Canlyniadau chwilio’r ganolfan adnoddau

Math o adnodd Enw’r adnodd Trwydded yr adnodd

Cwis

Academic style quiz

A ten question quiz which tests understanding of the different aspects of good academic writing style.

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Academic writing style
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students, and covers how to:
 • structure your work
 • write in an academic style
 • use appropriate academic language
 • revise, edit and proofread what you have written
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.

Creative Commons BY-NC

Cwis

Ai llên-ladrad yw hwn?
Profwch eich gwybodaeth am lên-ladrad â'r cwis hwn.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Arddull academaidd cwis
Cwis deg cwestiwn sy'n asesu dealltwriaeth o'r gwahanol agweddau ar sut i ysgrifennu’n dda yn academaidd.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Arddull cyfeirnodi IEEE
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull IEEE. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Arddull ysgrifennu academaidd
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Strwythuro eich gwaith
 • Ysgrifennu mewn arddull academaidd
 • Defnyddio iaith academaidd briodol
 • Adolygu, golygu a phrawfddarllen yr hyn yr ydych wedi'i ysgrifennu
Mae'r tiwtorial hwn yn rhan o'r gyfres Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Arfarnu beirniadol

An interactive tutorial which teaches students how to think critically about research and research methodology. It gives students the opportunity to:

 • identify different types of bias
 • identify study designs
 • use critical appraisal checklists

Cyffredin Creadigol

Cwis

Arfarnu Beirniadol – Nodi Cynllun Astudiaeth
Er mwyn arfarnu ymchwil yn feirniadol, mae angen i fyfyrwyr allu nodi'r math o astudiaeth y maent yn ei gwerthuso. Gall y cwis hwn helpu i brofi dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o gynllun astudiaeth.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Arfarnu Beirniadol – Nodi Rhagfarn
Mae'r cwis byr hwn yn profi dealltwriaeth myfyriwr o'r gwahanol fathau o ragfarn a all effeithio ar ddibynadwyedd ymchwil.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Avoiding plagiarism
This Xerte tutorial covers:
 • what citing and referencing mean, and why they are important
 • what plagiarism and collusion mean and what actions are viewed as plagiarism or collusion
 • how to use others' research in your own work
 • how to correctly cite and reference other's work using the style recommended by your School
You can find more information specifically relating to the Cardiff Harvard, MHRA and Vancouver referencing styles, including step-by-step tutorials here.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Avoiding plagiarism exercise
A brief exercise containing four questions testing your ability to recognise plagiarism.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Cadw eich ymchwil yn gyfredol
Mae ein tiwtorial am sut i gadw eich ymchwil yn gyfoes yn eich tywys drwy'r gweithdrefnau sylfaenol i wneud y gorau o ymwybyddiaeth gyfredol yn eich maes ymchwil. Mae'n dangos sut i sefydlu gwahanol fathau o rybuddion ac mae'n tynnu sylw at ystod o offer ac adnoddau eraill i wneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn effeithlon ac yn effeithiol.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Canllaw goroesi traethodau

Mae hon yn gyfres o chwe thiwtorial rhyngweithiol ar gyfer israddedigion. Mae'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o ysgrifennu traethawd academaidd.

Mae'n cynnwys y tiwtorialau canlynol:

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Cardiff Harvard referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Cardiff Harvard style. Includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Choosing quality sources for your academic work
In this tutorial you will find information about how to evaluate information, read critically, and determine the credibility of the information you have found in order to select the most appropriate and reliable sources for your academic work.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio cronfeydd data cyfnodolion
Bydd y tiwtorial hwn yn eich tywys drwy'r broses o gynllunio chwiliad, datblygu strategaeth chwilio effeithiol a chwilio drwy gyfrwng cronfeydd data priodol.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio LibrarySearch
Tiwtorial byr ar-lein â'r nod o gyflwyno technegau chwilio allweddol er mwyn ymchwilio i bwnc drwy LibrarySearch.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Citation examples (OSCOLA)
An interactive activity describing the components that form the citation of an Act, the citation of an case, and a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Citing a case
An image describing the components that form the citation of a case in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Citing an act
An image describing the components that form the citation of an Act in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Citing and referencing quiz
Test knowledge of citing and referencing with this quiz.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Citing in the text (Harvard)
A ‘fill in the blanks’ exercise to test skills citing references within a passage of text using the Cardiff University Harvard style.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Citing the law: referencing using OSCOLA
A guide to citing the law using the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA). The tutorial demonstrates how to cite 'primary' sources of law (i.e. cases and legislation) and how to refer to 'secondary' sources such as books, journals and government reports.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Compile the references (Harvard)
Activity testing ability to create correctly formatted references in the Cardiff Harvard style. Piece together the different elements of a reference to form a correctly formatted reference.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Compile the references (OSCOLA)
Test ability to create correctly formatted references in the OSCOLA style. Piece together the fragments of a reference to form a correctly formatted reference.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Creating a mindmap
A customisable PowerPoint slide featuring an example of how you can create a mindmap to help plan a search for information on a topic.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Creu map meddwl
Sleid PowerPoint y gellir ei addasu sy’n cynnwys enghraifft o sut gallwch greu map meddwl er mwyn helpu i chwilio am wybodaeth am bwnc.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Critical appraisal

An interactive tutorial which teaches students how to think critically about research and research methodology. It gives students the opportunity to:

 • identify different types of bias
 • identify study designs
 • use critical appraisal checklists.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Critical appraisal – Identifying biases
This short quiz tests a student's understanding of the different types of bias that can affect the reliability of research.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Critical Appraisal – Identifying Study Design
In order to critically appraise research, students need to be able to identify the study type they are appraising. This quiz can help to test understanding of the different types of study design.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Critical reading and thinking
A guide to help you apply critical reading and thinking strategies to your academic work. By working through this tutorial, you should be able to:
  • Develop your understanding of thinking, reading, and writing critically.
  • Use strategies to select your reading.
  • Understand the Critical Thinking Model and apply it to your academic work.

Cwis

Cwis adnabod y ffynhonnell
Edrychwch ar y cyfeiriadau wedi’u fformatio ar ddull Harvard Caerdydd a phenderfynu pa fath o ddeunydd sy’n cael ei ddisgrifio ym mhob achos.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Cwis deall cyfosod (Biowyddorau)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Cwis deall cyfosod (gwyddorau cymdeithasol)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Cwis dyfynnu a chyfeirio
Profwch eich gwybodaeth am ddyfynnu a chyfeirio gyda’r cwis hwn.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Cwis pa un yw’r fformat cyfeirio cwyir?
Profwch eich dealltwriaeth o sut i gyfeirio at wahanol fathau o ddeunydd yn Arddull Harvard Prifysgol Caerdydd.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Cyfeirnodi Harvard Caerdydd
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull Harvard Caerdydd. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Cylch chwilio am lenyddiaeth
Delwedd yn dangos y cylch chwilio am lenyddiaeth.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Cyngor hanfodol ynghylch chwilio â Google
Bydd y fideo hwn yn dangos awgrymiadau syml i gael y gorau o Google. Mae'r fideo hefyd ar gael ar YouTube yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Cynllunio ac ysgrifennu eich cyflwyniad

Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn ystyried sut i ddiffinio pwrpas a negeseuon allweddol cyflwyniad. Mae hefyd yn ystyried sut i strwythuro, ysgrifennu a golygu cynnwys cyflwyniad.

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r gyfres o diwtorialau Goroesi eich Cyflwyniadau, sy'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o greu a rhoi cyflwyniadau.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Darllen a meddwl yn feirniadol
Canllaw i'ch helpu i gymhwyso strategaethau darllen a meddwl yn feirniadol i'ch gwaith academaidd. Drwy weithio drwy'r tiwtorial hwn, dylech allu:
 • Datblygu dealltwriaeth o feddwl, darllen ac ysgrifennu'n feirniadol.
 • Defnyddio strategaethau i ddethol eich darllen.
 • Deall y Model Meddwl yn Feirniadol a’i gymhwyso i’ch gwaith academaidd.

Tiwtorial

Datblygu dadleuon beirniadol
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • gwahaniaethu rhwng ysgrifennu beirniadol a disgrifiadol
 • ystyried pwysigrwydd cyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau gwahanol
 • edrych ar ffyrdd i gyfuno’r wybodaeth yn effeithiol er mwyn cefnogi eich dadleuon
 • dangos sut i lunio paragraffau sy’n cyfuno ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir
Mae'r tiwtorial hwn yn rhan o'r gyfres Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Datblygu eich syniadau
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn ystyried sut y gall myfyrwyr ddefnyddio eu gwaith ymchwil i ddatblygu eu syniadau a'u dadleuon eu hunain. Mae'n eu tywys drwy'r broses o gasglu eu syniadau, creu dadl gref, a threfnu a strwythuro eu syniadau i greu amlinelliad o draethawd. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Creative Commons BY-NC

Delwedd

Ddylwyn i ddyfynnu? llifsiart
Ddylwn i ddyfynnu? Dyma siart lif fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen i chi ddyfynnu ffynhonnell benodol o wybodaeth.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Deall cyflwyniadau

Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn ystyried gwahanol fathau o gyflwyniad a'u dibenion. Mae hefyd yn amlinellu'r broses o ysgrifennu a rhoi cyflwyniad.

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r gyfres o diwtorialau Goroesi eich Cyflwyniadau, sy'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o greu a rhoi cyflwyniadau.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Deall eich tasg asesu
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Pam mae gennym feini prawf asesu
 • Pa beth y disgwylir gennych pan fyddwch yn cwblhau aseiniad
 • Sut y dylid ymdrin â chwestiwn aseiniad
 • Sut i gynllunio eich ysgrifennu ac ymchwil
Mae'r tiwtorial hwn yn rhan o'r gyfres Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Deall traethodau
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn edrych ar beth yw traethodau, pam rydym yn eu hysgrifennu, a'r hyn sydd angen ei wneud wrth ysgrifennu traethawd. . Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Dehongli’r cwestiwn
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn tywys myfyrwyr drwy'r broses o ddehongli teitl eu traethawd. Mae'n ystyried berfau cyfeiriol a geiriau allweddol, yn ogystal ag archwilio'r meini prawf asesu. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Delivering your presentation

This interactive tutorial looks at how to handle anxiety and deliver a presentation with confidence. It also explores effective speaking techniques and body language.

This resource is part of the Surviving your presentations series of tutorials, which guide students through the whole process of creating and delivering presentations.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Designing your presentation

This interactive tutorial will help students to identify appropriate tools for developing visual aids, as well as showing how to use text, images, charts and other multimedia elements effectively.

This resource is part of the Surviving your presentations series of tutorials, which guide students through the whole process of creating and delivering presentations.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Developing critical arguments
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students which:
 • explains the difference between descriptive and critical writing
 • explores how to effectively synthesise information from a range of sources, and
 • demonstrates how to form paragraphs that synthesise sources while making your own arguments and opinions clear.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Developing your ideas
This interactive tutorial looks at how students can use their research to develop their own ideas and arguments. It guides them through the process of gathering their ideas, creating a clear argument, and organising and structuring their ideas into an essay outline This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.

Creative Commons BY-NC

Dewis ffynonellau o safon ar gyfer eich gwaith academaidd
Cewch wybodaeth am sut i werthuso gwybodaeth, darllen yn feirniadol, a phenderfynu pa mor gredadwy yw'r wybodaeth y daethoch o hyd iddi, er mwyn dewis y ffynonellau mwyaf priodol a dibynadwy ar gyfer eich gwaith academaidd.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Dod o hyd i eitemau ar eich rhestr darllen
Fideo gloi, addysgiadol ar sut i ddod o hyd i eitemau ar eich rhestr ddarllen. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Dod o hyd i Ffynonellau Priodol
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Cynllunio eich chwiliad am wybodaeth drwy ddiffinio geiriau allweddol perthnasol ar eich pwnc
 • Nodi’r adnoddau gwybodaeth allweddol ar gyfer eich pwnc drwy’r fewnrwyd i fyfyrwyr
 • Mynd ati i chwilio am lenyddiaeth ar eich pwnc gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau chwilio
 • Cyrchu testun llawn y dogfennau fel erthyglau o gyfnodolion ar-lein
 • Defnyddio cronfeydd data er mwyn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyhoeddiadau ar bwnc

Cedwir pob hawl

Fideo

Dod o hyd i wybodaeth
Fideo llawn gwybodaeth ar y ffyrdd gorau i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich pwnc. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael.

Cedwir pob hawl

Gweithgaredd

Dyfynnu o fewn y testun (Harvard)
Ymarfer "llenwi’r bylchau" i brofi sgiliau dyfynnu cyfeiriadau o fewn testun gan ddefnyddio arddull Harvard Prifysgol Caerdydd.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Dylunio eich cyflwyniadau

Bydd y tiwtorial rhyngweithiol hwn yn helpu i nodi adnoddau priodol ar gyfer datblygu cymhorthion gweledol, yn ogystal â dangos sut i ddefnyddio testun, delweddau, siartiau ac elfennau amlgyfrwng eraill yn effeithiol.

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r gyfres o diwtorialau Goroesi eich Cyflwyniadau, sy'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o greu a rhoi cyflwyniadau.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Editing and reviewing
This interactive tutorial guides students through the process of editing and review their essay. It includes activities that allow them to practice reviewing content and structure as well as spelling, punctuation and grammar. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Effective notemaking
Strategies for taking and making notes to support your studies.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote a Microsoft Word

Y pedwerydd mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn trafod dyfynnu a chyfeirnodi mewn Word, gan ddefnyddio cyfeirnodau yn eich llyfrgell EndNote a newid yr arddull dyfynnu.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Ar-lein: Dechrau Arni
Bydd y tiwtorial hwn yn eich tywys drwy'r broses o wneud y canlynol:
 • cofrestru ar gyfer cyfrif EndNote ar-lein
 • mewngofnodi i EndNote Ar-lein
 • gosod ategion fel eich bod yn gallu rhoi cyfeiriadau yn Microsoft Word
 • sefydlu'r arddulliau cyfeirio y bydd eu hangen arnoch.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Ar-lein: Defnyddio EndNote Ar-lein gydag Microsoft Word
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • gosod Word er mwyn gweithio gydag EndNote ar-lein
 • gosod a dileu dyfyniadau yn eich dogfennau Word
 • golygu'r modd y caiff dyfyniadau eu dangos
 • newid yr arddull gyfeirio.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Ar-lein: Gweithio gyda’ch llyfrgell
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • trefnu eich cyfeiriadau i mewn i grwpiau
 • rhannu grwpiau â defnyddwyr eraill
 • golygu, dileu a dod o hyd i gyfeiriadau lluosog
 • creu llyfryddiaeth unigol.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Ar-lein: Ychwanegu cyfeiriadau at eich llyfrgell
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • ddod o hyd i gronfeydd data llyfryddol priodol
 • chwilio am ac allgludo cyfeiriadau o gronfeydd data amrywiol
 • mewngludo cyfeiriadau i'ch llyfrgell
 • ychwanegu cyfeiriadau â llaw at eich llyfrgell.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Online: Adding references to your EndNote Online library
This tutorial will show you how to:
 • find appropriate bibliographic databases
 • search for and export references from various databases
 • import references into your library
 • manually add references to you library.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Online: Getting Started
This tutorial will guide you through the process of:
 • registering for an EndNote Online account
 • logging into EndNote Online
 • installing plugins so you can insert citations in Microsoft Word
 • setting up the referencing styles you will need.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Online: Using EndNote Online with Microsoft Word
This tutorial will show you how to:
 • set up Word to work with EndNote online
 • insert and remove citations in your Word documents
 • edit how citations are displayed
 • change the citation style.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote Online: Working with your library
This tutorial will show you how to:
 • organise your references into groups
 • share groups with other users
 • edit, delete and find duplicate references
 • create a standalone bibliography.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Chwilio cronfeydd data a mewnforio cyfeiriadau
Yr ail mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion fersiwn bwrdd gwaith EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn trin a thrafod sut i fewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data llyfryddol ac ychwanegu eich cyfeiriadau eich hun o ffynonellau eraill.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Dechrau arni gydag EndNote

Y cyntaf mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn esbonio sut i osod EndNote ar eich cyfrifiadur, a chreu eich Llyfrgell EndNote eich hun.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: EndNote and Microsoft Word

The fourth in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers citing and referencing in Word using references in your EndNote library and changing the citation style.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Getting started with EndNote

The first in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers installing EndNote and creating your own EndNote Library.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Searching databases and importing references

The second in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers exporting references from bibliographic databases and manually adding references from other sources.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

EndNote: Working with your EndNote references

The third in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers organising and searching your EndNote library as well as adding and annotating PDFs.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Essay survival guide

This is a series of six interactive tutorials aimed at undergraduates. It guides students through the whole process of writing an academic essay.

It includes the following tutorials:

Each tutorial can be used as a standalone resource or worked through as part of the Essay survival guide series.

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Evaluating information
This tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • Why you should evaluate information
 • How to establish the credibility of the information you have found
 • Techniques for critically reading your sources
 • How to select information that contributes effectively to your assignment
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Evaluating information flowchart
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Evaluating the evidence: assessing the quality of your sources

This Xerte tutorial, aimed at 6th form and further education students, focuses on techniques for assessing the quality of sources of information.

This tutorial is part of the Evaluating the Evidence suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Evaluating the evidence: critically reading your sources
This Xerte tutorial, aimed at 6th form and further education students, focuses on approaches to critically reading information to determine the credibility and validity of arguments. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Evaluating the evidence: finding good quality information online

This Xerte tutorial, aimed at 6th form and further education students, covers: defining the scope of your research topic, search techniques for getting the best out of Google and search tools and web sites for finding good quality, freely available information.

This tutorial is part of the Evaluating the Evidence suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Evidence pyramid
When searching for information on a particular health question, the evidence pyramid will help with determining which pieces of evidence are the best quality. The evidence pyramid can be downloaded within an explanatory handout or as an image. It can accessed online via Xerte by following the View link.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Ffynonellau gwybodaeth dibynadwy
Mae'r fideo byr hwn yn awgrymu ystod o ffynonellau ar-lein o ansawdd da ac sydd ar gael am ddim ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae trawsgrifiad Cymraeg ar gael.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Finding appropriate sources
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • planning a search
 • identifying the key information resources to use
 • effective search techniques
 • how to access full text of documents online, and
 • how to use databases to keep up to date with new publications

Cedwir pob hawl

Fideo

Finding information
The University Library Service's quick video with top tips on finding information for your studies using the electronic resources available at Cardiff University. It can also be found on YouTube in English and Welsh. A transcript is available.

Cedwir pob hawl

Fideo

Finding items on your reading list
Video giving top tips on finding items on a reading list. The video can also be found on YouTube in English and Welsh. An accompanying text guide is available.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Golygu ac adolygu
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn tywys myfyrwyr drwy'r broses o olygu ac adolygu eu traethawd. Mae'n cynnwys gweithgareddau sy'n eu galluogi i ymarfer adolygu cynnwys a strwythur, yn ogystal â sillafu, atalnodi a gramadeg. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Creative Commons BY-NC

Fideo

Google Scholar – Awgrymiadau hanfodol
Bydd y fideo yma yn dangos y prif awgrymiadau i gael y gorau o Google Scholar. Mae Google Scholar yn gronfa ymchwil i ddarganfod erthyglau, llyfrau, trafodion cynhadledd a gweithiau eraill academaidd.
 • Awgrym 1 - Manylwch wrth chwilio
 • Awgrym 2 - Mynediad i’r testun llawn
 • Awgrym 3 - Crëwch hysbysiad e-bost
 • Awgrym 4 - Defnyddiwch y dolenni "Cited by..."
 • Awgrym 5 - Crëwch ddolenni sefydlu eich meddalwedd rheoli cyfeiriadau

Cedwir pob hawl

Fideo

Google Scholar – Essential tips
This video shows top tips for getting the best out of Google Scholar:
 • Tip 1 - How to focus your search
 • Tip 2 - How to access the full text
 • Tip 3 - How to set up email alerts
 • Tip 4 - How to use the "Cited by" links
 • Tip 5 - How to set up your reference management software

Cedwir pob hawl

Fideo

Google Scholar – How to access journals off-campus
This video shows how to access journals while off-campus using Google Scholar.

Cedwir pob hawl

Fideo

Google search tips
A selection of simple tips and tricks to improve the accuracy and relevance of your results when searching via Google. The video is also available on YouTube in Welsh and English. A transcript is available.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Goroesi eich cyflwyniadau

Bydd y gyfres hon o bedwar tiwtorial rhyngweithiol yn arwain myfyrwyr drwy’r broses o ysgrifennu, dylunio a rhoi cyflwyniad. Mae'n cynnwys y tiwtorialau canlynol:

Gellir defnyddio pob tiwtorial fel adnodd ar ei ben ei hun neu’n rhan o gyfres Goroesi eich Cyflwyniadau.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Gweithgaredd Cyfosod
Yn y gweithgaredd hwn, gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu paragraff drwy ddefnyddio gwybodaeth, tystiolaeth, neu safbwyntiau o ddetholiad o wahanol ffynonellau. Y nod yw helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfosod gwybodaeth er mwyn ategu eu dadleuon.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Gweithgaredd osgoi llên-ladrad
Ymarfer byr sy’n cynnwys pedwar cwestiwn sy’n profi eich gallu i gydnabod llên-ladrad.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gweithio gyda ch cyfeiriadau yn EndNote

Y trydydd mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn esbonio sut i drefnu eich Llyfrgell EndNote a chwilio ynddo, ynghyd â sut i ychwanegu ac anodi ffeiliau PDF.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwerthuso gwybodaeth
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Pam y dylech chi werthuso gwybodaeth
 • Sut mae pennu a yw’r wybodaeth rydych chi wedi dod o hyd iddi yn ddilys
 • Sut mae darllen ffynonellau yn feirniadol
 • Sut mae dewis gwybodaeth a fydd yn cyfrannu'n effeithiol at eich aseiniad
Mae'r tiwtorial hwn yn rhan o'r gyfres Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwerthuso r dystiolaeth: darllen eich ffynonellau’n feirniadol
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, sydd ar gyfer disgyblion chweched dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn canolbwyntio ar ddarllen gwybodaeth yn feirniadol i bennu hygrededd a dilysrwydd dadleuon. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwerthuso’r dystiolaeth: dod o hyd i wybodaeth o safon uchel ar-lein
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, ar gyfer disgyblion 6ed dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn cwmpasu: diffinio cwmpas eich pwnc ymchwil, technegau chwilio i fanteisio’n llawn ar Google ac offer chwilio, a gwefannau i gael gwybodaeth o ansawdd da sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwerthuso’r dystiolaeth: asesu ansawdd eich ffynonellau
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, sydd ar gyfer disgyblion chweched dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn canolbwyntio ar dechnegau ar gyfer asesu ansawdd ffynonellau o wybodaeth. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwerthuso’r dystiolaeth: darllen eich ffynonellau’n feirniadol
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, sydd ar gyfer disgyblion chweched dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn canolbwyntio ar ddarllen gwybodaeth yn feirniadol i bennu hygrededd a dilysrwydd dadleuon. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwneud i’ch hunaniaeth ar-lein gyfri: Adeiladu eich proffil ar-lein
Bydd yr ail diwtorial yn ystyried sut y gallwch chi ddatblygu hunaniaeth ar-lein sydd wedi'i theilwra ar gyfer amgylchedd proffesiynol a sut mae rheoli’r hunaniaeth honno’n effeithiol. Bydd y tiwtorial yn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau defnyddiol ar-lein er mwyn creu a datblygu eich proffil proffesiynol. Bydd hefyd yn ystyried sut i greu rhwydweithiau proffesiynol defnyddiol, sut i ryngweithio mewn cymunedau ar-lein yn effeithiol, a sut i reoli, trefnu a chysylltu eich proffiliau ar-lein i'w cadw'n gyfoes.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Gwneud i’ch hunaniaeth ar-lein gyfri: Adnabod eich ôl-troed digidol
Bydd y cyntaf o ddau diwtorial yn trin a thrafod sut y gallwch ddatblygu hunaniaeth effeithiol a phroffesiynol ar-lein. Bydd y tiwtorial yn trafod pam mae hunaniaeth effeithiol ar-lein yn bwysig mewn bywyd proffesiynol, yn eich helpu i gadw llygad ar eich ôl-troed digidol ac yn awgrymu meysydd lle byddai'n werth i chi eu newid.

Cyffredin Creadigol

Fideo

How would you reference this book? (Cardiff Harvard style)
Video introduction on how to reference a book using the Cardiff Harvard referencing style.

Cyffredin Creadigol

Fideo

How would you reference this book? (MHRA style)
Video introduction on how to reference a book using the Modern Humanities Research Association (MHRA) referencing style.

Cyffredin Creadigol

Fideo

How would you reference this book? (Vancouver style)
Video introduction on how to reference a book using the Vancouver referencing style.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Identify the source quiz (Harvard)
Look at the references formatted in the Cardiff Harvard style and decide which type of material is being described in each case.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Identifying the key ideas to research
An activity to help identify key ideas or concepts before beginning research.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

IEEE style referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the IEEE referencing style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Interpreting the question
This interactive tutorial guides students through the process of interpreting their essay title. It looks at directional verbs and key words as well as examining the assessment criteria. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students

Creative Commons BY-NC

Cwis

Is it plagiarism? quiz
Test your knowledge of plagiarism with this quiz.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Keeping your research up-to-date
This tutorial guides you through the basic procedures for optimising current awareness in your research field. It demonstrates how to set up various types of alerts and highlights a range of other tools and resources to ensure you keep up to date efficiently and effectively.

Cedwir pob hawl

Delwedd

Literature searching cycle
Image illustrating the literature searching cycle.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Llên-ladrad yn erbyn arfer academaidd da
Mae'r amcan dysgu hwn yn ystyried beth yw llên-ladrad, ac yn edrych ar sut y gallwch fabwysiadu arfer da i'w osgoi. Addaswyd y tiwtorial o becyn Xerte a ddatblygwyd gan Karl Drinkwater, Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth.

Cedwir pob hawl

Fideo

Llên-ladrad: pam y dylech ei osgoi
Mae Professor Stephen Rutherford, sy’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod llên-ladrad a pham y dylech ei osgoi. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd.

Cedwir pob hawl

Gweithgaredd

Lluniwch y gweithgaredd cyfeirio
Gweithgaredd sy’n profi’r gallu i restru cyfeiriadau wedi’u fformatio’n gywir ar ddull Harvard Caerdydd. Rhowch wahanol elfennau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Making your online identity count: Build your online profile
The second of two tutorials that explores how you can develop an effective online identity tailored for a professional environment. This tutorial will help you identify appropriate online tools to build and develop your professional profile. It also covers how to establish useful professional networks, interact effectively in online communities, and manage, organise and connect your online profiles to keep them up-to-date.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Making your online identity count: Know your digital footprint
The first of two tutorials that explores how you can develop an effective, professional online identity. This tutorial discusses why an effective online identity matters in professional life, helps you review your digital footprint, and highlights areas where you may want to make changes.

Cyffredin Creadigol

Meddwl ac ysgrifennu myfyriol

Canllaw i'ch helpu i ddatblygu eich arfer myfyriol. Yn y tiwtorial hwn rydym am eich helpu i:

 • Ddeall beth yw arfer myfyriol a pham ei fod yn bwysig
 • Nodi pryd y gall arferion myfyriol fod yn ddefnyddiol
 • Rhoi technegau arferion myfyriol ar waith (yn seiliedig ar fodelau a damcaniaeth fyfyriol sefydledig)
 • Datblygu eich sgiliau ysgrifennu myfyriol, ar gyfer eich gwaith academaidd a'ch gyrfa

Tiwtorial

MHRA referencing tutorial

This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the MHRA style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources.

A PDF guide is also available on the Intranet (a Cardiff University login is required).

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Neutral citation
An image describing the components that form a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Nodiadau Effeithiol
Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Nodi’r prif syniadau i ymchwilio iddynt
Gweithgaredd i helpu nodi syniadau neu gysyniadau pwysig cyn dechrau ymchwilio.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Osgoi llên-ladrad
Erbyn diwedd y tiwtorial Xerte hwn, byddwch wedi dysgu’r canlynol:
 • Beth yw dyfynnu a chyfeirnodi, a pham maent yn bwysig
 • Beth yw llên-ladrad a chydgynllwynio, a pham mae rhai gweithredoedd yn cael eu hystyried yn llên-ladrad neu gydgynllwynio
 • Sut i ddefnyddio ymchwil pobl eraill yn eich gwaith eich hun
 • Sut i ddyfynnu a chyfeirio at waith pobl eraill gan ddefnyddio'r arddull a argymhellir gan eich Ysgol
Mae rhagor o wybodaeth ar gael sy'n ymwneud yn benodol ag arddulliau cyfeirnodi Caerdydd Harvard, MHRA a Vancouver, gan gynnwys tiwtorialau gam wrth gam.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Plagiarism: why you should avoid it
Cardiff University lecturer, Dr Stephen Rutherford, talks about plagiarism and why you should avoid it. A transcript is also available.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Planning and writing your presentation

This interactive tutorial looks at how to define the purpose and key messages of a presentation. It also looks at how to structure, write, and edit the content of a presentation.

This resource is part of the Surviving your presentations series of tutorials, which guide students through the whole process of creating and delivering presentations.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Proofreading activity
This activity demonstrates the importance of proofreading work prior to submission. Students are presented with a paragraph of text and are asked to identify six errors, which include simple spelling mistakes, typos and homophones.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Pyramid tystiolaeth
Wrth chwilio am wybodaeth am gwestiwn iechyd penodol, bydd y pyramid tystiolaeth yn helpu i bennu pa ddarnau o dystiolaeth sydd o’r ansawdd gorau. Gellir lawrlwytho’r pyramid tystiolaeth mewn taflen esboniadol neu fel delwedd. Gellir cael gafael arno drwy Xerte gan ddilyn y ddolen View.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Reference format quiz (Harvard)
Test understanding of how to reference different types of material in Cardiff University Harvard style.

Cyffredin Creadigol

Reflective thinking and writing

A guide to help you develop your reflective practice. In this tutorial we are going to help you:

 • Understand what reflective practice is and why it's important
 • Identify when reflective practices can be useful
 • Implement reflective practice techniques (based on established reflective models and theory)
 • Develop your reflective writing, for both your academic work and your career

Tiwtorial

Researching and reading critically
This interactive tutorial gives an overview of how to research and read critically when preparing to write an essay. It guides students through the process of identifying what to search for, how and where to search, and how to critically read and evaluate the quality of the information they find. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Rhoi eich cyflwyniad

Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn ystyried sut i ymdopi â gorbryder a rhoi cyflwyniad yn hyderus. Mae hefyd yn trafod technegau i siarad yn effeithiol, ynghyd ag iaith y corff..

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r gyfres o diwtorialau Goroesi eich Cyflwyniadau, sy'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o greu a rhoi cyflwyniadau.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Searching beyond your reading list using journal databases
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques and resources for finding journal literature.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Searching beyond your reading list using LibrarySearch
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques for researching a topic via LibrarySearch.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Should I cite? flowchart
Should I cite? A flowchart that will help you decide whether you need to cite a particular source of information.

Cyffredin Creadigol

Delwedd

Siart llif gwerthuso gwybodaeth
Siart llif sy'n arwain gam wrth gam drwy broses o werthuso gwybodaeth o wefannau.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Study techniques to help you avoid plagiarism
This video provides advice for students with tips on how to avoid charges of plagiarism. The video can also be found on YouTube.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Surviving your presentations

This series of four interactive tutorials will guide students through the process of writing, designing, then delivering a presentation. It includes the following tutorials:

Each tutorial can be used as a standalone resource or worked through as part of the Surviving your presentations series.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Sut i gael mynediad i gyfnodolion oddi ar y campws gan ddefnyddio Google Scholar
Dyma fideo fyr ar weld testun llawn erthyglau i ffwrdd o'r campws gan ddefnyddio Google Scholar.

Cedwir pob hawl

Fideo

Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Harvard Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Harvard Caerdydd.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi MHRA)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi MHRA.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Vancouver Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver Caerdydd.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Synthesis activity
This activity asks students to write a paragraph using information, evidence, or opinions from a selection of different sources. The aim is to help students develop their skills in synthesising information in order to support their arguments.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Technegau astudio i’ch helpu i osgoi llên-ladrad
Mae'r fideo hwn yn rhoi cyngor i fyfyrwyr ar wallau cyffredin wrth ddyfynnu a chyfeirnodi yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i osgoi cyhuddiadau o lên-ladrad. Cewch hyd i'r fideo ar YouTube hefyd. Darperir trawsgrifiad.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Tiwtorial cyfeirnodi MHRA
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull MHRA. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Tiwtorial cyfeirnodi Vancouver
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull Vancouver. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Understanding essays
This interactive tutorial looks at what essays are, why we write them, and what is involved in writing an essay. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Understanding presentations

This interactive tutorial looks at different types of presentation and their purpose. It also outlines the process of writing and delivering a presentation.

This resource is part of the Surviving your presentations series of tutorials, which guide students through the whole process of creating and delivering presentations.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Understanding synthesis quiz (biosciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Understanding synthesis quiz (social sciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Understanding your assessment task
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • why we have assessment criteria
 • what is expected of you when completing an assignment
 • how to approach an assignment question, and
 • how to plan your writing and research.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.

Cyffredin Creadigol

Fideo

Using reliable sources
This short video suggests a range of good quality, freely available, online sources for finding reliable healthcare-related information. A transcript is available.

Cedwir pob hawl

Tiwtorial

Vancouver referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Vancouver style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

When to cite exercise
A drag and drop exercise in which knowledge of when to cite work of others is tested.

Cyffredin Creadigol

Cwis

Which report do I cite?
Test understanding of OSCOLA citations with this short activity.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Writing critically and structuring your essay
  This interactive tutorial gives a comprehensive guide to writing the first draft of an essay and writing in an academic style. It explores how to write critically and use evidence appropriately. It also looks at essay structure, paragraph structure, and how to write effective sentences. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.

Creative Commons BY-NC

Gweithgaredd

Ymarfer prawfddarllen
Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos pwysigrwydd prawfddarllen gwaith cyn ei gyflwyno. Rhoddir paragraff o destun i fyfyrwyr a gofynnir iddynt nodi chwe chamgymeriad sy’n cynnwys gwallau sillafu, gwallau teipio a homoffonau.

Cyffredin Creadigol

Gweithgaredd

Ymarfer pryd i ddyfynnu
Ymarfer llusgo a gollwng i brofi eich gwybodaeth am bryd i ddyfynnu gwaith pobl eraill.

Cyffredin Creadigol

Tiwtorial

Ymchwilio a darllen yn feirniadol
  Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn rhoi trosolwg o sut i wneud gwaith ymchwil a darllen yn gritigol wrth baratoi ar gyfer ysgrifennu traethawd. Mae'n tywys myfyrwyr drwy'r broses o nodi'r hyn y dylent ymchwilio iddo, sut a ble y dylid ymchwilio iddo, a sut i ddarllen yn feirniadol a gwerthuso ansawdd y wybodaeth y byddent yn dod o hyd iddi. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Creative Commons BY-NC

Tiwtorial

Ysgrifennu’n feirniadol a strwythuro eich traethawd
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn rhoi arweiniad cynhwysfawr ar ysgrifennu drafft cyntaf traethawd ac ysgrifennu mewn arddull academaidd. Mae'n archwilio sut i ysgrifennu'n feirniadol a defnyddio tystiolaeth yn briodol. Mae hefyd yn ystyried strwythur traethawd, strwythur paragraffau, a sut i ysgrifennu brawddegau effeithiol. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Creative Commons BY-NC