Map cysyniad

Hafan y ganolfan adnoddau

Resource title and description Type
Rhybuddion dyfynnu drwy Web of Science
Cyflwyniad fideo am sut i set up rhybuddion dyfynnu drwy Web of Science Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Open access for recipients of external funding
All research staff who receive or anticipate receipt of external funding must also complete the additional module along with the [Open Access Induction] module. This [Funder] module ensures that researchers are aware of funder requirements, eligibility for Open Access block grants, the University’s Institutional Open Access fund, and support available. It is important to complete this additional module to comply with Cardiff University’s Open Access Publishing Policy. The module can be accessed at the end of the current module or on the left-hand menu on the Open Access training page. This module aims to:
 • ensure that researchers are aware of funder requirements
 • explain eligibility for Open Access block grants and the University's Institutional Open Access fund
 • ensure that researchers are aware of tools and support available to answer Open Access questions
Mynediad Agored I’r rhai sy’n Derbyn Arian Allanol

Sylwer

Rhaid i bob aelod o staff ymchwil sy'n derbyn neu'n rhagweld derbyn cyllid allanol hefyd gwblhau'r modiwl ychwanegol hwn ynghyd â'r modiwl [Sesiwn ymsefydlu mynediad agored]. Mae'n rhaid i’r [ariannwr] yn sicrhau bod ymchwilwyr yn ymwybodol o ofynion cyllidwyr, cymhwysedd ar gyfer grantiau bloc Mynediad Agored, cronfa Mynediad Agored Sefydliadol y Brifysgol, a’r cymorth sydd ar gael. Mae’n bwysig cwblhau’r modiwl ychwanegol hwn er mwyn cydymffurfio â Pholisi Cyhoeddi Mynediad Agored Prifysgol Caerdydd. Gellir cyrchu'r modiwl ar ddiwedd y modiwl cyfredol neu ar y ddewislen ar y chwith ar y dudalen hyfforddiant Mynediad Agored.

Nodau'r tiwtorial

Yn y tiwtorial hwn, byddwch yn dysgu sut i:
 • wneud yn siŵr bod yr ymchwilwyr yn ymwybodol o ofynion yr ariannwr
 • esbonio cymhwysedd ar gyfer grantiau bloc Mynediad Agored a chronfa Mynediad Agored Sefydliadol y Brifysgol
 • wneud yn siŵr bod ymchwilwyr yn ymwybodol o'r adnoddau a'r cymorth sydd ar gael i ateb cwestiynau am Fynediad Agored
Beth yw Sgiliau Astudio Arbenigol?
Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr yma i roi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr anabl a allai fod angen cymorth gyda gwahanol feysydd o'u dysgu. Rydym yn cynnig sesiynau un-i-un (ar-lein neu wyneb yn wyneb), gweithdai, modiwl Sgiliau Astudio Arbenigol ar Dysgu Canolog, a grŵp cymorth gan gymheiriaid i helpu i sicrhau bod gennych y sgiliau a’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i lwyddo ym Mhrifysgol Caerdydd. Edrychwch trwy'r cyflwyniad byr hwn i ddarganfod: •    beth i'w ddisgwyl o sesiwn sgiliau astudio arbenigol •    sut y gallai sgiliau astudio arbenigol eich helpu gyda gwahanol agweddau ar eich dysgu •    sut i ymuno â'n gweithdai a'n grŵp cymorth gan gymheiriaid •    sut y gallwch ymgysylltu ymhellach â'r gwasanaeth.
Bibliometrics 4 – Helpu i ddewis cyfnodolion gan ddefnyddio cronfeydd data, offer ar-lein a metrigau
Mae cronfeydd data cyhoeddi fel Scopus, Web of Science a Dimensions yn ddelfrydol ar gyfer cynnal chwiliad llenyddiaeth mewn pwnc penodol. Mae ganddynt hefyd gyfoeth o offer dadansoddol ychwanegol a gwybodaeth sy'n ddefnyddiol wrth helpu i ddewis cyfnodolion. Dyma’r math o gwestiynau y gellir eu hateb:
 • Pa gyfnodolion sydd eisoes yn cyhoeddi erthyglau yn y pwnc hwn?
 • Ble mae fy nghydweithwyr yn cyhoeddi?
 • Faint o erthyglau mae'r cylchgrawn hwn yn eu cyhoeddi bob blwyddyn?
 • Pwy sy'n cyhoeddi'r cylchgrawn hwn?
 • Faint o sylw mae erthyglau yn y cyfnodolyn hwn yn ei gael gan y cyfryngau cymdeithasol?
 • Pa mor aml mae adroddiadau polisi yn cyfeirio at y cyfnodolyn hwn?
 • A yw'r cyfnodolyn yn un sydd â mynediad agored?
 • Beth yw'r polisi mynediad agored ar gyfer y cyfnodolyn hwn?
Bibliometrics 4 – Informing journal selection using databases, online tools and metrics
Publication databases such as Scopus, Web of Science and Dimensions are ideal for a literature search in a particular subject. They also have a wealth of additional analytical tools and information that is helpful with informing a choice of journal. The kind of questions that can be answered are:
 • Which journals are already publishing articles in this subject?
 • Where are my colleagues publishing?
 • How many articles does this journal publish every year?
 • Who publishes this journal?
 • How much attention do articles in this journal get from social media?
 • How much is this journal cited in policy reports?
 • Is the journal open access?
 • What is the open access policy for this journal?
Bibliometrics 2 – DORA and responsible use of metrics
This section covers why it is important to use bibliometric data responsibly and fulfil the university’s and individual researcher’s commitments to DORA (Declaration On Research Assessment). After completing this resource, you will be able to:
 • identify the limitations of bibliometrics analysis
 • use metrics data responsibly
 • understand Cardiff University’s commitment to the Declaration on Research Assessment (DORA)
Bibliometreg 2 – DORA a defynddio metrigau’n gyfrfiol
Mae'r adran hon yn ymdrin â pham ei bod yn bwysig defnyddio data bibliometrig yn gyfrifol a chyflawni ymrwymiadau'r brifysgol a'r ymchwilydd unigol i DORA (Datganiad ar Asesiad Ymchwil). Ar ôl cwblhau'r adnodd hwn, byddwch yn gallu:
 • nodi cyfyngiadau dadansoddiad bibliometreg
 • defnyddio data metrigau yn gyfrifol
 • deall ymrwymiad Prifysgol Caerdydd i Ddatganiad ar Asesu Ymchwil (DORA))
Bibliometreg 3 – Dod o hyd i ddata bibliometrig ac altmmetrig ar gyfer cyhoeddiadau
Mae'r adran hon yn eich cyflwyno i rai o'r cronfeydd data sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd. Efallai eich bod yn gyfarwydd â chronfeydd data fel Scopus a Web of Science, ond efallai nad ydych wedi eu defnyddio i adfer data bibliometrig. Yn ogystal, gellir adfer data bibliometrig o gronfeydd data eraill, megis SciVal, sy'n gronfa ddata bibliometrics arbenigol, Overton a Dimensions. Ar ôl cwblhau rhan 3 o'r adnodd ar-lein hwn, byddwch yn gallu:
 • Nodi'r ffynonellau data bibliometrig ac altmetrig a ddefnyddir amlaf ym Mhrifysgol Caerdydd.
 • Defnyddio'r ffynonellau hyn i adfer data bibliometrig ac altmetrig.
Bibliometrics 3 – Finding data for publications
This section introduces you to some of the databases available at Cardiff University. You may be familiar with databases such as Scopus and Web of Science, but may not have used them for retrieving bibliometric data. In addition, bibliometric data can be retrieved from other databases, such as SciVal, which is a specialized bibliometrics database, Overton and Dimensions

Tutorial aims

After completing part 3 of this online resource, you will be able to:
 • Identify the most commonly used sources of bibliometric and altmetric data at Cardiff University.
 • Use these sources to retrieve bibliometric and altmetric data.
Bibliometreg 1 – Trosolwg o ddata bibliometreg ac altmetreg
Mae'r adran hon yn rhoi cyflwyniad i ddata bibliometrig. Mae'n amlinellu'r prif fathau o ddata y gallwch ddod o hyd iddynt ac yn dangos rhai defnyddiau allweddol ar gyfer y data. Mae'n cynnwys pam mae’r data'n bwysig a'r hyn y gallech ei ddefnyddio ar ei gyfer. Ar ôl cwblhau rhan 1 yr adnodd ar-lein hwn, byddwch yn gallu:
 • Disgrifio'r data bibliometrig ac altmetrig a ddefnyddir amlaf.
 • Gwybod ble mae'r data'n cael ei ddefnyddio amlaf ac ym mha gyd-destun.
Bibliometrics 1 – Overview of bibliometrics and altmetrics data
This section provides an introduction to bibliometric data. It outlines the main types of data you can find and illustrates some key uses for the data. It covers why the data is important and what you might use it for. After completing part 1 of this online resource, you will be able to:
 • Describe the most commonly used bibliometric and altmetric data.
 • Know where the data is most commonly used and in what context.
Bibliometrics and altmetrics
These tutorials will introduce you to bibliometric and altmetric data and explain how they are used in research evaluation. Researchers and academics will find this resource useful for finding appropriate citations and altmetric data for research evaluation. This may be for an individual's publications, but also for research groups, or at school or university level. The tutorials also guide you in using metrics responsibly and ensuring that you are following principles laid out in DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment).
Bibliometreg ac altmetreg
Bydd y tiwtorialau hyn yn eich cyflwyno i ddata bibliometreg ac altmetrig ac yn esbonio sut y cânt eu defnyddio wrth werthuso ymchwil. Bydd yr adnodd hwn yn ddefnyddiol i ymchwilwyr ac academyddion ar gyfer dod o hyd i ddyfyniadau a data altmetrig priodol ar gyfer gwerthuso ymchwil. Gall hyn fod ar gyfer cyhoeddiadau unigolyn, ond hefyd ar gyfer grwpiau ymchwil, neu ar lefel ysgol neu brifysgol. Mae'r tiwtorialau hefyd yn eich tywys wrth ddefnyddio metrigau yn gyfrifol a sicrhau eich bod yn dilyn egwyddorion a nodwyd yn DORA (Datganiad San Francisco ar Asesu Ymchwil). Cliciwch ar un o ddolenni’r adrannau er mwyn dechrau.
Gwneud cais am fenthyg eitemau drwy’r post
Yn dangos sut y gall dysgwyr o bell wneud cais i fenthyg eitemau drwy’r post gan ddefnyddio LibrarySearch. Os hoffech chi ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Requesting postal loans
A video demonstration of how distance learners can request items as postal loans via LibrarySearch. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Ychwanegu cyfeiriadau at eich llyfrgell ar Mendeley
Dyma'r ail mewn cyfres o diwtorialau a ysgrifennwyd i'ch helpu i ddysgu sut i ddefnyddio Mendeley. Mae'r tiwtorial hwn yn cymryd yn ganiataol eich bod eisoes wedi gosod Mendeley. Os nad ydych wedi gosod Mendeleyeto, gweithiwch drwy'r Bydd y tiwtorial hwn yn dangos i chi sut i wneud y canlynol:
Mendeley Reference Manager Gweithio gyda’ch cyfeiriadau
Hwn yw'r trydydd mewn cyfres o diwtorialau i'ch helpu i ddysgu sut i ddefnyddio’r feddalwedd rheoli cyfeiriadau, Mendeley. Mae'r tiwtorial hwn yn cymryd yn ganiataol bod eisoes gennych rai cyfeiriadau yn eich llyfrgell ar Mendeley. Os nad oes gennych unrhyw gyfeiriadau yn eich llyfrgell, gweithiwch drwy'r ail diwtorial sy'n cynnwys Ychwanegu cyfeiriadau at Mendeley. Bydd y tiwtorial hwn yn dangos i chi sut i wneud y canlynol:
 • Trefnu, chwilio a golygu eich cyfeiriadau
 • Anodi ffeiliau PDF a defnyddio Notebook
Adding References to your Mendeley Library
This is the second in a series of tutorials written to help you learn how to use Mendeley. This tutorial assumes that you have already installed Mendeley. If you have not yet installed Mendeley, please work through the first tutorial. This tutorial will show you how to:
 • find appropriate bibliographic databases for your subject
 • search for and export references via LibrarySearch, Google Scholar and Scopus
 • use Mendely web importer
 • import references from other reference managers
 • add references from PDFs
 • add references manually
Mendeley Reference Manager: Working with your references
This is the third in a series of tutorials to help you learn how to make use of the reference management software, Mendeley. This tutorial assumes that you already have some references in your Mendeley library. If you do not have any references in your library, please work through the second tutorial which covers  Adding references to Mendeley. This tutorial will show you how to:
 • Organise, search, and edit your references
 • Annotate PDFs and use Notebook
Rhybuddion allweddair drwy Google Scholar
Cyflwyniad fideo am sut i set up keyword alerts in Google Scholar. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion dyfynnu Scopus
Cyflwyniad fideo am sut i set up citation alerts on Scopus. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion allweddair SCOPUS
Cyflwyniad fideo am sut i set up Rhybuddion allweddair SCOPUS. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion allweddair Web of Science
Cyflwyniad fideo am sut i set up Rhybuddion allweddair Web of Science Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Defnyddio hidlyddion yn LibrarySearch
Cyflwyniad fideo am sut i defnyddio hidlyddion yn LibrarySearch. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael  i'w lawrlwytho. Ymhlith y fideos eraill yn seiliedig ar y pwnc hwn, mae:
 • Eich cyfrif LibrarySearch
 • Pori'n rhithwir ar LibrarySearch
 • Ymchwilio i’ch pwnc drwy ddefnyddio LibrarySearch
 • Gwneud cais am eitemau drwy LibrarySearch
Gallwch ddod o hyd i restr chwarae ar gyfer ein canllawiau YouTube.
Ymchwilio i’ch pwnc drwy ddefnyddio LibrarySearch
Canllaw fideo am sut i ddefnyddio LibrarySearch i ymchwilio i'ch pwnc. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael  i'w lawrlwytho.
Defnyddio cronfeydd data: y camau sylfaenol
Cyflwyniad fideo ar sut i lywio wrth ddefnyddio cronfeydd data. Cewch hyd i'r fideo ar YouTube hefyd. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Defnyddio cronfeydd data: cyrchu testun llawn
Cyflwyniad fideo ar sut i gael mynediad at destunau llawn wrth ddefnyddio cronfeydd data. Cewch hyd i'r fideo hefyd ar YouTube hefyd. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Chwilio gydag allweddeiriau yn Scopus
Cyflwyniad fideo ar sut i chwilio gydag allweddeiriau yn Scopus. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Cyrchu British standards online
Cyflwyniad fideo am sut i gael mynediad British standards online. Cewch hyd i'r fideo ar YouTube hefyd. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Web of Science citation alerts
Video guide on how to set up citation alerts in Web of Science. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.  
Web of Science keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Web of Science. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Critically appraising for antiracism: recognising racial bias in research
This tutorial provides:
 • Awareness of the issues and consequences of underrepresentation of minoritised ethnic populations in research
 • Awareness of the difference between race and genetic ancestry and how this relates to research
Scopus keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Scopus citation alerts
Video guide on how to set up citation alerts in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Google Scholar keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Google Scholar. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Searching with keywords in Scopus
Video introduction on how to search with keywords in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Using filters in LibrarySearch
Video introduction on how to use filters in LibrarySearch. A transcript is also available to download. Other videos on this topic include:
 • Your LibrarySearch Account
 • Virtual browsing in LibrarySearch
 • Researching your topic using LibrarySearch
 • Requesting items in LibrarySearch
You can find a playlist for our LibrarySearch guides on YouTube.
Researching your topic using LibrarySearch
Video introduction on how to use LibrarySearch to research your topic. A transcript is also available to download.
Video
Using databases: basics
Video introduction on how to navigate using databases. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Using databases: accessing full text
Video introduction on how to access full texts when using databases. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Accessing British standards online
Video introduction on how to access British standard online. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
EndNote Desktop for evidence reviews
This tutorial is for anyone using EndNote to assist with undertaking an evidence review (e.g. systematic review, scoping review, rapid review etc.). In this tutorial we cover the following steps:
 • Importing your references into EndNote with all the required data
 • Working with the references within your EndNote library for the purposes of undertaking a review
 • Using EndNote to double screen titles/abstracts/full text
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.
EndNote Desktop ar gyfer adolygiadau tystiolaeth
Mae'r tiwtorial hwn ar gyfer unrhyw un sy'n defnyddio EndNote i gynorthwyo gyda chynnal adolygiad tystiolaeth (e.e. adolygiad systematig, adolygiad cwmpasu, adolygiad cyflym ac ati). Felly, yn y tiwtorial hwn, rydym yn ymdrin â'r camau canlynol:
 • Mewnforio eich cyfeiriadau i EndNote gyda'r holl ddata gofynnol
 • Gweithio gyda'r cyfeiriadau o fewn eich llyfrgell EndNote at ddibenion cynnal adolygiad
 • Defnyddio EndNote i sgrinio teitlau/crynodebau/testun llawn dwywaith
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.
Darllen a dadansoddi erthygl cyfnodolyn yn feirniadol
Bydd y tiwtorial hwn yn trafod sut i ddarllen a dadansoddi erthygl cyfnodolyn academaidd yn feirniadol. Bydd y tiwtorial hwn yn:
 • Esbonio categoreiddio eang erthyglau cyfnodolion
 • Esbonio/amlinellu'r broses adolygu gan gymheiriaid lle cyflwynir erthygl i'w gwerthuso'n ysgolheigaidd gan arbenigwyr
 • Awgrymu cwestiynau y mae angen i chi eu gofyn wrth ddarllen a dadansoddi erthygl cyfnodolyn yn feirniadol
 • Rhoi awgrymiadau ymarferol i hwyluso darllen a gwneud dadansoddiad beirniadol o erthygl
Reading and critically analysing a journal article
This tutorial will discuss how to read and critically analyse an academic journal article. This tutorial will:
 • Explain the broad categorisations of journal articles
 • Explain/outline the peer review process whereby an article is submitted for scholarly evaluation by experts
 • Suggest questions you need to ask when reading and critically analysing a journal article
 • Provide practical tips to facilitate the effective reading and critical analysis of an article
Beth yw erthygl cyfnodolyn?
Bydd y tiwtorial cyflwyniad i erthyglau cyfnodolion; beth ydyn nhw, pam mae eu hangen nhw a sut mae awduron yn cyfrannu. Bydd y tiwtorial hwn yn:
 • Rhoi trosolwg o rywfaint o'r broses ymchwil sy'n ymwneud ag ysgrifennu a chyhoeddi erthyglau cyfnodolion
 • Esbonio sut mae erthyglau cyfnodolion yn cael eu llunio
 • Esbonio pam mae erthyglau cyfnodolion yn cael eu llunio fel hyn
What is a journal article?
This tutorial is an introduction to journal articles; what are they, why are they needed and how authors contribute. This tutorial will:
 • Provide an overview of some of the research process which goes into writing and publishing journal articles
 • Explain how journal articles are constructed
 • Explain why journal articles are constructed in this way
Dyfynnu’r gyfraith: cyfeirio drwy ddefnyddio OSCOLA
Canllaw i ddyfynnu’r gyfraith drwy ddefnyddio Safon Rhydychen ar gyfer Dyfynnu Awdurdodau Cyfreithiol (OSCOLA). Mae’r tiwtorial yn arddangos sut i ddyfynnu ffynonellau ‘cynradd’ o’r gyfraith (h.y. achosion a deddfwriaeth) a sut i gyfeirio at ffynonellau ‘eilaidd’ fel llyfrau, cyfnodolion ac adroddiadau llywodraeth.
Pa adroddiad ydw i’n ei ddyfynnu?
Profwch ddealltwriaeth o ddyfyniadau OSCOLA gyda'r gweithgaredd byr hwn.
Rhestrwch y cyfeiriadau (OSCOLA)
Profwch y gallu i greu cyfeiriadau wedi'u fformatio'n gywir yn arddull OSCOLA. Rhowch y darnau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.
Dyfynnu enghreifftiau (OSCOLA)
Gweithgaredd rhyngweithiol sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad o Ddeddf, dyfyniad o achos, a dyfyniad niwtral yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA)
Dyfynnu deddf
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad Deddf yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Dyfynnu achos
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad achos yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Dyfyniad niwtral
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad niwtral yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Pyramid tystiolaeth
Wrth chwilio am wybodaeth am gwestiwn iechyd penodol, bydd y pyramid tystiolaeth yn helpu i bennu pa ddarnau o dystiolaeth sydd o’r ansawdd gorau. Gellir lawrlwytho’r pyramid tystiolaeth mewn taflen esboniadol neu fel delwedd. Gellir cael gafael arno drwy Xerte gan ddilyn y ddolen View.
Technegau astudio i’ch helpu i osgoi llên-ladrad
Mae'r fideo hwn yn rhoi cyngor i fyfyrwyr ar wallau cyffredin wrth ddyfynnu a chyfeirnodi yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i osgoi cyhuddiadau o lên-ladrad. Cewch hyd i'r fideo ar YouTube hefyd. Darperir trawsgrifiad.
Study techniques to help you avoid plagiarism
This video provides advice for students with tips on how to avoid charges of plagiarism. The video can also be found on YouTube.
Video
Arddull cyfeirnodi IEEE
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull IEEE. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].
IEEE style referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the IEEE referencing style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
Llên-ladrad: pam y dylech ei osgoi
Mae Professor Stephen Rutherford, sy’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod llên-ladrad a pham y dylech ei osgoi. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd.
Meddwl ac ysgrifennu myfyriol

Canllaw i'ch helpu i ddatblygu eich arfer myfyriol. Yn y tiwtorial hwn rydym am eich helpu i:

 • Ddeall beth yw arfer myfyriol a pham ei fod yn bwysig
 • Nodi pryd y gall arferion myfyriol fod yn ddefnyddiol
 • Rhoi technegau arferion myfyriol ar waith (yn seiliedig ar fodelau a damcaniaeth fyfyriol sefydledig)
 • Datblygu eich sgiliau ysgrifennu myfyriol, ar gyfer eich gwaith academaidd a'ch gyrfa
Reflective thinking and writing
A guide to help you develop your reflective practice. In this tutorial we are going to help you:
 • Understand what reflective practice is and why it's important
 • Identify when reflective practices can be useful
 • Implement reflective practice techniques (based on established reflective models and theory)
 • Develop your reflective writing, for both your academic work and your career
Gwerthuso r dystiolaeth: darllen eich ffynonellau’n feirniadol
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, sydd ar gyfer disgyblion chweched dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn canolbwyntio ar ddarllen gwybodaeth yn feirniadol i bennu hygrededd a dilysrwydd dadleuon. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.
Gwerthuso’r dystiolaeth: dod o hyd i wybodaeth o safon uchel ar-lein
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, ar gyfer disgyblion 6ed dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn cwmpasu: diffinio cwmpas eich pwnc ymchwil, technegau chwilio i fanteisio’n llawn ar Google ac offer chwilio, a gwefannau i gael gwybodaeth o ansawdd da sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.
Gwerthuso’r dystiolaeth: asesu ansawdd eich ffynonellau
Mae’r tiwtorial Xerte hwn, sydd ar gyfer disgyblion chweched dosbarth ac addysg bellach yn bennaf, yn canolbwyntio ar dechnegau ar gyfer asesu ansawdd ffynonellau o wybodaeth. Mae’r tiwtorial hwn yn rhan o gyfres Gwerthuso’r Dystiolaeth a grëwyd i gefnogi ysgolion sy’n cefnogi Uwch Fagloriaeth Cymru.
Darllen a meddwl yn feirniadol
Canllaw i'ch helpu i gymhwyso strategaethau darllen a meddwl yn feirniadol i'ch gwaith academaidd. Drwy weithio drwy'r tiwtorial hwn, dylech allu:
 • Datblygu dealltwriaeth o feddwl, darllen ac ysgrifennu'n feirniadol.
 • Defnyddio strategaethau i ddethol eich darllen.
 • Deall y Model Meddwl yn Feirniadol a’i gymhwyso i’ch gwaith academaidd.
Critical reading and thinking
A guide to help you apply critical reading and thinking strategies to your academic work. By working through this tutorial, you should be able to:
  • Develop your understanding of thinking, reading, and writing critically.
  • Use strategies to select your reading.
  • Understand the Critical Thinking Model and apply it to your academic work.
Ddylwyn i ddyfynnu? llifsiart
Ddylwn i ddyfynnu? Dyma siart lif fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen i chi ddyfynnu ffynhonnell benodol o wybodaeth.
Lluniwch y gweithgaredd cyfeirio
Gweithgaredd sy’n profi’r gallu i restru cyfeiriadau wedi’u fformatio’n gywir ar ddull Harvard Caerdydd. Rhowch wahanol elfennau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.
Ffynonellau gwybodaeth dibynadwy
Mae'r fideo byr hwn yn awgrymu ystod o ffynonellau ar-lein o ansawdd da ac sydd ar gael am ddim ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae trawsgrifiad Cymraeg ar gael.
Cwis pa un yw’r fformat cyfeirio cwyir?
Profwch eich dealltwriaeth o sut i gyfeirio at wahanol fathau o ddeunydd yn Arddull Harvard Prifysgol Caerdydd.
Cwis adnabod y ffynhonnell
Edrychwch ar y cyfeiriadau wedi’u fformatio ar ddull Harvard Caerdydd a phenderfynu pa fath o ddeunydd sy’n cael ei ddisgrifio ym mhob achos.
Gweithgaredd osgoi llên-ladrad
Ymarfer byr sy’n cynnwys pedwar cwestiwn sy’n profi eich gallu i gydnabod llên-ladrad.
Activity
Ai llên-ladrad yw hwn?
Profwch eich gwybodaeth am lên-ladrad â'r cwis hwn.
Creu map meddwl
Sleid PowerPoint y gellir ei addasu sy’n cynnwys enghraifft o sut gallwch greu map meddwl er mwyn helpu i chwilio am wybodaeth am bwnc.
Image
Arfarnu Beirniadol – Nodi Cynllun Astudiaeth
Er mwyn arfarnu ymchwil yn feirniadol, mae angen i fyfyrwyr allu nodi'r math o astudiaeth y maent yn ei gwerthuso. Gall y cwis hwn helpu i brofi dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o gynllun astudiaeth.
Quiz
Arfarnu Beirniadol – Nodi Rhagfarn
Mae'r cwis byr hwn yn profi dealltwriaeth myfyriwr o'r gwahanol fathau o ragfarn a all effeithio ar ddibynadwyedd ymchwil.
Critical Appraisal – Identifying Study Design
In order to critically appraise research, students need to be able to identify the study type they are appraising. This quiz can help to test understanding of the different types of study design.
Critical appraisal – Identifying biases
This short quiz tests a student's understanding of the different types of bias that can affect the reliability of research.
Arfarnu beirniadol

An interactive tutorial which teaches students how to think critically about research and research methodology. It gives students the opportunity to:

 • identify different types of bias
 • identify study designs
 • use critical appraisal checklists
Critical appraisal

An interactive tutorial which teaches students how to think critically about research and research methodology. It gives students the opportunity to:

 • identify different types of bias
 • identify study designs
 • use critical appraisal checklists.
Rhoi eich cyflwyniad

Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn ystyried sut i ymdopi â gorbryder a rhoi cyflwyniad yn hyderus. Mae hefyd yn trafod technegau i siarad yn effeithiol, ynghyd ag iaith y corff..

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r gyfres o diwtorialau Goroesi eich Cyflwyniadau, sy'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o greu a rhoi cyflwyniadau.

Delivering your presentation

This interactive tutorial looks at how to handle anxiety and deliver a presentation with confidence. It also explores effective speaking techniques and body language.

This resource is part of the Surviving your presentations series of tutorials, which guide students through the whole process of creating and delivering presentations.

Cynllunio ac ysgrifennu eich cyflwyniad

Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn ystyried sut i ddiffinio pwrpas a negeseuon allweddol cyflwyniad. Mae hefyd yn ystyried sut i strwythuro, ysgrifennu a golygu cynnwys cyflwyniad.

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r gyfres o diwtorialau Goroesi eich Cyflwyniadau, sy'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o greu a rhoi cyflwyniadau.

Planning and writing your presentation

This interactive tutorial looks at how to define the purpose and key messages of a presentation. It also looks at how to structure, write, and edit the content of a presentation.

This resource is part of the Surviving your presentations series of tutorials, which guide students through the whole process of creating and delivering presentations.

Dylunio eich cyflwyniadau

Bydd y tiwtorial rhyngweithiol hwn yn helpu i nodi adnoddau priodol ar gyfer datblygu cymhorthion gweledol, yn ogystal â dangos sut i ddefnyddio testun, delweddau, siartiau ac elfennau amlgyfrwng eraill yn effeithiol.

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r gyfres o diwtorialau Goroesi eich Cyflwyniadau, sy'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o greu a rhoi cyflwyniadau.

Designing your presentation

This interactive tutorial will help students to identify appropriate tools for developing visual aids, as well as showing how to use text, images, charts and other multimedia elements effectively.

This resource is part of the Surviving your presentations series of tutorials, which guide students through the whole process of creating and delivering presentations.

Deall cyflwyniadau

Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn ystyried gwahanol fathau o gyflwyniad a'u dibenion. Mae hefyd yn amlinellu'r broses o ysgrifennu a rhoi cyflwyniad.

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r gyfres o diwtorialau Goroesi eich Cyflwyniadau, sy'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o greu a rhoi cyflwyniadau.

Understanding presentations

This interactive tutorial looks at different types of presentation and their purpose. It also outlines the process of writing and delivering a presentation.

This resource is part of the Surviving your presentations series of tutorials, which guide students through the whole process of creating and delivering presentations.

Goroesi eich cyflwyniadau

Bydd y gyfres hon o bedwar tiwtorial rhyngweithiol yn arwain myfyrwyr drwy’r broses o ysgrifennu, dylunio a rhoi cyflwyniad. Mae'n cynnwys y tiwtorialau canlynol:

Gellir defnyddio pob tiwtorial fel adnodd ar ei ben ei hun neu’n rhan o gyfres Goroesi eich Cyflwyniadau.

Surviving your presentations

This series of four interactive tutorials will guide students through the process of writing, designing, then delivering a presentation. It includes the following tutorials:

Each tutorial can be used as a standalone resource or worked through as part of the Surviving your presentations series.

Tutorial
Golygu ac adolygu
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn tywys myfyrwyr drwy'r broses o olygu ac adolygu eu traethawd. Mae'n cynnwys gweithgareddau sy'n eu galluogi i ymarfer adolygu cynnwys a strwythur, yn ogystal â sillafu, atalnodi a gramadeg. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.
Ysgrifennu’n feirniadol a strwythuro eich traethawd
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn rhoi arweiniad cynhwysfawr ar ysgrifennu drafft cyntaf traethawd ac ysgrifennu mewn arddull academaidd. Mae'n archwilio sut i ysgrifennu'n feirniadol a defnyddio tystiolaeth yn briodol. Mae hefyd yn ystyried strwythur traethawd, strwythur paragraffau, a sut i ysgrifennu brawddegau effeithiol. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.
Datblygu eich syniadau
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn ystyried sut y gall myfyrwyr ddefnyddio eu gwaith ymchwil i ddatblygu eu syniadau a'u dadleuon eu hunain. Mae'n eu tywys drwy'r broses o gasglu eu syniadau, creu dadl gref, a threfnu a strwythuro eu syniadau i greu amlinelliad o draethawd. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.
Ymchwilio a darllen yn feirniadol
  Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn rhoi trosolwg o sut i wneud gwaith ymchwil a darllen yn gritigol wrth baratoi ar gyfer ysgrifennu traethawd. Mae'n tywys myfyrwyr drwy'r broses o nodi'r hyn y dylent ymchwilio iddo, sut a ble y dylid ymchwilio iddo, a sut i ddarllen yn feirniadol a gwerthuso ansawdd y wybodaeth y byddent yn dod o hyd iddi. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.
Dehongli’r cwestiwn
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn tywys myfyrwyr drwy'r broses o ddehongli teitl eu traethawd. Mae'n ystyried berfau cyfeiriol a geiriau allweddol, yn ogystal ag archwilio'r meini prawf asesu. Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.
Deall traethodau
Mae'r tiwtorial rhyngweithiol hwn yn edrych ar beth yw traethodau, pam rydym yn eu hysgrifennu, a'r hyn sydd angen ei wneud wrth ysgrifennu traethawd. . Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r Canllaw goroesi traethodau, sef cyfres o diwtorialau a ysgrifennir ar gyfer myfyrwyr israddedig.
Canllaw goroesi traethodau

Mae hon yn gyfres o chwe thiwtorial rhyngweithiol ar gyfer israddedigion. Mae'n tywys myfyrwyr drwy'r broses gyfan o ysgrifennu traethawd academaidd.

Mae'n cynnwys y tiwtorialau canlynol:

Essay survival guide

This is a series of six interactive tutorials aimed at undergraduates. It guides students through the whole process of writing an academic essay.

It includes the following tutorials:

Each tutorial can be used as a standalone resource or worked through as part of the Essay survival guide series.

Editing and reviewing
This interactive tutorial guides students through the process of editing and review their essay. It includes activities that allow them to practice reviewing content and structure as well as spelling, punctuation and grammar. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.
Writing critically and structuring your essay
  This interactive tutorial gives a comprehensive guide to writing the first draft of an essay and writing in an academic style. It explores how to write critically and use evidence appropriately. It also looks at essay structure, paragraph structure, and how to write effective sentences. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.
Developing your ideas
This interactive tutorial looks at how students can use their research to develop their own ideas and arguments. It guides them through the process of gathering their ideas, creating a clear argument, and organising and structuring their ideas into an essay outline This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.
Researching and reading critically
This interactive tutorial gives an overview of how to research and read critically when preparing to write an essay. It guides students through the process of identifying what to search for, how and where to search, and how to critically read and evaluate the quality of the information they find. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.
Interpreting the question
This interactive tutorial guides students through the process of interpreting their essay title. It looks at directional verbs and key words as well as examining the assessment criteria. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students
Understanding essays
This interactive tutorial looks at what essays are, why we write them, and what is involved in writing an essay. This resource is part of the Essay survival guide series of tutorials written for undergraduate students.
Nodiadau Effeithiol
Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau.
EndNote Ar-lein: Defnyddio EndNote Ar-lein gydag Microsoft Word
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • gosod Word er mwyn gweithio gydag EndNote ar-lein
 • gosod a dileu dyfyniadau yn eich dogfennau Word
 • golygu'r modd y caiff dyfyniadau eu dangos
 • newid yr arddull gyfeirio.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.
EndNote Online: Using EndNote Online with Microsoft Word
This tutorial will show you how to:
 • set up Word to work with EndNote online
 • insert and remove citations in your Word documents
 • edit how citations are displayed
 • change the citation style.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.
EndNote Ar-lein: Gweithio gyda’ch llyfrgell
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • trefnu eich cyfeiriadau i mewn i grwpiau
 • rhannu grwpiau â defnyddwyr eraill
 • golygu, dileu a dod o hyd i gyfeiriadau lluosog
 • creu llyfryddiaeth unigol.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.
EndNote Online: Working with your library
This tutorial will show you how to:
 • organise your references into groups
 • share groups with other users
 • edit, delete and find duplicate references
 • create a standalone bibliography.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.
EndNote Ar-lein: Ychwanegu cyfeiriadau at eich llyfrgell
Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:
 • ddod o hyd i gronfeydd data llyfryddol priodol
 • chwilio am ac allgludo cyfeiriadau o gronfeydd data amrywiol
 • mewngludo cyfeiriadau i'ch llyfrgell
 • ychwanegu cyfeiriadau â llaw at eich llyfrgell.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.
EndNote Online: Adding references to your EndNote Online library
This tutorial will show you how to:
 • find appropriate bibliographic databases
 • search for and export references from various databases
 • import references into your library
 • manually add references to you library.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics.
EndNote Ar-lein: Dechrau Arni
Bydd y tiwtorial hwn yn eich tywys drwy'r broses o wneud y canlynol:
 • cofrestru ar gyfer cyfrif EndNote ar-lein
 • mewngofnodi i EndNote Ar-lein
 • gosod ategion fel eich bod yn gallu rhoi cyfeiriadau yn Microsoft Word
 • sefydlu'r arddulliau cyfeirio y bydd eu hangen arnoch.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.
EndNote Online: Getting Started
This tutorial will guide you through the process of:
 • registering for an EndNote Online account
 • logging into EndNote Online
 • installing plugins so you can insert citations in Microsoft Word
 • setting up the referencing styles you will need.
Made available under Creative Commons licence with permission from Clarivate Analytics
Siart llif gwerthuso gwybodaeth
Siart llif sy'n arwain gam wrth gam drwy broses o werthuso gwybodaeth o wefannau.
Dewis ffynonellau o safon ar gyfer eich gwaith academaidd
Cewch wybodaeth am sut i werthuso gwybodaeth, darllen yn feirniadol, a phenderfynu pa mor gredadwy yw'r wybodaeth y daethoch o hyd iddi, er mwyn dewis y ffynonellau mwyaf priodol a dibynadwy ar gyfer eich gwaith academaidd.
Choosing quality sources for your academic work
In this tutorial you will find information about how to evaluate information, read critically, and determine the credibility of the information you have found in order to select the most appropriate and reliable sources for your academic work.
Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio LibrarySearch
Tiwtorial byr ar-lein â'r nod o gyflwyno technegau chwilio allweddol er mwyn ymchwilio i bwnc drwy LibrarySearch.
Chwilio y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen defnyddio cronfeydd data cyfnodolion
Bydd y tiwtorial hwn yn eich tywys drwy'r broses o gynllunio chwiliad, datblygu strategaeth chwilio effeithiol a chwilio drwy gyfrwng cronfeydd data priodol.
Gwerthuso gwybodaeth
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Pam y dylech chi werthuso gwybodaeth
 • Sut mae pennu a yw’r wybodaeth rydych chi wedi dod o hyd iddi yn ddilys
 • Sut mae darllen ffynonellau yn feirniadol
 • Sut mae dewis gwybodaeth a fydd yn cyfrannu'n effeithiol at eich aseiniad
Mae'r tiwtorial hwn yn rhan o'r gyfres Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig.
Searching beyond your reading list using LibrarySearch
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques for researching a topic via LibrarySearch.
Searching beyond your reading list using journal databases
A short online tutorial aimed at introducing key search techniques and resources for finding journal literature.
Cwis deall cyfosod (gwyddorau cymdeithasol)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.
Cwis deall cyfosod (Biowyddorau)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.
Gweithgaredd Cyfosod
Yn y gweithgaredd hwn, gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu paragraff drwy ddefnyddio gwybodaeth, tystiolaeth, neu safbwyntiau o ddetholiad o wahanol ffynonellau. Y nod yw helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfosod gwybodaeth er mwyn ategu eu dadleuon.
Ymarfer prawfddarllen
Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos pwysigrwydd prawfddarllen gwaith cyn ei gyflwyno. Rhoddir paragraff o destun i fyfyrwyr a gofynnir iddynt nodi chwe chamgymeriad sy’n cynnwys gwallau sillafu, gwallau teipio a homoffonau.
Arddull academaidd cwis
Cwis deg cwestiwn sy'n asesu dealltwriaeth o'r gwahanol agweddau ar sut i ysgrifennu’n dda yn academaidd.
Citation examples (OSCOLA)
An interactive activity describing the components that form the citation of an Act, the citation of an case, and a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Cadw eich ymchwil yn gyfredol
Mae ein tiwtorial am sut i gadw eich ymchwil yn gyfoes yn eich tywys drwy'r gweithdrefnau sylfaenol i wneud y gorau o ymwybyddiaeth gyfredol yn eich maes ymchwil. Mae'n dangos sut i sefydlu gwahanol fathau o rybuddion ac mae'n tynnu sylw at ystod o offer ac adnoddau eraill i wneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn effeithlon ac yn effeithiol.
Keeping your research up-to-date
This tutorial guides you through the basic procedures for optimising current awareness in your research field. It demonstrates how to set up various types of alerts and highlights a range of other tools and resources to ensure you keep up to date efficiently and effectively.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Vancouver Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver Caerdydd. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi MHRA)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi MHRA. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Deall eich tasg asesu
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Pam mae gennym feini prawf asesu
 • Pa beth y disgwylir gennych pan fyddwch yn cwblhau aseiniad
 • Sut y dylid ymdrin â chwestiwn aseiniad
 • Sut i gynllunio eich ysgrifennu ac ymchwil
Mae'r tiwtorial hwn yn rhan o'r gyfres Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig
Datblygu dadleuon beirniadol
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • gwahaniaethu rhwng ysgrifennu beirniadol a disgrifiadol
 • ystyried pwysigrwydd cyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau gwahanol
 • edrych ar ffyrdd i gyfuno’r wybodaeth yn effeithiol er mwyn cefnogi eich dadleuon
 • dangos sut i lunio paragraffau sy’n cyfuno ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir
Mae'r tiwtorial hwn yn rhan o'r gyfres Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig
Arddull ysgrifennu academaidd
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Strwythuro eich gwaith
 • Ysgrifennu mewn arddull academaidd
 • Defnyddio iaith academaidd briodol
 • Adolygu, golygu a phrawfddarllen yr hyn yr ydych wedi'i ysgrifennu
Mae'r tiwtorial hwn yn rhan o'r gyfres Ysgrifennu ar Lefel Ôl-raddedig
Tiwtorial cyfeirnodi MHRA
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull MHRA. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].
Tiwtorial cyfeirnodi Vancouver
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull Vancouver. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].
Cyngor hanfodol ynghylch chwilio â Google
Bydd y fideo hwn yn dangos awgrymiadau syml i gael y gorau o Google. Mae'r fideo hefyd ar gael ar YouTube yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Understanding synthesis quiz (biosciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.
Understanding synthesis quiz (social sciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.
Synthesis activity
This activity asks students to write a paragraph using information, evidence, or opinions from a selection of different sources. The aim is to help students develop their skills in synthesising information in order to support their arguments.
Proofreading activity
This activity demonstrates the importance of proofreading work prior to submission. Students are presented with a paragraph of text and are asked to identify six errors, which include simple spelling mistakes, typos and homophones.
Academic style quiz

A ten question quiz which tests understanding of the different aspects of good academic writing style.

Quiz
Gwneud i’ch hunaniaeth ar-lein gyfri: Adeiladu eich proffil ar-lein
Bydd yr ail diwtorial yn ystyried sut y gallwch chi ddatblygu hunaniaeth ar-lein sydd wedi'i theilwra ar gyfer amgylchedd proffesiynol a sut mae rheoli’r hunaniaeth honno’n effeithiol. Bydd y tiwtorial yn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau defnyddiol ar-lein er mwyn creu a datblygu eich proffil proffesiynol. Bydd hefyd yn ystyried sut i greu rhwydweithiau proffesiynol defnyddiol, sut i ryngweithio mewn cymunedau ar-lein yn effeithiol, a sut i reoli, trefnu a chysylltu eich proffiliau ar-lein i'w cadw'n gyfoes.
Tutorial
Gwneud i’ch hunaniaeth ar-lein gyfri: Adnabod eich ôl-troed digidol
Bydd y cyntaf o ddau diwtorial yn trin a thrafod sut y gallwch ddatblygu hunaniaeth effeithiol a phroffesiynol ar-lein. Bydd y tiwtorial yn trafod pam mae hunaniaeth effeithiol ar-lein yn bwysig mewn bywyd proffesiynol, yn eich helpu i gadw llygad ar eich ôl-troed digidol ac yn awgrymu meysydd lle byddai'n werth i chi eu newid.
Dyfynnu o fewn y testun (Harvard)
Ymarfer "llenwi’r bylchau" i brofi sgiliau dyfynnu cyfeiriadau o fewn testun gan ddefnyddio arddull Harvard Prifysgol Caerdydd.
Ymarfer pryd i ddyfynnu
Ymarfer llusgo a gollwng i brofi eich gwybodaeth am bryd i ddyfynnu gwaith pobl eraill.
Activity
Cwis dyfynnu a chyfeirio
Profwch eich gwybodaeth am ddyfynnu a chyfeirio gyda’r cwis hwn.
Nodi’r prif syniadau i ymchwilio iddynt
Gweithgaredd i helpu nodi syniadau neu gysyniadau pwysig cyn dechrau ymchwilio.
Identifying the key ideas to research
An activity to help identify key ideas or concepts before beginning research.
Citing and referencing quiz
Test knowledge of citing and referencing with this quiz.
Cylch chwilio am lenyddiaeth
Delwedd yn dangos y cylch chwilio am lenyddiaeth.
Literature searching cycle
Image illustrating the literature searching cycle.
How would you reference this book? (MHRA style)
Video introduction on how to reference a book using the Modern Humanities Research Association (MHRA) referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
How would you reference this book? (Vancouver style)
Video introduction on how to reference a book using the Vancouver referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Harvard Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Harvard Caerdydd. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
How would you reference this book? (Cardiff Harvard style)
Video introduction on how to reference a book using the Cardiff Harvard referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Making your online identity count: Build your online profile
The second of two tutorials that explores how you can develop an effective online identity tailored for a professional environment. This tutorial will help you identify appropriate online tools to build and develop your professional profile. It also covers how to establish useful professional networks, interact effectively in online communities, and manage, organise and connect your online profiles to keep them up-to-date.
Making your online identity count: Know your digital footprint
The first of two tutorials that explores how you can develop an effective, professional online identity. This tutorial discusses why an effective online identity matters in professional life, helps you review your digital footprint, and highlights areas where you may want to make changes.
Cyfeirnodi Harvard Caerdydd
Mae'r tiwtorial Xerte hwn yn cynnig canllawiau cam wrth gam i gyfeirnodi yn arddull Harvard Caerdydd. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ffyrdd o gyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae canllawiau PDF hefyd ar gael ar y fewnrwyd [bydd angen i chi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ym Mhrifysgol Caerdydd].
Dod o hyd i Ffynonellau Priodol
Tiwtorial Xerte yw hwn sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr lefel ôl-raddedig a addysgir. Mae'n cynnwys:
 • Cynllunio eich chwiliad am wybodaeth drwy ddiffinio geiriau allweddol perthnasol ar eich pwnc
 • Nodi’r adnoddau gwybodaeth allweddol ar gyfer eich pwnc drwy’r fewnrwyd i fyfyrwyr
 • Mynd ati i chwilio am lenyddiaeth ar eich pwnc gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau chwilio
 • Cyrchu testun llawn y dogfennau fel erthyglau o gyfnodolion ar-lein
 • Defnyddio cronfeydd data er mwyn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyhoeddiadau ar bwnc
Osgoi llên-ladrad
Erbyn diwedd y tiwtorial Xerte hwn, byddwch wedi dysgu’r canlynol:
 • Beth yw dyfynnu a chyfeirnodi, a pham maent yn bwysig
 • Beth yw llên-ladrad a chydgynllwynio, a pham mae rhai gweithredoedd yn cael eu hystyried yn llên-ladrad neu gydgynllwynio
 • Sut i ddefnyddio ymchwil pobl eraill yn eich gwaith eich hun
 • Sut i ddyfynnu a chyfeirio at waith pobl eraill gan ddefnyddio'r arddull a argymhellir gan eich Ysgol
Mae rhagor o wybodaeth ar gael sy'n ymwneud yn benodol ag arddulliau cyfeirnodi Caerdydd Harvard, MHRA a Vancouver, gan gynnwys tiwtorialau gam wrth gam.
Understanding your assessment task
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • why we have assessment criteria
 • what is expected of you when completing an assignment
 • how to approach an assignment question, and
 • how to plan your writing and research.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Academic writing style
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students, and covers how to:
 • structure your work
 • write in an academic style
 • use appropriate academic language
 • revise, edit and proofread what you have written
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Developing critical arguments
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students which:
 • explains the difference between descriptive and critical writing
 • explores how to effectively synthesise information from a range of sources, and
 • demonstrates how to form paragraphs that synthesise sources while making your own arguments and opinions clear.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Avoiding plagiarism
This Xerte tutorial covers:
 • what citing and referencing mean, and why they are important
 • what plagiarism and collusion mean and what actions are viewed as plagiarism or collusion
 • how to use others' research in your own work
 • how to correctly cite and reference other's work using the style recommended by your School
You can find more information specifically relating to the Cardiff Harvard, MHRA and Vancouver referencing styles, including step-by-step tutorials here.
Vancouver referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Vancouver style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
MHRA referencing tutorial

This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the MHRA style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources.

A PDF guide is also available on the Intranet (a Cardiff University login is required).

Evidence pyramid
When searching for information on a particular health question, the evidence pyramid will help with determining which pieces of evidence are the best quality. The evidence pyramid can be downloaded within an explanatory handout or as an image. It can accessed online via Xerte by following the View link.
EndNote: Chwilio cronfeydd data a mewnforio cyfeiriadau
Yr ail mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion fersiwn bwrdd gwaith EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn trin a thrafod sut i fewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data llyfryddol ac ychwanegu eich cyfeiriadau eich hun o ffynonellau eraill.
EndNote a Microsoft Word

Y pedwerydd mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn trafod dyfynnu a chyfeirnodi mewn Word, gan ddefnyddio cyfeirnodau yn eich llyfrgell EndNote a newid yr arddull dyfynnu.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Gweithio gyda ch cyfeiriadau yn EndNote

Y trydydd mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn esbonio sut i drefnu eich Llyfrgell EndNote a chwilio ynddo, ynghyd â sut i ychwanegu ac anodi ffeiliau PDF.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

EndNote: Dechrau arni gydag EndNote

Y cyntaf mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn esbonio sut i osod EndNote ar eich cyfrifiadur, a chreu eich Llyfrgell EndNote eich hun.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Cardiff Harvard referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Cardiff Harvard style. Includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
Finding appropriate sources
This Xerte tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • planning a search
 • identifying the key information resources to use
 • effective search techniques
 • how to access full text of documents online, and
 • how to use databases to keep up to date with new publications
EndNote: EndNote and Microsoft Word

The fourth in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers citing and referencing in Word using references in your EndNote library and changing the citation style.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

EndNote: Working with your EndNote references

The third in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers organising and searching your EndNote library as well as adding and annotating PDFs.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

EndNote: Searching databases and importing references

The second in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers exporting references from bibliographic databases and manually adding references from other sources.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

EndNote: Getting started with EndNote

The first in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers installing EndNote and creating your own EndNote Library.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Effective notemaking
Strategies for taking and making notes to support your studies.
Llên-ladrad yn erbyn arfer academaidd da
Mae'r amcan dysgu hwn yn ystyried beth yw llên-ladrad, ac yn edrych ar sut y gallwch fabwysiadu arfer da i'w osgoi. Addaswyd y tiwtorial o becyn Xerte a ddatblygwyd gan Karl Drinkwater, Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth.
Dod o hyd i wybodaeth
Fideo llawn gwybodaeth ar y ffyrdd gorau i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich pwnc. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael.
Sut i gael mynediad i gyfnodolion oddi ar y campws gan ddefnyddio Google Scholar
Dyma fideo fyr ar weld testun llawn erthyglau i ffwrdd o'r campws gan ddefnyddio Google Scholar.
Google Scholar – Awgrymiadau hanfodol
Bydd y fideo yma yn dangos y prif awgrymiadau i gael y gorau o Google Scholar. Mae Google Scholar yn gronfa ymchwil i ddarganfod erthyglau, llyfrau, trafodion cynhadledd a gweithiau eraill academaidd.
 • Awgrym 1 - Manylwch wrth chwilio
 • Awgrym 2 - Mynediad i’r testun llawn
 • Awgrym 3 - Crëwch hysbysiad e-bost
 • Awgrym 4 - Defnyddiwch y dolenni "Cited by..."
 • Awgrym 5 - Crëwch ddolenni sefydlu eich meddalwedd rheoli cyfeiriadau
Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Dod o hyd i eitemau ar eich rhestr darllen
Fideo gloi, addysgiadol ar sut i ddod o hyd i eitemau ar eich rhestr ddarllen. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Evaluating the evidence: critically reading your sources
This Xerte tutorial, aimed at 6th form and further education students, focuses on approaches to critically reading information to determine the credibility and validity of arguments. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.
Evaluating the evidence: assessing the quality of your sources

This Xerte tutorial, aimed at 6th form and further education students, focuses on techniques for assessing the quality of sources of information.

This tutorial is part of the Evaluating the Evidence suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

Evaluating the evidence: finding good quality information online

This Xerte tutorial, aimed at 6th form and further education students, covers: defining the scope of your research topic, search techniques for getting the best out of Google and search tools and web sites for finding good quality, freely available information.

This tutorial is part of the Evaluating the Evidence suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.

When to cite exercise
A drag and drop exercise in which knowledge of when to cite work of others is tested.
Is it plagiarism? quiz
Test your knowledge of plagiarism with this quiz.
Avoiding plagiarism exercise
A brief exercise containing four questions testing your ability to recognise plagiarism.
Plagiarism: why you should avoid it
Cardiff University lecturer, Dr Stephen Rutherford, talks about plagiarism and why you should avoid it. A transcript is also available.  
Evaluating information
This tutorial is aimed at postgraduate taught level students. It covers:
 • Why you should evaluate information
 • How to establish the credibility of the information you have found
 • Techniques for critically reading your sources
 • How to select information that contributes effectively to your assignment
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Evaluating information flowchart
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.
Google search tips
A selection of simple tips and tricks to improve the accuracy and relevance of your results when searching via Google. The video is also available on YouTube in Welsh and English. A transcript is available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Neutral citation
An image describing the components that form a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Citing an act
An image describing the components that form the citation of an Act in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Citing a case
An image describing the components that form the citation of a case in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Which report do I cite?
Test understanding of OSCOLA citations with this short activity.
Compile the references (OSCOLA)
Test ability to create correctly formatted references in the OSCOLA style. Piece together the fragments of a reference to form a correctly formatted reference.
Citing the law: referencing using OSCOLA
A guide to citing the law using the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA). The tutorial demonstrates how to cite 'primary' sources of law (i.e. cases and legislation) and how to refer to 'secondary' sources such as books, journals and government reports.
Citing in the text (Harvard)
A ‘fill in the blanks’ exercise to test skills citing references within a passage of text using the Cardiff University Harvard style.
Compile the references (Harvard)
Activity testing ability to create correctly formatted references in the Cardiff Harvard style. Piece together the different elements of a reference to form a correctly formatted reference.
Reference format quiz (Harvard)
Test understanding of how to reference different types of material in Cardiff University Harvard style.
Identify the source quiz (Harvard)
Look at the references formatted in the Cardiff Harvard style and decide which type of material is being described in each case.
Should I cite? flowchart
Should I cite? A flowchart that will help you decide whether you need to cite a particular source of information.
Image
Creating a mindmap
A customisable PowerPoint slide featuring an example of how you can create a mindmap to help plan a search for information on a topic.
Google Scholar – How to access journals off-campus
This video shows how to access journals while off-campus using Google Scholar.
Google Scholar – Essential tips
This video shows top tips for getting the best out of Google Scholar:
 • Tip 1 - How to focus your search
 • Tip 2 - How to access the full text
 • Tip 3 - How to set up email alerts
 • Tip 4 - How to use the "Cited by" links
 • Tip 5 - How to set up your reference management software
If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Finding items on your reading list
Video giving top tips on finding items on a reading list. The video can also be found on YouTube in English and Welsh. An accompanying text guide is available.
Finding information
The University Library Service's quick video with top tips on finding information for your studies using the electronic resources available at Cardiff University. It can also be found on YouTube in English and Welsh. A transcript is available.

Hafan y ganolfan adnoddau