddyfynnu a chyfeirio at waith pobl eraill gan ddefnyddio'r arddull a argymhellir gan eich Ysgol

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Plagiarism of cartoons
A cartoon image with one character chasing another who looks to have just stolen the first character's thought bubble! The caption reads "Hey!! That's my idea". A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Fideo

Plagiarism: why you should avoid it

Cardiff University lecturer, Dr Stephen Rutherford, talks about plagiarism and why you should avoid it.

A transcript is also available.

Cedwir pob hawl

Gweithgaredd

Proofreading activity
This activity demonstrates the importance of proofreading work prior to submission. Students are presented with a paragraph of text and are asked to identify six errors, which include simple spelling mistakes, typos and homophones.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Reference format quiz (Harvard)
Test understanding of how to reference different types of material in Cardiff University Harvard style.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Searching beyond your reading list using journal databases
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques and resources for finding journal literature.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Searching beyond your reading list using LibrarySearch
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques for researching a topic via LibrarySearch.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Siart llif gwerthuso gwybodaeth
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Stealing ideas
A cartoon image with one character in a guillotine and another about to set the blade free, with the caption: "It's not the same. I was caught stealing office supplies. You, on the other hand, got caught stealing ideas". A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Delwedd

Strictly web fed cartoon
A cartoon image showing a school pupil talking to his teacher in a classroom. The teacher is holding some textbooks. A caption reads “No textbooks. I’m strictly Web-fed". A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Fideo

Sut i gael mynediad i gyfnodolion oddi ar y campws gan ddefnyddio Google Scholar

Dyma fideo fyr ar weld testun llawn erthyglau i ffwrdd o'r campws gan ddefnyddio Google Scholar.

Cedwir pob hawl

Fideo

Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Harvard Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Harvard Caerdydd.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi MHRA)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi MHRA.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Vancouver Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver Caerdydd.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Synthesis activity
This activity asks students to write a paragraph using information, evidence, or opinions from a selection of different sources. The aim is to help students develop their skills in synthesising information in order to support their arguments.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

This page is still under construction
A cartoon image showing a man reading a library book, the book is open in his hands. The text on the page of the book reads “This page is still under construction”. A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Tiwtorial cyfeirnodi MHRA

Bydd y tiwtorial hwn yn eich helpu i ddeall:

 • sut i gyfeirio a chyfeirnodi ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig
 • sut i gynnwys dyfyniadau yn eich gwaith ysgrifenedig
 • sut i ysgrifennu rhestr gyfeirnodi

yn defnyddio arddull MHRA (Modern Humanities Research Association).

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Tiwtorial cyfeirnodi Vancouver

Bydd y tiwtorial hwn yn eich helpu i ddeall:

 • sut i gyfeirio a chyfeirnodi ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig
 • sut i gynnwys dyfyniadau yn eich gwaith ysgrifenedig
 • sut i ysgrifennu rhestr gyfeirnodi

gan ddefnyddio arddull (rhifol) Vancouver.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

To cite or not to cite
An image using the adapted line from Shakespeare's Hamlet - To cite or not to cite....

Cyffredin Creadigol

Map cysyniad

Tools for communicating concept map
Concept map showing key practices associated with collaborating and communicating online with links to relevant tools.

Cyffredin Creadigol

Map cysyniad

Tools for finding online content concept map
Concept map showing key practices associated with finding online content together with links to relevant tools.

Cyffredin Creadigol

Map cysyniad

Tools for managing content concept map
Presents key practices associated with content management and links to useful tools.

Cyffredin Creadigol

Map cysyniad

Tools for manipulating content concept map
Overview of key practices associated with manipulating content and related tools.

Cyffredin Creadigol

Map cysyniad

Tools for producing content concept map
Concept map showing key practices associated with producing content together with links to relevant tools.

Cyffredin Creadigol

Map cysyniad

Tools for sharing content concept map
A concept map showing the main practices associated with sharing content together with links to relevant tools.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Understanding synthesis quiz (biosciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Understanding synthesis quiz (social sciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Understanding your assessment task
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • why we have assessment criteria
 • what is expected of you when completing an assignment
 • how to approach an assignment question, and
 • how to plan your writing and research.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Using reliable sources
This short video suggests a range of good quality, freely available, online sources for finding reliable healthcare-related information. A transcript is available.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Vancouver referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Vancouver style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].

Cyffredin Creadigol

Delwedd

What to do with information
A cartoon image showing an information desk with two signs above it. The first reads 'Information', the second reads 'What to do with it'. A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Gweithgaredd

When to cite exercise
A drag and drop exercise in which knowledge of when to cite work of others is tested.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Which report do I cite?
Test understanding of OSCOLA citations with this short activity.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Why, when and how: citing and referencing
This Xerte tutorial covers:
 • what citing and referencing mean, and why they are important
 • what plagiarism and collusion mean and what actions are viewed as plagiarism or collusion
 • how to use others' research in your own work
 • how to correctly cite and reference other's work using the style recommended by your School
You can find more information specifically relating to the Cardiff Harvard, MHRA and Vancouver referencing styles, including step-by-step tutorials here.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Wikipedia cartoon
Cartoon strip in which a student is amending Wikipedia to match his coursework submission. A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Delwedd

Writer’s block plagiarism
A cartoon image depicting a doctor and patient. A cure for writer’s block has been found but a side effect is plagiarism. A Cardiff University login is required to access this resource.

Cedwir pob hawl

Gweithgaredd

Ymarfer prawfddarllen
Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos pwysigrwydd prawfddarllen gwaith cyn ei gyflwyno. Rhoddir paragraff o destun i fyfyrwyr a gofynnir iddynt nodi chwe chamgymeriad sy’n cynnwys gwallau sillafu, gwallau teipio a homoffonau.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Ymarfer pryd i ddyfynnu
Ymarfer llusgo a gollwng i brofi eich gwybodaeth am bryd i ddyfynnu gwaith pobl eraill.

Cyffredin Creadigol